It is currently Thu Oct 18, 2018 4:16 amPost new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 
Author Message
 Post subject: Rapporten som slår ihjel den første
PostPosted: Fri Oct 10, 2008 7:40 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Apr 09, 2008 7:23 pm
Posts: 193
Location: Vestlandet
Samvær: Cirka 1 gang per mnd. 4 timer med tilsyn

Skal trappes opp under forutsetning av at samværet påvirker Gutt positivt. Samværet er nå trappet opp og Gutt har også overnattet i forbindelse med samvær. Tilsynet er trappet ned.

Veiledningens målsetting

( utarbeidet av saksbehandler)

Mor skal veiledes på innholdet i samværene, blant annet hverdagslige gjøremål

Samhandling, bygge opp en god relasjon

Hvordan møte Gutts utspill når han tar opp vanskelige hendelser slik at han får bearbeidet tidligere opplevelser?

Veiledning på styrking av omsorgskompetansen dersom hun skal få omsorgen tilbake

Viser til henvendelse, datert den 30.09.08 hvor du, i samarbeide med Barnevemtjenesten, ber om en avsluttende rapport i gjeldende sak.

Denne lluttrapport er basert på at leser er kjent med tidligere rapportene" datert den 11,09,07 og 18,11.07.

Opplysninger om min faglige kompetanse samt arbeidserfaring

Min grunnutdanning er sykepleier, men etter 10 år i helsevesenet ble jeg ansatt i barnevernstjenesten i Haugesund, Der arbeidet jeg i 8 år og gjennomførte videreutdanning i psykiatrisk sykepleie. Jeg har allsidig praksis fra Barne- og ungdoms psykiatri og voksenpsykiatri Videre flar jeg arbeidet som fagkonsulent Fosterhjemstjenesten i BUF-etat i 3,5. Jeg er godkjent som fagkyndig i så vel barnevernssaker så vel som sosial saker. ( tvangsbehandling av gravide rusmissbrukere). min tverrfaglige veilederutdanning Gjennomførte jeg mens jeg arbeidet i BUF etat.

De siste tre årene har jeg utelukkende arbeidet som veileder for fosterhjem samt at jeg også blir kontaktet når barnevernstjenesten har behov for foreldreveileder i hht Lov om barnevernstjenester § 4-4.

I skrivende stund gir jeg veiledning til 20 fosterhjem i regionen.

Intensjonen med ovennevnte opplysninger er at leser skal være kjent med min kompetanse og dermed få en bedre forståelse for de vurderinger som jeg etter hvert har gjort meg i denne spesielle sak.

Vedrørende mandat som barnevernstjenesten utarbeidet til veileder.

Veileder fikk en telefonisk forespørsel via saksbehandler Saksbehandler *** med spørsmål om jeg kunne påta meg oppdraget som veileder for mor.

Kort tid etter fikk jeg tilsendt et mandat. Viser i den forbindelse til mandat, datert den 14.05.07.

Med utgangspunkt i det aktuelle mandat, gjorde jeg meg mine tanker før første møte med Mor Skaret ettersom mandatets utforming klart antyder "en mor" med en tydelig mangelfull omsorgsevne. Videre tilsier opplysningene at mor ikke evnet til organisere eller gjennomføre samværet med Gutt på en tilstrekkelig god måte.

Mandatet antydet også at mor og Gutt hadde en dårlig eller uavklart relasjon i samspillet seg imellom.

Fokus i veiledningen

Veiledningen har tatt utgangspunkt! det utarbeidede mandat, dvs

• tilrettelegge for positive samvær

• samspill samhandling/ relasjon mellom mor og Gutt

• styrking av omsorgskompetanse

• samarbeide mellom mor og barneverntjenesten

Vedrørende samvær er utgangspunktet at mor og Gutt har fire timer til disposisjon med tilsyn.

Veileder informerte Mor om at det var viktig å ikke legge opp til for mange gjøremål, men i stedet finne frem til aktiviteter med fokus på samhandling, eks lage mat, gå tur sammen osv.

Videre har veileder sammen med mor hatt fokus på i hvilken grad hun skal gå inn i konfliktfylte situasjoner med Gutt. Hovedregelen kan være at mor ikke bagatelliserer, men heller ikke går inn i diskusjoner som utvikler seg til en maktkamp,

Hva innebærer det å ha en tilstrekkelig god omsorgsskompetanse ??

Dette har vært et sentralt tema i veiledningen har det kommet frem at Mor har verdifulle betraktninger om hvordan tilværeisen har' vært for Gutt i de perioder hvor guttens far var syk samt da hun etablerte seg sammen med ny samboer i 1998. Det kommer også frem at Mor er innstilt og opptatt av å gi Gutt en daglig omsorgsituasjon med utgangspunkt j guttens behov for stabilitet, forutsigbarhet og trygghet. Mor er også opptatt av at gutten har behov for tydelige grenser og opplevelser hvor mestring står i fokus.

Sist, men ikke minst har Mor tatt opp frustrasjoner hun har erfart med saksbehandler. Med utgangspunkt i de situasjoner som Mor har tatt opp til veiledning, har undertegnede forsøkt å finne frem til rimelige forklaringer på hvorfor Barnevernstjenesten har handlet som de har gjort. Imidlertid har enkelte av situasjonene som er tatt opp, vært utfordrende å forstå med utgangspunkt i mors nåværende situasjon. I denne sammenheng må blant annet nevnes at barneverntjenesten ikke utvidet samværet med Gutt før i sommer, selv om slutningen åpnet opp for at samværet skulle utvides dersom mors situasjon stabiliserte seg.


Mor og Samboer

Viser i sin helhet til tidligere rapporter, datert den 11.09.07 og 18.11.07

Mor har nå 80 % fast stilling som lærer for barn med særskilte behov ved *** skole. (Hun har forpliktet seg til å ta praktisk ped. Utdanning innen 5 år)

Hun er fortsatt samboende med Samboer og begge beskriver at samboer tilværelsen fungerer svært godt.

På bakgrunn av den historie som Mor etter hvert presenterte for veileder, kom det klart frem at hun hadde hatt en slitsom og tøff periode før hun flyttet til ***. Da barneverntjenesten kom i kontakt med henne, beskriver Mor at hun hadde et psykisk sammenbrudd og at hun selv innså at det beste for Gutt var at han i en periode bodde i fosterhjem. Hun er også åpen for å erkjenne at dette medførte at hun ikke maktet å gi Gutt tilstrekkelig god omsorg på dette tidspunkt.

Hun foreslo selv at Gutt skulle flytte til mormor, ettersom dette var en person som var kjent for Gutt.

Fortsatt gjelder at Mor opplever at saksbehandler hele tiden tar utgangspunkt i
hennes psykiske tilstand da akutt vedtaket ble fattet

Mor har uttrykt ønske om deltagelse i den ansvarsgruppen som er etablert rundt Gutt, men barnevemtjenesten har tilbakemeldt at de ikke ønsket mors nærvær i denne sammenheng.

Mor har også ønsket informasjon om de behandlingstiltak som Gutt har rundt seg, blant annet BUP og PP tjenesten. Hun har selv tatt kontakt med de forskjellige instanser, og opplevde blant annet at behandler på BUP hadde informert at bameverntjenesten hadde henvist Gutt med opplysning om at mor var rusmisbruker. Mor tilbake meldte til veileder at hun ble svært provosert av denne uttalelsen fra saksbehandlers side.

Mor beskriver at hennes psykiske tilstand er stabil, selv om den forestående rettsaken opptar henne svært mye. Hun har tro på at hun kan gi Gutt en stabil og god omsorgssituasjon selv om hun har erfart at gutten har en krevende atferd.

Samboer (43) fremstår som en stabil og robust person med mye humor.

Før Mor og Samboer flyttet sammen, hadde de kjent hverandre i 4 år. Han er engasjert i Gutt og den samhandlingen jeg har observert med Gutt har vært udelt positiv.

Samboer har ikke vært inkludert i veiledningen, men jeg har møtt han de fleste gangene jeg har hatt veiledning med Mor. Viser ellers til observasjonsrapport, datert den 18.11.07

Samvær

Samværene har det siste året foregått i Mor og Samboers bolig på ***. Frem til for kort tid siden var tilsynsfører tilstede under hele samværet. Den aktuelle situasjon nå

er at tilsynsfører er delvis tilstede. De siste månedene har også Barneverntjenesten åpnet for at Gutt overnattet hos mor og Samboer.

Nå; Mor skal ha samvær med Gutt planlegger hun i forkant hva de skal gjøre og orienterer han om sine planer for samværet.

l følge Mor, har tilsynsrapportene under samværene vært positive.

Gutt

Viser til observasjonsrapport datert den 18-11.07 samt rapport datert den 01.01.07 Mor opplyser at hun er kjent med at Gutt mottar ressurser fra PPT samt at han også har kontakt med BUP - Hun har selv tatt initiativ til individuelle samtaler med skolen og BUP. Hun gir uttrykk for at dersom omsorgen blir tilbakeført, er hun interessert j å følge opp de tiltak som blir anbefalt av de forskjellige instanser.

Mor forteller til veileder at hun er innstilt på at det vil være en krevende oppgave å være omsorgsperson for Gutt ettersom hun selv ser at gutten utfordrer og prøver å tøye grensene når han kan. I utgangspunktet sier mor at Gutt fremstar som tøff og usårbar, men at hun kjenner han så godt at hun vet at realiteten er at han er en sårbar gutt som har behov for at den voksne tar utgangspunkt i denne situasjon.

Mor har fått opplyst av skolen at Gutt noen ganger kommer på skolen uten at han har
gjort lekser. Selv opplyser Gutt at han sitter svært mye på Data og at fosterhjemmet
( i følge Gutt) ikke setter noen begrensninger på dette.

I følge Mor har fosterhjemmet barn som er nærmest sammenfallende i alder med Gutt. Gutten har fortalt at han har overhørt samtaler mellom fosterfar og fostermor hvor det er kommet frem at fosterfar ønsker at Gutt skal flytte ut av hjemmet.
Til mor sier Gutt uoppfordret at han vil flytte tilbake til mor og han gir klart uttrykk for at han er positiv til mors samboer, jfr. observasjonsrapport datert den 18.11.07.

Gutt forteller til mor at han har mange" venner", men det kommer likevel frem at han ikke har knyttet seg til noen bestemt i nærområdet av fosterhjemmet.

Mor forteller at Gutt fortsatt har kontakt med en gutt som bodde i nærområdet der hun og gutten tidligere var bosatt. Han er på jevnlige overnattingsbesøk.

Vurdering

Som min teoretiske og arbeidserfaring klart sier, har jeg sittet" på begge sider av bordet" og er derfor kjent med, og har selv erfart, at forholdet mellom barneverntjenesten og foreldre ofte er preget av turbulens og konflikter. Dette er svært mange tilfeller forståelig ettersom interessene er motsetningsfylte.

Med utgangspunkt i det mandat som foreligger, tilsier ikke dette at jeg skal uttale meg om Gutt skal tilbakeføres til mor eller ei. De opplysninger jeg har om guttens fungering i foster hjemmet er utelukkende basert på Mors informasjoner.

Dette gjelder også i forhold ti! hvordan fosterhjemmet fungerer.

Imidlertid, etter å ha kjent Mor (og Samboer) fra juni 2007 er min vurdering at de begge fremstår med reflekterte holdninger og relevante forventninger til den eventuelle situasjon at Gutt skal flytte tilbake til mor (og Samboer).

Mor sier klart at hun er innstilt at Gutt vil utfordre og forsøke å tøye grenser for å få sin vilje igjennom. Videre kommer det frem at Mor er opptatt av at guttens skal få den (profesjonelle) hjelp han har behov for. Dette er et godt utgangspunkt for en eventuell tilbakeføring.

Min vurdering er at selv om mor hadde et psykisk sammenbrudd j 2006, tilsier ikke dette at hun ikke kan være en god nok omsorgsperson i fremtiden. Det synes klart at Mor har arbeidet seg gjennom de traumer som hun ble påført i samhandlingen med en psykisk syk mann samt en ektefelle som dominerte og avviste så vel Gutt som henne selv.
Det synes klart at mor evner å se med kritisk blikk på sin historie og erkjenner at
omsorgsforholdene rundt Gutt var vanskelige av ovennevnte grunner.

Imidlertid, uansett hva som engang har vært den aktuelle situasjon, er mors situasjon nå tydelig endret og forholdene rundt henne er stabile. Hun har fullført en lang utdanning I etablert seg fast arbeide samt vært samboer med Samboer i 2 år

Så langt jeg kan vurdere gjelder dette også hennes psykiske helse.

Med utgangspunkt i den situasjon som sannsynligvis forelå ved akuttvedtaket/ omsorgsovertakelsen vurderer jeg at forholdene rundt mor nå i alle sammenhenger er trygge, forutsigbare og stabile for Gutt å vokse opp i.

Det er også grunn til å anta at gutten vil profitere positivt på å være uten ”konkurrenter" i nærmeste familie.


Top
 Profile  
 
 Post subject: trenger hjelp,
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 10:01 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen

denne forstod jeg ikke helt Diamanten; er dette din sak, eller en annens?

-Men, altså, jeg forstod selve "saken"; helt klassisk hull i hodet...


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 10:07 am 
Offline
User avatar

Joined: Fri Apr 20, 2007 3:23 pm
Posts: 48
Location: her og der
Når rapporter blir så anonymisert at man ikke engang får vite hva slags person, hvilken psykolog eller hva, som har skrevet dem, syns jeg det er forvirrende.

_________________
Livet er godt uten barnevernstupper


Top
 Profile  
 
 Post subject: sak
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 11:27 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Apr 09, 2008 7:23 pm
Posts: 193
Location: Vestlandet
Dette er min sak.

De to utredningene er skrevet av to forskjellige sakkyndige.
Den som ligger her er jo fin fin. Hun som skrev den er vanligvis ei dame som er enig med BV, men i denne saken har hun snudd helt rundt.
Så da sitter jeg med to rapporter, med helt ulik fremstilling av oss og situasjonen.


Top
 Profile  
 
 Post subject: navn
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 11:29 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Apr 09, 2008 7:23 pm
Posts: 193
Location: Vestlandet
Desom vil ha navn på de sakkyndige som har skrevet rapportene kan sende en privat PM.


Top
 Profile  
 
 Post subject: åkei
PostPosted: Sat Oct 11, 2008 12:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen

Okey.

Men, all denne herre anonymiseringen gjør at vi står i stampe, og vi virker lite troverdige overfor publikum når vi sjøl ikke med fullt navn og adresse vil gi til kjenne hvilke uhumskheter som foregår i barnevernets kalde havn.

At du likevel har våget å publisere disse saksdokumentene, er et stort pluss, men du får fratrekk av meg for anonymiseringen (har jeg sett for mye på "So you think you can dance..."?).

Det hadde også absolutt vært ønskelig dersom du hadde lagt til dine egne kommentarer, de kunne du ha skrevet med rød skrift.

For å lage rød skrift, må du først merke teksten du vil fargelegge, du bare trekker musepekeren over teksten, og så trykker du på rullegardinen som heter "Standard" på "innhold"s-panelet, og opp (ned) spretter det flere valg av farger.

Nederst på forumet, under seksjonen for "Diverse", finner du også en boks som heter " --> Test av forumet. Føl deg fri til å teste forumet." hvor du kan trene deg på dette forumets forskjellige funksjoner", jeg har sjøl vært der mange ganger for å finne ut av alle duppe-dingsene her inne.

For å finne ut av hvordan alle de andre klarte å mikse og trikse med teksten, klikket jeg "Siter" på deres innlegg ("Siter" står øverst til høyre på hvert eneste innlegg), og dermed så klarte jeg også omsider å lage fine innlegg.

Du kan jo begynne å trene deg selv på å bli bedre ved å klikke "Siter" på dette innlegget, for da vil du kunne se hvilke kommandoer jeg har brukt for å klare å legge rød skrift på denne teksten.

Du kan også bare skrive ned de ordene som står foran og bak teksten for å få den fargen du vil ha. Klammeknappen [ finner du på tastaturet ved å trykke ned "Alt Gr" og så tallet 8, og høyreklammen ] finner du på samme måte ved å trykke "Alt Gr" og tallet 9.

Og så går det til å begynne med fint ann å bare skrive ned koden ved å bruke tastaturet, koden for rød skrift ser slik ut: [color=red]. Nå vises denne koden her, men dersom du også skriver [ / color ] på slutten av setningen uten mellomrom mellom tegnene, så hadde denne siste setningen her blitt helt rød.

Riktig god arbeidslyst!

_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject: De er
PostPosted: Sun Oct 12, 2008 4:26 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker

Joined: Wed Apr 09, 2008 7:23 pm
Posts: 193
Location: Vestlandet
mindre en tre uker til eventuelt fylkesnemdsak. derfor lar jeg det være annonymt.
Har heller ikke avklart med min sønn om han synes det er ok å ligge ute med et offentlig dokument.

Når det gjelder formatering av tekst så kommer det ikke noen komentarer på denne, men den andre vil få kommentarer etterhvert.

hensikten med å legge ut var å få flere til å lese gjennom og si sin mening, dernest la det være et eksempel på hvordan en sakkyndig fokuserer. Hvis du leser den første jeg la ut vil du se at er nesten ensidig problemorientert.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 7 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]