It is currently Tue Nov 20, 2018 4:49 pmPost new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 
Author Message
 Post subject: Kunnskapen om barnevernet
PostPosted: Sat Jul 05, 2008 4:24 pm 
Offline

Joined: Sun Jun 15, 2008 11:16 pm
Posts: 6
Location: Brandal
Oppfylgjingsinnlegg i Sunnmørsposten den 4. juni 2008, etter kronikken "Treng vi vern mot barnevernet?"

KUNNSKAPEN OM BARNEVERNET

Etter kritikken eg retta mot barnevernet i kronikken den 29. mai, har fire tilsette i leiande stillingar i barneverntenesta ytra seg i avisa. Etter barnevernet sine alvorlege overgrep mot ei eitt år gamal jente vart kjende, ytra ingen i barnevernet seg.

Frustrasjon
Ein av dei fire, leiar for barneverntenesta i Ørsta, Kyrre Grimstad, meiner barnevernet er ope. Eg er delvis samd med han, døra inn til barnevernet er vidopa, men fungerer som ei sluse; der går ingen veg attende! Frustrerte helsearbeidarar melder om ei teneste som ikkje fører dialog, men som krev rapportering. Frustrerte og sterkt prøvde foreldre melder om ei teneste som ikkje fører dialog, men som skriv rapportar.

Grimstad har møtt slike prøvde foreldre, og omtalar dei som hatefulle.

Sunnmørsposten har nyleg hatt brei omtale av den internasjonale konferansen om mor/barn som nyføddavdelinga ved Ålesund sjukehus har halde. Og i vår las vi om forskninga til dr. Nils Bergman om helsegevinstane til både spedborn og småborn ved naturleg nærleik til mor si.

Forskninga fortel oss kvifor det er klokt å handle slik vi instinktivt gjer om forholda ligg til rette for det. Ei trygg fødande er beste forsikringa for barnet for ein god overgong til dei nye omgjevnadene som fødselen representerer. Mor og barn er allereide då gamle kjenningar, ein kjenning barnet er avhengig av for å tilpasse seg den nye verda. Denne kunnskapen fortel meg at den skal vere uvanleg klok som kan forsvare å ta mora frå eit nyfødd barn! Ein praksis barnevernet stendig meir hallar til, fordi det går betre med desse enn med dei som barnevernet fjernar mora frå seinare. Anna forskning konkluderer med at forholda i heimen skal vere tilnærma katastrofale om det kan forsvarast å ta foreldra frå barnet.

I det strategiske arbeidet for eit opnare barnevern, profilerer barnevernet seg som barnet sin advokat. Born under 15 år har ikkje advokat; dei har foreldra. Det ligg i naturen til mennesket, for å overleve som art, å verne om avkomet, setje seg sjølv til sides som fostringa av den vesle krev. Ja, jamvel risikere eige liv om det er einaste utveg for å berge avkomet. Korkje pengar, lærdom eller evne til godt ”fagleg skjøn” (Grimstad) gjev større kraft til nytte for barnet.

Difor er det heller ingen som syrgjer slik som den som misser eit barn. Døyr barnet, er tapet uboteleg, men tida mildnar sorga. Tek barnevernet barnet, er det ikkje sikkert at åra mildnar. For du veit at det er ikkje berre du sjølv som har mist, du lyt òg leve med vissa om sorga og saknet som barnet ber; og vissa om at tapet skader barnet ditt.

Eg ville vere svært varsam med å karakterisere dei foreldra som barnevernet har skilt frå borna.

Grimstad legitimerer arbeidet til barnevernet med undersøkingar som viser at det er brukarane som er mest nøgde med tenesta. Han nemner ikkje at dei som er utsette for tvangsstiltak, ikkje er med i statistikken. Denne gruppa viser nemleg ein overrepresentasjon når det gjeld sjølvmord, og dei resterande, som kjenner seg som offer, vert tvinga inn i eit årelangt fellesskap med den dei opplever som overgripar, nemleg barnevernet.

Nærleik
Mangel på nærleik mellom mor og barn både i spedbarn- og småbarnstida har vorte vanleg, men er like fullt både unormalt og skadeleg. Idèen om at sjølvrealisering for ei mor skjer vekke frå barnet dei åra barnet treng denne nærleiken, har vore nærast for ei samfunnsnorm og eit samfunnskrav å rekne i årtier.

Forskning viser at det stresset denne manglande nærleiken påfører barnet, påverkar utviklinga av hjerna. Barnet vert urolegare, vert mindre fysisk og psykisk robust, og toler dårlegare stress. Ja, nærleiken til barnet er jamvel godt for mor. Er det ikkje dette vi har røynt så inderleg vel, at vi vert både sterkare og meir nøgde om vi er i lag med borna våre? Men sjølvsagt treng vi hjelp, avlastning og støtte frå både husbondar og samfunnet rundt oss.

Barn av si tid?
Eg undrar meg på korleis ein offentleg etat kan ha fått mynde til å gripe så djupt inn i livet til normalt fungerande familier.

Mor og barn si trong til nærleik er nærast for eit tabu å rekne i den offentlege debatten. Når staten gradvis har kome inn som barnet sin næraste, har ordet nærleik vorte skift ut med pedagogikk. Og når vi foreldre gradvis har måtta akseptere ein oppvekst for borna våre i institusjonane barnehage og skule, er kanskje ikkje spranget så stort til å sjå på oppvekst i fosterheim som nærast likeverdig med eitt av fleire alternativ.

Men vi veit at einast i svært få tilfelle er oppvekst i fosterheim eller institusjon betre enn i familien. Difor er det så viktig at vi byggjer og tryggjer gode lokalsamfunn og at det finst støtteordningar for heimane. Og eg trur ikkje at det mynde som barnevernet har fått til over natta å kunne tvangsskilje foreldre og born, kan skape den tilliten og tryggleiken familien treng i møte med hjelparen.

Offentleg debatt
Eit barnevern med makt og vilje til å vere eit trugsmål mot barnet frå det ligg i mors liv, til det som sunn òg triveleg eittåring vert tvangskild frå mor si ved hastevedtak, skal sjølvsagt debatterast i det offentlege romet; sjølv om det er mot barnevernsleiar Grimstad sin bestemte vilje.

Ingjerd Wolstad, med lang fartstid i barnevernet, kommenterer kronikken min i eit lesarinnlegg, og retar der opp alle instansane som barnevernet brukar i arbeidet sitt. Ho synleggjer med dette det enorme apparatet og utgiftene samfunnet har på arbeidet deira. Dette støttar påstandane mine om at barnevernet har den store målgruppa som Kari Killèn har uttalt; mellom 25 -50 % av norske born og unge!

Eg fekk kjennskap til barnevernet som overgripar gjennom boka til Berit Aarset, ”Maktovergrep og justismord”. I ettertid har eg fått kjennskap til mange andre sine historier. Dei er truverdige, og dei liknar historia til Aarset. Dette eine tilfellet fortel på ingen måte den heile sanninga om barnevernet i Noreg. Men at områdeleiarane Mette Giske og Turid Kvamme gjev si fulle støtte til desse overgrepa. fortel mykje om barnevernet på Sunnmøre. Og fokuset deira i kjølvatnet av kritikken min, vern om seg sjølve og eiga teneste, treng inga djupare analyse. Det viser makta si djupfølte varheit for det ho opplever som fokus på eigen person. Ei varheit som hindrar fokus på arbeidet deira. Men vi treng denne kunnskapen for å kunne verne born mot liknande statlege overgrep i framtida.

For det er på fruktene vi kjenner treet, ikkje på treet sine forsikringar om eiga fortreffelegheit.

Margaret Hennum
Helsesyster og pediatrisk sjukepleiar

_________________
Margaret Hennum


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 12:34 am 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 8:53 am
Posts: 304
Du har virkelig ordet i din makt, Margaret ! :D Meget godt og klart skrevet.
De som nå argumenterer imot vil jeg nødig være i samme hus med.......... :twisted:


Link til SMP
http://www.smp.no.htest.osl.basefarm.ne ... /489135110


  


Last edited by Bestemamma on Sun Jul 06, 2008 1:24 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 10:10 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
La inn følgende i debattfeltet under artikkelen (Lenken over)

Quote:
Vi kjenner oss igjen

Vi som har opplevd det såkalte barnevernet på nært hold, kjenner oss godt igjen.

I 20 år har de samlet opplysninger om meg og mine.

De europeiske menneskerettigheter, artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv

1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. (Sit. slutt.)

Hva skal vi med slike menneskerettigheter, når det såkalte barnevernet kan bryte de i 20 år?

Grunnloven § 102. Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

Hva skal vi med slike lover når det såkalte barnevernet kan bryte de når som helst med politiets hjelp? Var det ikke meningen at politiet skulle være LOVENS voktere? Ikke en ukulturs voktere.


La også inn denne, som er hentet nesten ordrett fra Mensa-debatten:

Quote:
Vitenskapelige referanser

Forskning ble nevnt i artikkelen. Her er mer av vitenskap og forskning av høy kvalitet.

Når det gjelder skadevirkninger i ikke-biologiske familier, så er forskningen til de canadiske psykologene Martin Daly og Margo Wilson. Det viser, til det dramatiske, hvordan det er for barn i ikke-biologiske miljø.
http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html#01

Bohman & Sigvardsson:
et prospektivt longitudinelt studie av barn registrert for adopsjon
Omhandler hvordan det går med barnevernsbarn kontra hjemmeværende barn hos tilsvarende påstått dårlige foreldre. Altså sammenlignende forskning.
http://www.barnasrett.no/Forskning/bohman.htm

Arvelighetsperspektivet
Per i dag hevder forskerne at arv utgjør ca 60-70% av adferdsavvik. Rundt 10% er "vet-ikke-gruppe". En mengde miljøfaktorer er skyld i resten. Fra hodeskader i trafikken til mobbing i skole, voldtekter, overfall, dårlige venner, rus, etc. Ja, og så foreldre da som bv skylder omtrent alt på. (Nå har jeg vert deterministisk, noe jeg egentlig ikke er. Jeg tror på valget.) Barnevernet skylder som sagt på foreldrene. Forskning om arv bør være noenlunde kjent, og er på kollisjonskurs med barnevernstenkningen.

Evolusjonstenkningen er også kjent
Det er MINE gener jeg arbeider for å føre videre. I KONKURRANSE med de andre sine gener. Martin Daly og Margo Wilsons forskning over belyser dette.

Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre
Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.
"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk psykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"

For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade av selve adskillelsen som barnevernet bagatelliserer.

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille! Til sammenligning så er det akseptabel god forskning når slikt kan måles under 5%.

Dette er sosiologisk forskning som er alt annet enn nordisk sosio-babbel. Første delen av nevnt bok, inneholder en mengde referanse til- og beskrivelse av god forskning.

Skadeomfang og selvmord hos norske barnevernsbarn - 1990-2002
http://www.nibr.no/content/view/full/2355
Barnevernsbarn tar sine liv 8 ganger oftere enn andre barn. Alle typer helseproblem og skader er dramatisk overrepresentert.
Kynisk skylder barnevernerne dette på familien. Men forskningen av høy kvalitet som jeg viser til over, sier noe helt annet.


Så får vi håpe de ikke stenger debatten av hensyn til god dokumentasjon, slik som Mensa-medlemmene fant tryggest. :)

[EDIT]
"Trykkleif"
Jeg skrev:
"presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Nelth Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater..."

"Mental Nelth Today" finnes ikke, så langt jeg vet. Det gjør derimot "Mental Health Today".

:wink:
[EDIT SLUTT]

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Last edited by Arild Holta on Thu Jul 10, 2008 10:57 am, edited 3 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 10:20 am 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Margaret - det er en glede å lese en slik presis og velformulert analyse av dagens familiepolitikk.

Jeg er enig med Bestemamma - å gå til direkte og like klart motangrep kan bare folk som er helt frakoblet gjøre - altså folk en bør holde seg unna.

Jeg er spent på responsen - vil noen våge å forsøke seg?

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 10:59 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Anne Brit Raaen wrote:
Margaret - det er en glede å lese en slik presis og velformulert analyse av dagens familiepolitikk.

Jeg er enig med Bestemamma - å gå til direkte og like klart motangrep kan bare folk som er helt frakoblet gjøre - altså folk en bør holde seg unna.


Det er en av livets erfaringer- som de fleste gjør seg, at man kan og i noen tilfeller velger bort enkelte individer, enten bare for sin egen del eller også for andre i sin egen nærhets del.

Det har gitt min tilværelse et bedre innhold ved flere anledninger.

Problemet oppstår idèt man rammes av såkalt barnevern der de tviholder på sitt forhold til en ved hjelp av kvasilover, kvasifaget og kvasibekymringene sine på en slik måte at de ikke lar seg velge bort . .og prøver man eller gir utrykk for slikt blir man "straffet" og beskyldt for "liten samarbeidsvilje". . ..
Dette er intet mindre enn en mental voldtekt.

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 11:24 am 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
bjørn erik skrev:

Quote:
Problemet oppstår idèt man rammes av såkalt barnevern der de tviholder på sitt forhold til en ved hjelp av kvasilover, kvasifaget og kvasibekymringene sine på en slik måte at de ikke lar seg velge bort . .og prøver man eller gir utrykk for slikt blir man "straffet" og beskyldt for "liten samarbeidsvilje". . ..
Dette er intet mindre enn en mental voldtekt.


Ja, det er ikke alltid mulig (og slett ikke om en har barnevernet på nakken). Det var bare en generell betraktning i forhold til slike personer. Støter du på dem, snakk dem etter munnen og kom deg unna så fort som mulig (fysisk).

Men det var jo Maragrets innlegg som var tema - så dette ble vel en digresjon.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Kunnskapen om barnevernet
PostPosted: Sun Jul 06, 2008 5:17 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3979
Location: Sosialdiktaturet Norge
Margaret Hennum wrote:
Oppfylgjingsinnlegg i Sunnmørsposten den 4. juni 2008, etter kronikken "Treng vi vern mot barnevernet?"

KUNNSKAPEN OM BARNEVERNET


Et veldig godt innlegg, Margaret.

Takk for at du er moralsk ansvarlig og støtter barna mot sadistene i "barnevernet". Det er ikke en juridisk forpliktelse å gripe inn mot ondskap, men det er en moralsk forpliktelse. Hvis flere hadde protestert mot de massive overgrepene som skjer mot barn og foreldre i Norge, ville myndighetene kanskje ha stoppet dem. Ondskap begynner i det små. Det startet med taterne, og nå er 25-50% av den norske befolkning målgruppen.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jul 08, 2008 8:07 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  
1) Denne tråden står i seksjonen "Alt mulig om barnevernet". Jeg synes temaet ligger så klart innenfor "samhørighet" at den gjerne kunne flyttes til "Morsinstinkt, farsinstinkt, familiefølelser" – hvis Margaret synes det er ok.

2) Nett-versjonen av artikkelen i Sunnmørsposten har (ihvertfall når jeg leser på min Mac) stor tekst ikke bare på avsnitts-overskriftene men på flere linjer etter hver slik overskrift. Men øyensynlig er det ikke nok plass i avisens formatering, for setningene blir kuttet. Den første er f.eks slik:

Nærleik. Mangel på nærleik mellom mor og barn både i spedbarn- og småbarnstida har vorte vanleg, men er like fullt både unormalt og skadeleg. Idéen om at sjølvrealisering for ei mor skjer vekke frå barnet dei åra barnet treng denne nærleiken, har vore nær

Jeg tror jeg skal ringe opp smp's nettansvarlig og opplyse om det.
  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jul 08, 2008 12:43 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Var inne på tanken, og fikk en epost om at jeg fikk plassere den der det måtte passe.

Ikke så enkelt å få oversikt over disse ca hundre forum på forsiden.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jul 22, 2008 11:16 pm 
Offline

Joined: Sun Jun 15, 2008 11:16 pm
Posts: 6
Location: Brandal
Eg trur ikkje vi kan vente fleire direkte reaksjonar på innspela mine frå barnevernshald. For makta skriv sjeldan, makta sitt språk er tystnaden. Men maktmisbrukarar i motvind lyt drive ein bigeskjeft: omdømebygging. Og pressa kvesser pennen på det minste signal derifrå, og siterer makta på det makta vil verte siterte på.

I Sunnmørsposten den 18. juli lyser ei overskrift mot meg: "Bedre barnevern i Ålesund." Eg trur barnevernet på Sunnmøre kjenner trong til omdømebyggjing.

_________________
Margaret Hennum


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 23, 2008 2:31 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6869
Location: Oslo
  
At de skal bli "bedre" eller "åpnere" eller "nye" hører vi hvert eneste år. Lite faktisk nytt å oppdage av fornuftige tiltak, men av det som går den gale veien – av det er det en del.

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 23, 2008 4:52 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 8:53 am
Posts: 304
Margaret Hennum wrote:
Eg trur ikkje vi kan vente fleire direkte reaksjonar på innspela mine frå barnevernshald. For makta skriv sjeldan, makta sitt språk er tystnaden. Men maktmisbrukarar i motvind lyt drive ein bigeskjeft: omdømebygging. Og pressa kvesser pennen på det minste signal derifrå, og siterer makta på det makta vil verte siterte på.

I Sunnmørsposten den 18. juli lyser ei overskrift mot meg: "Bedre barnevern i Ålesund." Eg trur barnevernet på Sunnmøre kjenner trong til omdømebyggjing.


Du har så rett, så rett, Margaret :!:

Jeg har kikket etter nye svar hver uke, men tystnaden er nærmest øredøvende.
De vil nok tie de riktige sidene av saken ihjel og nynner videre på sine destruktive og misvisende mantraer i presse og opinion ellers......


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Jul 24, 2008 7:00 pm 
Offline
Superposter

Joined: Thu Oct 26, 2006 9:47 am
Posts: 1293
Location: Stjørdal
Margaret skrev:

Quote:
Eg trur ikkje vi kan vente fleire direkte reaksjonar på innspela mine frå barnevernshald. For makta skriv sjeldan, makta sitt språk er tystnaden.


Ignorering er en sentral hersketeknikk - virker ikke dette kan du oppleve latterliggjøring, mistenkeliggjøring, isolering (dersom andre støtter deg kan du oppleve at de får anerkjennelse, men ikke du) - det finnes et uttall slike metoder og målet er å utmatte deg slik at du blir stille.

_________________
Don't hate the media, become the media!


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 13 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]