It is currently Wed Nov 14, 2018 8:03 amPost new topic Reply to topic  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Fana BUP sakksyndiges rapport til fylkesnemda
PostPosted: Thu Oct 05, 2006 1:05 am 
Offline
Superposter

Joined: Wed Sep 27, 2006 2:53 pm
Posts: 1149
Location: Danmark
16.12.2003 BUP Fana Sluttrapport
Se BUP Fana brev til AMA den 13.09.2005 Vedlagt : Innsyn i egne saksdokumenter

Brev sendt til BVT med kopi til AMA og Advokat se mottatt dato på forskjellige

Bilag 5

HELSE BERGEN HF
Fjell og Årstad distriktspsykiatriske senter
Barne – og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk i Fana

Lege Stine Sivertsen Solli Nervesanatoriet

Barneverntjenesten i Fana ved Grethe Kvåle

Deres ref: SS,GK Vår ref: LCT/BAL/GH Vår Dato: Bergen 16.12.03
BVT Dato: 14.01.04


Sluttrapport vedr. ("OT)

Adr: fosterforeldres privatadresse
Foresatte: AMA
Fosterforeldre: Ina M-A og Øivind M-A (besteforeldre)

Henvisende instans: Solli nervesanatorium ved lege Stine Sivertsen i samarbeid med barneverntjenesten i Fana v/ Lise Sundal.
Henvisningsdato: 09.09.02
Henvisningsgrunn: en vanskelig/ustabil omsorgsituasjon, og suicidale tanker/nedstemthet hos OT. Bestilling til BUP er individuell hjelp til OT med tanke på; suicidale tanker/hjelp til å føle seg trygg på mor/generelt hjelp til å bearbeide tanker og følelser.

Behandling påbegynt: 17.10.02 Avsluttet: 05.11.03

Bakgrunn for henvisningen: ("OT) sin mor ble innlagt på Solli etter suicidalforsøk og depresjon. Legen ved Solli og barnevernstjenesten i Fana var bekymret fro guttens psykiske helse, og henviste i samarbeid med mor, gutten til BUP for vurdering og evt oppfølging.

Problembeskrivelse:

Henviser til brev fra Stine Sivertsen datert 22.08.02 som beskriver mor sin sykehistorie og O.T. og mor sine vansker.

Mor har hatt tilbakevendende depressive episoder tilbake i tid og samtidig sannsynligvis en borderline personlighetsforstyrrelse. Mor og O.T. flyttet tre ganger på det siste året. Mor solgte leiligheten med tap og sluttet i arbeid i morfar sitt firma da det hadde oppstått en konflikt mellom mor og morfar. Mor og O.T bodde tre og en halv måned på Hspits, noe O.T. syntes var svært nedverdigende. Mor bestemte seg for å flytte til Danmark. O.T. fikk venner i den nye klasse, han slet derimot med fagene. Mor fikk jobb, men ble oppsagt pga uoverensstemmelse med sjefen. O.T. reiste på ferie til besteforeldre i april, da ferien var over ville han ikke reise tilbake til mor. Han sier selv at han synes alt var blitt ustabilt, og at han savnet kamerater og besteforeldrene. Mor fikk ny jobb i Danmark men synes alt var blitt så vanskelig at hun planla å ta sitt eget liv. Hun vill først ta kontakt med BVT og be om fosterplassering for O.T. Hun reiste tilbake til Norge og bodde sammen med O.T. i en kjellerleilighet i samme hus som besteforeldrene.

Mor skal ved noen anledninger ha vært frustrert og sint og ha sagt til O.T. at hun ville ta livet av seg. Han forklarerer at han har blitt veldig redd og lei seg i etterkant. Han skal ha sagt til mor at han er redd for å havne på barnehjem dersom mor er borte. ("O's" navn) har flere ganger formidlet at han ikke ønsker å leve lenger. Mor forsøkte nydelig suicid ved å kutte seg over håndleddet i suicidal hensikt, men skal i ettertid ha sagt til sønnen at hun hadde skåret seg ved et uhell. O.T. skal den siste tiden ha vært mye lei seg, spesielt fordi mor ikke ønsker å ha kontakt med besteforeldrene og fordi hun har vært syk så lenge. Dette har ført til at han også er sint på henne. På dette tidspunktet ville ikke O.T snakke med mor verken på telefon eller ved å komme på besøk til henne på Solli.

Amnestiske opplysninger:

(OT) bor hos sine besteforeldre på grunn av mors psykiske helse. Han har vokst opp sammen med mor der besteforeldre har hatt mye kontakt i form av avlastning i oppveksten. Biologisk far er fra england han har ikke vedkjent seg farskapet. Det har aldri vært kontakt mellom far og O.T. Farskap er fastsatt ved dom i Bergen byrett, far bor nå i England eller Irland. Mor har ingen kontakt med ham.

Ved fødsel ble mor innlagt fordi hun gikk to uker over tiden. Mor hadde normal fødsel etter at fødselen ble igangsatt. O.T. var vel tre kilo og 52 cm. Mor flyttet til Bergen mødrehjem og bodde der i nesten to år. Mor var antakeligvis deprimert etter fødselen og hadde en psykotisk episode et halt år etter fødselen. I spedbarnsperioden beskriver hun O.T. som urolog, skrek mye med kolikk og spisevansker. O.T hadde også gjentagende feberkramper i oppveksten. Mor beskriver en noe sen motorisk utvikling men normal språk og taleutvikling. Mor hadde kjæreste i 1998/99 som var voldelig mot henne. Dette kan ha vært traumatisk for O.T. mor mener også han har savnet tilstedeværelse av en far.

Sykdom i familien; Mor sin søster er schizofren og mor har depresjoner med psykotiske syntomer. Mor beskriver også følgende trekk ved O.T: Han har tendens til å trekke seg fra alminnelige utfordringer, spiser bare spesielle matsorter, han er dårlig taper, stoler ikke på andre, reagerer med uro eller forvirring på forandringer, liker ikke seg selv, spiser usunt og misliker sitt eget utsende.

Mor formidler i møte den 09.12.02 at forholdet mellom henne og foreldrene har vært komplisert opp igjennom hennes oppvekst og i voksen alder. På tross av avlastning hjelp har O.T hatt tendens til å flykte til besteforeldrene i grensesettingssituasjoner. Hun har følt at sin rolle som forelderautoritet ikke har blitt støttet av foreldrene. Hun mener også hun har blitt utsatt for omsorgsvikt i oppveksten i form av lite tilstedeværelse av foreldrene. Mormor var mye syk og morfar var mye borte i forbindelse med jobben.

BUP Fana sitt arbeid i saken:

Veiledning av besteforeldrene hos sosionom Lena C Tungodden der de har vært inne til 10 samtaler ved BUP. Hovedmålet har vært å hjelpebesteforeldre til å støtte O.T. på best mulig måte gjennom hans behandlingsforløp. Samkjøring av individdual terapi og familieveiledning. BUP fikk også et ansvar for å være et mellomledd mellom mor og besteforeldre der de kunne formidle sine ønsker seg imellom når det gjaldt O.T. sine behov.

Besteforeldrene har formidlet følgende om sitt forhold til mor og O.T.:

De har hatt god kontakt med O.T. og mor helt til oppstått konflikt beskrevet tidligere. Mormor var med mor på sin fødsel og betegner forholdet dem imellom nær. De formidler at det aldri har vært så stor konflikt mellom mor og dem. De ønsker videre kontakt med mor og snakker om mor i positive termer. De har vært bekymret for henne i oppveksten da de forteller at hun har lidd av spiseforstyrrelser i form av anoreksi og bulimi helt frem til hun skulle ha O.T. Hun har også vært psykisk ustabil i kortere og lengre perioder i oppveksten, også etter at hun fikk O.T. de mener å ha vært støtte spillere i form av å gi henne omsorg og ta seg av O.T i hennes mest ustabile perioder der mor var stresset, hadde spist eller sovet lite, men også gitt vanlig avlastning i form av annenhver helg. Mor og O.T. har alltid bodd i nærheten frem til konflikten oppstod, slik at dersom mor og O.T. hadde vansker hadde han mulighet til å komme til dem. De er innstilt på å ha O.T. boende. De er bekymret for han og ønsker at han skal ha stabilitet fremfor å flytte til en fremmed familie. De håper at mor igjen vil kunne ha daglig omsorg for O.T.

I starten av behandlingsperioden beskriver besteforeldrene O.T. (notat datert 30.09.02)

Generelt opplever besteforeldrene at OT er en åpen, tillitsfull og sosial gutt. Endinger i hans fungering har skjedd over tid. De tenker at OT har stor tillitt til dem – og at han er vant til at mormor og morfar alltid ordner opp – både for seg og mor.

OT har formidlet at han har mye å tenke på for tiden, og har blant annet kuttet ut fotball treningen som følge av dette (”jeg orker ikke”). Han har hatt noe forstyrrende søvn – våkner opp, forteller at han har mareritt. Han vil helst være hjemme – ikke sove borte. Besteforeldrene opplever at OT sine vansker er kommet i kjølevannet av mors innleggelse på solli. Humøret er svingende, og han blir forholdsvis hissig. Han er ofte sint etter besøk hos mor. De ser at OT plages med usikkerhet i forhold til fremtiden. De tenker at at OT har opplevd en rekke traumer i perioden da han bodde i Danmark med mor. Han har beskrevet at mor var psykisk ustabil i denne perioden men at de ikke får tak i hva som konkret har skjedd. OT snakker ikke mye om det, men har gitt klar uttrykk for at han skulle ønske at han aldri hadde bodd i Danmark.

Besteforeldre fylte ut CBCL skjema 27.10.02 der følgende ble drøftet: O.T. ligger innefor normalen på de fleste skårene. Den ene skåren som ligger på grense er nr tre depressiv. De skårer han høyest på ensomhet og tristhet. De trekker også frem at han føler seg uelsket, verdiløs, fryktfull og stille. De bekymrer seg også for han inaktivitet som er en følge av dette.

Temaer som også har vært drøftet underveis er endring av rolle som besteforeldre til det å ha daglig omsorg (forelderolle) overfor O.T. grensesetting spesielt forhold til tv og dataspill. Støtte O.T. i forhold til hans reaksjoner/normalisere og hjelpe ham til å opprettholde sitt sosiale liv. BUP i samarbeid med BVT, besteforeldre og mor ble enig om å avslutte veiledning av besteforeldrene da BUP gikk inn i veiledning av mor.

Mor fikk informasjon om oppstart av kortterapi fot OT på BUP den 16.10.02.

Mor forteller at O.T. hadde lagt på seg 15 kg på et halvt år og i løpet av siste måned hadde han tatt av seg 10 kg. Hun har veid ham for å se hvor mye han har gått ned. Mor opplyser at hun selv har spiseforstyrrelser og er derfor er ekstra var for dette.

Den 21.11.02 fikk BUP informasjon om hvordan det hadde gått når Fana Barneverntjeneste og mor hadde informert O.T om besøkfamilie onsdag den 21.11.02. han hadde reagert med sinne og angrepet mor. Han hadde uttrykt misnøye i forhold til å opprette kontakt med besøkhjemmet. Han uttrykte det som en belastning at han måtte avvikle så mange besøk hos mor på Solli at det gikk ut over hans sosiale liv. Han ønsket at mor skulle bli venner med besteforeldrene igjen og han ønsket å bli boende hos besteforeldrene.

BUP formidlet til mor at O.T sin reaksjon var sunn. Han har strekt seg lang, hans tålegrense må taes på alvor. Mor er ikke enig og vil fremdeles plassere ham i fosterhjem.

BUP formidlet i den forbindelse at O.T sitt behov fro ro og forutsigbarhet måtte settes først, slik at han kunne klare å bearbeide sin krise på best mulig måte. Det var derfor viktig med færrest mulig ytre påkjenninger. Mor fikk tilbud om jevnlig tilbakemeldinger på hvordan veiledningen av besteforeldrene gikk.

Samarbeid og møter med mor:

Til sammen har det vært 12 møter med mor fem av møtene har vært i samarbeid med Solli da mor bodde der. Mor ble utskrevet fra Solli den 31.01.03 med poliklinisk oppfølging. Syv av møtene har vært veiledning av mor der sykepleier Aida Stakston var tilstede ved tre møter, som støtte for mor. Mor hadde flyttet ut i egen leilighet da vi satt opp målsetting for veiledning. Mor har ikke møtt til tre samtaler derav to i samarbeid med BVT.

Under mor sitt opphold på Solli var hun opptatt av at O.T så snart som mulig skulle flytte fra hennes foreldre. hun så i liten grad O.T sitt behov for stabilitet og forutsigbarhet. Situasjonen har båret preg av hennes konflikt med sine foreldre og det har ved flere anledninger vært tema. Mor ble oppfordret til å prøve å skille mellom sin konflikt med foreldre og O.T sitt forhold til besteforeldrene. Mor har også vært opptatt av å formidle til O.T at han skal flytte i fosterhjem, eller flytte hjem til henne, noe O.T viste vegring for. O.T har også vært tydelig på at han ikke ønsker å flytte langt fra besteforeldrene, som for han er en viktig trygghet. Mor var ikke positiv til å flytte nær sine foreldre, men fant en bolig i Arna på Haukeland som ikke er langt fra besteforeldrene.

Hovedmålsetningen med veiledningen var å hjelpe mor til å bli mer stabil omsorgsperson overfor O.T i form av å gi ham klar og god grensesetting. Dette innebar at mor også måtte jobbe med egne grenser og klare å skjerme O.T i perioder der mor var psykisk ustabil. Målsettingen ble utarbeidet i samarbeid med mor og vi drøftet måter å tilnærme oss vanskene på. Mor skulle formidle konkrete episoder og vi ville se mor og O.T sitt reaksjonsmønster og drøfte alternative måter å tilnærme seg vanskene på.

Rett etter at mor ble skrevet ut fra Solli ble den psykiske helsetilstanden hennes dårligere. Dette så O.T og ble engstelig i forhold til samvær med mor. Besteforeldrene beskrev han i denne fasen som urolig, som om han gikk i beredskap når han skulle til mor. Mor gikk over på andre typer medisiner som fungerte bedre.

BUP formidlet at det ville være naturlig at O.T i større grad ville prøve ut grenser i en overgangsfase for å prøve ut mor sin stabilitet. Mor formidlet at hun var engstelig for å ta ansvar for O.T og viste ikke om hun makter det. Hun formidlet at hun alltid har hatt problemer med grensesetting overfor O.T. Dette har akselert og forsterket seg desto eldre han har blitt. Vi drøftet også at det ble viktig å jobbe med positivt samspill dem i mellom. Mor måtte unngå å true O.T med fosterhjem plassering eller selvmord som hun hadde gjort tidligere. Disse utspillene har ført til en psykisk belastning og utrygghet hos O.T.

Mor beskriver flere grensesetting situasjoner der hun har problemer med å la være å reagere emosjonelt. Disse bærer preg av at mor har vansker med å være tydelig i form av egne behov og grenser. Hun kan utsette ham for urimelige krav for eksempel at han skal forstå hvorfor han må flytte i fosterhjem og ikke kan bli boende hos besteforeldrene. Dersom han ikke flytte fra besteforeldrene uttaler mor at det vil ta lengre tid før hun blir frisk. Hun formidler til han at hun blir sykere når han er hos henne.

Mor beskriver den 05.05..03 at hun synes det er vanskelig å takle O.T når han er sur og skal ha ting hele tiden. Han tar ikke i mor en beskjed. Han krever oppmerksomhet hele tiden. Begge var i følge mor lettet når han reiste. O.T hadde sagt til mor at dette ikke var et ordentlig hjem. I etterkant av denne samtalen formidlet mor at hun ikke maktet å fortsette veiledning med BUP i den form den hadde. Hun maktet ikke å endre seg i forhold til grensesetting og mente mye av problemet lå hos O.T. hun var ambivalent i forhold til om hun ønsket omsorgen for O.T. hun ønsket at besøkhjem skulle iverksettes så snart som mulig. Dette kunne være en støttefamilie både for henne og O.T når O.T var på besøk hos henne.

Mor forteller den 02.06.03 at hun fremdeles er ambivalent på om O.T skal flytte hjem til henne.

Hovedproblemet i følge mor er at O.T ikke viser noen motivasjon til å ville flytte hjem til henne. Han har formidlet at han ikke ønsker å bo med henne når hun har så dårlig råd, han er redd det igjen skal bli ustabilt med mye flytting. Han liker ikke at hun er uvenn med sine foreldre. hun føler at han ikke lenger har respekt for hennes følelser. Hun knytter det opp mot at han bor hos hennes foreldre og kommet i en lojalitetskonflikt. Hun orker ikke å sitte å la han være sjef over hva hun skal gjøre med sitt liv. Hun formidler at hun er ”møkk lei hele gutten”. Hun har fortalt O.T at det ikke er så lurt at han flytter til henne nå fordi da kommer hun antageleig til å bli syk igjen. Han kan bare bli boende hos besteforeldrene.

Videre målsetting frem til evalueringsdato den 25.06.03 er å ha en samtale med mor og O.T der BUP kan støtte mor i å formidle at O.T ikke kan flytte hjem til henne men skal fortsette å bo hos sine besteforeldre. Han skal begynne på sin gamle skole fra høsten av. Mor og O.T skal få en støttefamilie som vil være sammen med dem av og til fremover.

BUP gir mor følgende tilbakemelding:

Guttens angst for ustabilitet og mor sin svingende helse er reel. Det er viktig å ta følelsene hans på alvor.

Veileder minnet mor på hva vi hadde drøftet før vi satte opp målsetting. Mor har alltid slitt med grensesetting og vi drøftet at det antagelig ville bli en turbulent periode før O.T ville roe seg hos henne. Mor har innsett dette og formidlet at hun ike makter å stå i denne turbulente situasjonen.

Vi snakket om den målsetting vi til nå har hatt må endres når det ikke virker som mor er i en situasjon der hun makter endring av de mønstre som har oppstått i foreldre/barn hirakriet. Undertegnede opplyste mor at ut fra de timer vi har hatt, virker det som O.T har fått for mye makt og styrer derfor mor. Mor igjen formidler at hun ikke makter å snu denne utviklingen. Hun har problemer med å sette grenser rundt seg selv og blir derfor lett invadert. Dette igjen sliter på henne emosjonelt og hun møter O.T på en uhensiktmessig måte eller unngår å gå i konflikt. O.T er opptatt av konflikten rundt henne og besteforeldre. BUP ser at dette kan være vanskelig for O.T.

Vi har to fellessamtaler med mor og O.T før BUP velger å avslutte veiledning med mor og skriver en bekymringsmelding til BVT den 30.06.03. mor får tilbud om en avsluttende samtale ved BUP men ønsker ikke motta denne.

Under disse samtalene aviser mor O.T og han svarer med trass og viser ubehag. Får spørsmål fra BUP om han har lyst til å besøke mamma fremover. Han sier de har planer om å reise til Voss sammen. De skal også besøke noen andre venner av mamma og grille (besøkfamilien).

På spørsmål om hva som er jekt å gjøre hos mamma sier O.T at det kjekkeste er kveldene for da ser de på DVD eller spille spill, eller lager Pokermannkort på dataen. Morgenen er kjedeligst for da sover mor så lenge. Han mener mamma var blidere før. Når de spiser middag er det alltid dårlig stemning. Han synes det er sånn passe bra å være hos mamma.

Mamma svarer med å si at hun gruer seg til han kommer og gleder seg til han drar. Hun sier at han alltid er så negativ når han kommer og at han får ise en annen holdning. Hun er lei av å bli sammenlignet med sine foreldre. han er negativ til at hun ikke har penger og er fattig og lignende. Hun formidler at hun ikke er interessert i at han skal komme lenger og at hun er lei.

Han sier at han har mest lyst til å være sammen med vennene sine. Han kjenner ikke mamma igjen hun oppfører seg annerledes.

Mor svarer at hun endelig har begynt å leve sitt eget liv etter at hun fikk han for 11 år siden og det kom hun til å fortsette med. O.T svarer med, ”det må du bare fortsette med.”

BUP sin oppsummering og vurdering av veiledning til mor:

BUP har hatt kontakt med O.T, mor og besteforeldre siden 16.10.02.veiledning av mor startet den 13.03.03 etter at mor flyttet ut fra Solli. I tillegg har det vært noen fellessamtaler mellom mor, BUP og O.T.

Under hele kontakten fra mor har vært innlagt på Solli og frem til avslutningen har veiledningen båret preg av at mor var psykisk ustabil. Hun hadde korte perioder der hun var positiv til samvær med O.T. de gangene det ikke har vært vansker i samspillet var hun optimistisk i henhold til at han skulle flytte tilbake til henne. Da det oppstod motstand i form av at O.T viste seg ambivalent eller presset mor i grensesettingssituasjoner, virket det som mor hadde lite kontroll over egne reaksjoner og lot seg invadere og la O.T ta kontrollen. Dette virker som kjent problematikk for mor og har nok vært gjeldende i deres samspillmønster over lengre tid også før innleggelse på Solli. Det virker som mor har vansker med å makte å snu dette samspillmønstre da hun sliter med psykiske problemer og har lite overskudd. Det kan være hun vil fungere bedre i forhold til grensesetning i perioder der hun er psykisk mer stabil, men det kan være daglig omsorg kan bli for vanskelig og for ustabil for O.T.

Mor er under denne perioden tydelig ustabil i forhold til sine uttalelser overfor O.T og lite kritisk i forhold til hva hun involverer ham i som for eksempel selvmordstanker. Hun er også rask med å involvere ham i for eksempel tanker rundt fosterhjem plassering av han og at hun ønsker å flytte til Voss og ta ham med. Dette aktualiserer antagelig angstnivået hos O.T spesielt etter det siste årets opplevelser fra Norge og Danmark som ikke har vært noen god opplevelse for ham. Samspill vanskene forsterkes også fordi mor for tiden ikke har noen positiv kontakt med sine foreldre som O.T er så knyttet til og bor hos. Igjen kan det virke som mor har vansker med å skille mellom egen emosjonell opplevelse av sine foreldre og O.T sitt forhold til dem. Avsluttningvis under fellessamtaler med mor og O.T vier mor en sterk avvisning av O.T der hun legger mye av skylden for vanskene dem i mellom på han. Hun gir uttrykk for at hun ikke orker samværene med ham, og hun ønsker ikke at han skal flytte til henne. Dette sammen med de vedvarende samspillvanskene, gir grunnlag til bekymring med tanke på tilbakeføring av omsorg til mor. BUP opplever at veiledning ikke har gitt ønskede resultater. BUP vurderer det som en belastning for OT å skulle overføres til mors omsorg.

Individdual behandling for pasient: O.T har mottatt korttidsterapi fra lege Bernt Arne Larsen ved BUP Fana. Behandlingen har dreid seg om kriseintervensjon på grunnlag av O.T sin vanskelige situasjon i forkant av mor sin innleggelse på Solli og i etterkant da det har oppstått vansker. Han har mottatt 10 behandlinger hvor av siste samtale var en oppfølgingssamtale ca et halvt år etter avsluttet behandling.

Etter siste samtale med behandler, skriver behandler følgende i sin journal:

Han forteller han grubler og prøver å glemme det vonde med mamma. Han forteller det mest er ”vennene mine som holder med oppmuntret”.

Mot slutten av timen lager vi en visuell analog skala 0 –10 (best), der han først skal tegne inn hvordan han har det nå. han markerer til 6, og sier det har vært sånn siden i sommer. Når han drar til mamma i dag vil han komme op på 8. jeg spør hvordan han hadde det i fjor høst, da han gikk på BUP og mamma lå på Solli, og han setter 4. han tegner så seg selv inn på Danmark på rett til venstre for 0 – under null – og tegner et trist ansikt. Han tegner smilende ansikt på streken ved tallet 10.

Psykiatrisk vurdering:

Han har bodd med mor i Danmark, ved påsketider 2002, og opplevde denne tiden som svært traumatisk. Han har her hørt sin mor si at hun ønsket å dø, og har vonde opplevelser fra denne tiden. Det er ikke så mye han har villet fortelle. Han har tatt på seg stort ansvar i situasjonen med syk mor.

I korttidsterapi oppnådde han erkjennelse av sammenligning mellom egne plager, ”den ekle følelsen”, og det at mor har vært og er syk, og den avvisningen han opplevde fra henne. I en situasjon der en slik avvisning ble vanskelig, klarte han igjen å oppnå kontakt med mor.

Vi brukte en kombinasjon av tegning, samtale omkring tegningene, og samtale.

OT har måtte ta langt større ansvar enn han skulle i en situasjon med syk mor. Han bebreider fortsatt i dag seg selv for at mor har vært og er syk. Han er urolig for manglende trygghet og forutsigbarhet i sin livssituasjon. Likevel fremstår han som bedre enn i fjor, med mindre subjektivt ubehag, og han klarer å takle praktiske utfordringer og skolen. Skolemiljøet og gode kammerater er viktig for han.

Han sier han ikke ønsker individualbehandling nå. likevel bør det kanskje være et opplegg i eller utenfor BUP der han følges nøye, og der han kan få rask hjelp om han igjen blir preget av motløshet og utvikler depresjon i sin egen situasjon.

Diagnose: I ICD 10:

Akse 1. F938 Andre spesifikke følelsesmessige forstyrrelser.
Akse 2. 999 Ukjent
Akse 3. 3 Normal intelligens
Akse 4. Ingen
Akse 5. foreldre psykisk syk –avvikende foreldersituasjon. 6 Akutte livshendelser.
Akse 6.2. Lett sosial forstyrrelse

Videre avtaler:

Det er ikke gjort nye avtaler med pasient/foresatte. Det er foretatt avslutningssamtaler med pasient og besteforeldre.

Barneverntjenesten i Fana følger OT opp videre. Han kan henvises til Bup Fana dersom han skulle få nytt behov for psykriatisk oppfølging.

Med hilsen


Lene C Tungodden
Sosionom BUP Fana

Gry Hamre
Psykolog spesialist teamleder.14. juni 2005 AMA brev til BUP Fana
Se BUP Fana brev til AMA den 13.09.2005 Vedlagt : Innsyn i egne saksdokumenter


AMA

Fødsels nr 270368
tirsdag, 14. juni 2005

Bup
Postboks 254 Nesttun
5853 Bergen

Etter forvaltningsloven § 18 og 19 har jeg innsyn i egne saksdokumenter og ber om dette utlevert nå. Jeg ber dere snarest sende alle saksdokumenter journaler og rapporter dere har om meg og liste opp med begrunnelse de saksdokumenter dere her velger å unnlate å gi meg innsyn i.

I henhold til sluttrapport skrevet 16.12.03 Ref LCT/BAL/GH ber jeg om at følgende spørsmål blir besvart.

I følge rapporten virker det som om Psykolog Gru Hamre og Lena C Tungodden har hatt meg i samtale for personlighetsvurdering og stille en diagnose utover den diagnose jeg har lider av siden som er tilbakevekkende depressiv lidelse. Da jeg ikke minnes noen sinne å ha mødt Gry Hamre og har liten forståelse av at de korte samtaler med Lene Tungodden kan gi grunnlag for dette.

Jeg ber derfor Gry Hamre oppgi om hun har hatt mine foreldre inn til samtaler, hvor mange dette dreier seg om og i tilfelle over hvilke tidsrom disse har foregått. Videre ønsker jeg å vite om denne omfattende personlighets analysen referert til nevne sluttrapport er basert på deres utsagn.

Jeg ber derfor Gry Hamre oppgi om hun har hatt barneverstjenesten i Fana kuratorer inn til samtaler, hvor mange dette dreier seg om og i tilfelle over hvilke tidsrom disse har foregått. Videre ønsker jeg å vite om denne omfattende personlighets analysen referert til nevne sluttrapport er basert på deres utsagn og hvem som har uttalt seg.

Jeg ber derfor Lene Tungodden oppgi om hun har hatt mine foreldre inn til samtaler, hvor mange dette dreier seg om og i tilfelle over hvilke tidsrom disse har foregått. Videre ønsker jeg å vite om denne omfattende personlighets analysen referert til nevne sluttrapport er basert på deres utsagn.

Jeg ber derfor Lene Tungodden oppgi om hun har hatt barneverstjenesten i Fana kuratorer inn til samtaler, hvor mange dette dreier seg om og i tilfelle over hvilke tidsrom disse har foregått. Videre ønsker jeg å vite om denne omfattende personlighets analysen referert til nevne sluttrapport er basert på deres utsagn og hvem som har uttalt seg.

Dersom dere forlager gebyr for kopiering kan denne sendes vi posten.

Vennlig hilsen


AMA


23.06.05 BUP Fana brev til AMA
Se BUP Fana brev til AMA den 13.09.2005 Vedlagt : Innsyn i egne saksdokumenter

Helse Bergen
Haukland Universitetsykehus
Fjell og Årstad distriktspsykiatrisk senter
BUP Fana

Boks 254 Nesttun
5853 Bergen

AMA

Bergen 23.juni 2005

Svar på brev av 14.06.05

Viser til brev fra deg datert 14.06.05, mottatt her 20.06.05.
Du ber i brevet om å få tilsendt alle saksdokumenter, journaler og rapporter vi har om deg, og gi begrunnelse dersom det er saksdokumenter vi eventuelt unnlater å gi deg innsyn i. Du ber videre om at vi besvarer spørsmål du oppgir i forhold til sluttrapporten fra oss.

BUP Fana har ikke noen journal eller saksdokumenter i forhold til deg. Det er opprettet journal for din sønn (OT) fra den perioden han var registrert som pasient ved BUP Fana. På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke kapasitet til å få gjenomgått og sendt ut kopi av din sønns journal nå. I første omgang besvarer vi ditt brev vedrørende de spørsmål du har.

I forhold til de oppgitte spørsmål i ditt brev:
-Ingen av de ansatte ved BUP Fana har foretatt noen personlighetsvurdering av deg, eller stilt noen diagnose av deg. Det som det refereres til i sluttrapporten er de opplysningene som BUP Fana mottok fra Solli i forbindelse med henvisning av din sønn.

Du kan ikke huske å ha møtt Gry Hamre: Gry Hamre og Lena Tungodden hadde 13.03 3003 en felles samtale med deg, Lisa Sundal fra barneverntjenesten og Aida Staksten fra Solli i forbindelse med oppstart av veiledningstilbudet til deg ved BUP Fana. Gry Hamre har ikketruffet deg utover dette, men står som undertegner av sluttrapporten i egenskap av teamleder.

- Gry Hamre har ikke hatt kurator fra barneverntjenesten inne til samtale her, utover det nevnte felles møtet (se pkt. ovenfor) Gry Hamre her ikke truffet dine foreldre.

- Lena C Tungodden har hatt til sammen 10 samtaler med dine foreldre, som hadde den daglige omsorgen for ("O's" navn) i denne perioden. I forbindelse med avslutning av saken ble det avholdt et felles møte med besteforeldre og barneverntjenesten.

- BUP Fana har hatt 6 møter med barneverntjenesten der du også var til stede. I tillegg var det avtalt to møter til med deg og barneverntjenesten. 21.05.03 ringte du og sa at du hadde forsovet deg, men at L.T. kunne avholde møte med barnevernstjenesten uten deg. Du møtte ikke til det oppsatte møtet for evaluering og avslutning 25.06.03. Du ble kontaktet pr. telefon, du formidlet at du ikke orket å møte, men at BUP og barneverntjenesten kunne avholde møtet uten deg.

Du fikk tilbud om et avsluttende møte med BUP Fana men takket nei.

Vi vil til slutt presisere at det ikke er foretatt noen personlighetsanalyse av deg ved BUP Fana.

Ønsker du mer oppklaring eller informasjon utover dette kan du ringe Lena C Tungodden.

Med vennlig hilsen

Barne- og Ungdomspsykriatisk Poliklinikk i Fana

Lena Tungodden
Sosionom BUP Fana

Gry Hamre
Psykologspesialist/teamleder BUP

AMA notat:

Etter som selve bok er i ferd med å bli ferdigskrevet vil jeg legge ut journaler og metoder BUP innhenter sine informasjoner her og ved egen blokk basert på samlet oversikt av innhentet saksdokumentasjon sotert etter dato.

_________________
AMA

Skriver på en bokserie under tema "Når barnevernet dreper med loven i hånden"...
Internettside der saksdokumentasjon som benyttes oppdateres regelmessig:

http://www.freewebs.com/amasbvt/


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]