It is currently Fri Oct 19, 2018 3:04 pmPost new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Jentenes personlige eiendeler og arvegods kjørt på FASVO
PostPosted: Sun Oct 26, 2008 11:59 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
10 april 2008 døde jentenes far.

Han etterlot seg et hus, bil, båt, masse verktøy og mye mer. Og en katt. Han sa også i alle år at han hadde en livsforsikring barna kom til å arve. Far var gjeldfri. Å alle heftelser ved huset ble ordnet den gang han selv og bror arvet huset etter sin mor i 1993.

Ettersom begge barna bodde i hvert sitt fosterhjem i Askim og Våler, når far døde, koblet barnevernet inn overformynderiet i Askim og Våler v Runar Holter.

Over mitt hode, bestemte Våler overformynderi offentlig skifte. Bobestyrer Jon A Larsenog setteverge Magne Brunble satt inn.

Quote:
Våler kommune
Dato: 05.05.2008
Overformynderiet

Fredrikstad tingrett
Postbok1s1 3
1601 FREDRIKSTAD

Vår ref. :Jnr:8076 I Gielder :Bakke Else Marie

LEIF ERIK OLSENS DØDSBO - PRIVAT ELLER OFFENTLIG SKIFTE

Våler overformynderi har i vedtakf 819 besluttet å kreve offentlig skifte i dødsboet etter Leif Erik Olsen,
jfr. skifteloven $84 2. ledd'

Vedlagt følger særutskrift av vedtak.

l følge forvaltningsloven $ 18, har en part i saken rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter for så
vidt ikke annet følger av reglene i denne paragraf eller $19'

En kopi av dette brevet er sendt Askim overformynderi, Fredrikstad overformynderi og Liv Marit Bakke.

Med hilsen
Runar Holter
Saksbehandler


Selv om det er jeg som etter loven er verge, fordi jeg fortsatt har foreldreretten selv om barna var plassert. Di hindrer også meg som verge, innsyn i papirene.

Offentlig skifte skjer i kun 2 % av tilfellene 98 % skjer ved privat skifte. Privat skifte er en billigere, raskere og enklere løsning.
Setteverge skal kun settes inn hvis det er tvist mellom partene, altså mellom meg og mine barn, noe det ikke er.


Sammen bestemte overformynderiene, bobestyrer og setteverge seg for å selge huset.

Stikk i strid med avdøde far og jentenes ønske.

Bilen ble straks tilbakeført selger, ettersom den var helt ny. Men far hadde betalt ca 50 000 kr på den allerede. Tviler på at dette kom arven til gode.

Å jeg som verge ønsker å ta vare på arven til mine barn, ved å bo der, samtidig som familien får et bedre sted å bo, da denne kommunale leiligheten vi nå bor i er i for dårlig stand, for liten og som barnevernet bruker som et av sine to grunnlag for omsorgsovertakelse. Det andre grunnlaget er at jeg ikke liker barnevernet.

Far var gjeldfri, så di eneste utgiftene vi vil få der, er formueskatt, kommunale avgifter og strøm. Utgiftene for meg vil altså ikke overstige utgiftene jeg har på husleie og strøm her vi nå bor.

Far sa også i alle år, også til det siste, at han hadde en solid livsforsikring jentene ville arve av ham. Denne livsforsikringen påstår Bobestyrer at han ikke har funnet.

Bobestyrer taksterte også huset. Verdi 1,5 mill for tomta og huset er ingenting verd, fordi dette er ubeboelig.

Far taksterte huset for ca 10 år siden, mens vi fortsatt bodde sammen, etter at han hadde skiftet kloakk og vann, satt inn nytt bad og nytt kjøkkeninredning. Han eide ikke tomten den gangen. Han leide den av kommunen, men kjøpte så tomten av kommunen etterpå. Taksten dreide seg altså om kun huset, og huset er i samme forfattning som den gang. Verdi 600 000. Men siden den gang har det vært en prisstigning, uansett om far hadde eid tomten nå eller ei.

Det er kun to vinduer som må skiftes ut så fort som mulig, da disse har råte. Å dreneringen må det gjøres noe med, da det kommer vann inn i kjelleren, da naboen på oversiden, drenerte og ledet vannet ned til oss når disse påbygde sitt hus. Men tak og vegger er bra og huset er i god nok stand til å bo der.

Barnevernet anførte i tingretten:

Planene om å flytte inn i den tidligere ektefelles hus er imidlertid helt urealistisk. Dette er en bolig med stort oppussingsbehov og midlene etter avdøde vil foreløpig bli forvaltet av overformynderiet.

Javel? Hvis huset er for dårlig for meg og jentene.... hvorfor var da far, som bodde i huset fram til sin død, egnet til å være fosterhjem for sine døttre? Ja far hadde nå vært fosterhjem for sine barn om ikke han hadde blitt syk for seinere å dø.

Etter tingrettens dom, ble min eldste datter, som var plassert i Våler, løslatt 16 juni.

Min advokat sendte da straks en klage til fylkesmannen om at overformynderiet i Våler og Askim må trekke seg ut og at disse kommunene selv må stå for utgiftene ved oppnevnelse av bobestyrer og setteverge.

Jeg ringte Våler overformynderi 17 juli 2008
Våler overformynderi hadde da sendt tilsvar på klagen til fylkesmannen, fordi disse mente di fortsatt hadde krav på å forvalte boet og selge huset. Og hadde krevd hastesak.

Samme dag satte jeg inn ny lås i døren på huset og begynte med oppussing, slik at huset skulle stå innflyttningsklart når fylkesmannen var ferdig med sin avgjørelse. Jeg var lei tullet. Advokater, bobestyrer og fylkesmannen var på ferie.

Så var ferien over og helvete igang igjen.
Her følger så noen eposter frem og tilbake:

Quote:
FW: Jan Erik Olsens dødsbo - Boligen i Solveien 25 / Ulovlig selvtekt
Fra: Ole Tom Røed
Sendt:8. august 2008 09:16:13
Til: dolly3870@hotmail.com

Jeg har mottatt dette fra bostyrer. Kan du gi meg tilbakemelding på hva dere har gjort av endringer, slik atjeg kan informere bostyrer om det?

Dette skaper problemer og meromkostninger for boet som barna må betale iform av lavere arv fra sin far. (Alle omkostninger ved skiftet blir belastetdødsboet).

Ingenting må gjøres med huset før bostyrers oppdrag er ferdig og retten har godkjent fordelingen av eiendeler og håndteringen av boet.

Vennlig hilsen Ole tom røed

-----Opprinnelig melding-----
Fra: ADV. Jon A. Larsen
Sendt: 7. august 2008 10:53
Til: røed ole tom; BRUN MAGNE; HOLTER RUNAR; stoten toril
Emne: Jan Erik Olsens dødsbo - Boligen i Solveien 25 / Ulovlig selvtekt

Det vises til dagens telefonsamtale og vedlagt følger kopi av brev til advokat Røed i anledning av at barnas verge, Liv Marit bakke, ulovlig har tatt seg inn i boets eiendom i Solveien 25.
Vennligst bekreft mottagelsen av meldingen.

Hilsen
......................................
Advokat Jon A. Larsen


Vedlegget

Quote:
Advokat Ole Tom Røed
Pb 57
3081 Holmestrand


Deres ref: Vår ref: Dato:
JAL/ram 07.08.08
08-043SAK: LEIF ERIK OLSENS DØDSBO, F.NR: 290457-43967, DØD 10 04 2008


Det vises til dagens telefonsamtale hvor jeg meddelte at jeg fra hjelpeverge Magne Brun hadde fått opplyst at Deres klient Liv Marit Bakke nå i min ferie muligens hadde tatt seg inn i boets bolig i Solveien 25 og igangsatt opp-pussing.

De skulle undersøke dette nærmere og ta kontakt meg, eventuelt å få stoppet dette inntill endelig resultat av klagebehandlingene foreligger. Som kjent er salg av boet boets snekke og bolig mv. innstilt i påvente av resultatet av klagene foreligger.

I ettertid har jeg fra en nabo fått bekreftet at Liv Marit og datter Else Marit med respektive samboerer kjærester en ukes tid har tatt seg inn i boligen og visstnok har begynt nedriving av delevegg i 2.etg.

Det er ikke søkt tillatelse fra meg i egenskap av bostyrer om dette og forholdet er derved straffbart og må uansett sees på som en ulovlig selvtekt. Jeg ber om bekreftelse på at dette vil opphøre umiddelbart.

Alt som måtte være fjernet, bes opplyst til meg og vil bli krevet tilbakelevert. Dersom eiendommen er påført skade, vil Deres klient bli holdt erstatningsansvarlig for dette.

De bes omgående om å prioritere saken, idet jeg vurderer politianmeldelse og å skifte til ny lås.

Jeg ønsker først Deres redegjørelse og orientering om hva som faktisk har funnets sted, hvorledes de har tatt seg inn i eiendommen og om lås er blitt skiftet mv. og ber også om andre opplysninger som kan ha betydning i anledning dette forhold.

Etter mitt skjønn viser denne ulovlige fremgangsmåten at barnas interesser ikke blir ivaretatt av Deres klient på en riktig måte og at barna derfor har behov for hjelpeverge i forhold til at dette skiftet skal bli gjennomført på en riktig og betryggende måte for begge de umyndige barna.

I tillegg mottok jeg nettopp telefonbeskjed fra Dem om at det medfører riktighet at det er skiftet lås og at De har gitt beskjed om at alle nøkler blir levert hit innen dagen, samt at De ville komme tilbake til saken.

Deres omgående redegjørelse imøteses.


Med hilsen


………………………………………
Jon August Larsen
Kopi til:
Hjelpeverge Magne Brun
Askim Overformynderi
Fredrikstad TingrettQuote:
RE: Jan Erik Olsens dødsbo - Boligen i Solveien 25 / Ulovlig selvtekt
Fra: Liv Marit Bakke
Sendt:10. september 2008 20:06:48
Til: Ole Tom Røed

Jeg har malt veggene benhvit, på kjøkkenet og i stuen. Dette øker faktisk en ev. salgsverdi, da det faktisk lønner seg å male i lyse farger om man skal selge en bolig. Else Marit har malt sitt eget rom himmelblått. En frisk og fin farge som også Jorunn ville ha.

På det største soverummet i annen etage, har vi fjernet et gammelt kott, slik at rummet blir større. Dette ble vi ikke ferdig med, men om vi hadde blitt det, hadde også dette øket en ev. salgsverdi.

Forøvrig har jeg klippt gressplenen, som har vokst seg knehøy ettersom ingen har holdt det i orden. Å holde hagen i orden øker også en ev. salgsverdi. Nå er det forøvrig snart knehøyt igjen, noe som trekker ned en ev. salgsverdi.

Eneste jeg har fjernet fra huset er innholdet i en defekt fryser på kjøkkenet. Det luktet dritt, da Leif oppbevarte mye fisk som var blitt råtten der. En orntli møkkajobb som også gir meg indikasjoner på at ingen har holdt godt nok øye med huset.

Forøvrig har jeg eliminert en maurinnvasjon.

Jeg har flyttet på ting, og prøvd å rydde litt, men ingenting er fjernet.

Så å påstå at det jeg har gjort trekker ned salgsverdien er bullshitt fra ende til annen!

Man kan jo undres på om di holder såpass øye med huset nå at ikke huset blir innvadert av rotter i dette rotteåret?

Ja jeg vet godt hvilken nabo det refereres til i vedlegget. X, som var vittne for Leif i fylkesnemnda. Løy så det rant. Hun er vel redd for å se meg i øynene og ser helst at jeg ikke blir hennes nærmeste nabo. Forøvrig en lærer som har fått avskjed på rødt papir som hun selv uttalte det i fylkesnemnda. Magne Brun har vist hatt noen fortrolige samtaler med henne ja. Hun har nok fått informasjon om allt innen saken som han kjenner til.

Magne Brun... Hvordan kunne han vite, før tingretten, sitat: "at jeg antagelig ville få hjem Else Marit, men ikke di to andre"? Hele saken var avtalt og avgjort på forhånd. Jeg er ikke dum ser du.

Forøvrig har Magne Brun selv gjort herverk på huset. Skrudd inn en stor planke i verandadøren, slik at ikke katten skulle komme inn gjennom kattedøren. Dette er herverk! For det finnes låser man kan kjøpe til disse.

Det virker på meg som at det er dem som trekker ned salgsverdien. Ikke jeg.

Mvh Liv
Quote:
Fra: Ole Tom Røed
Sendt:
20. august 2008 12:12:54
Til:
Liv Marit Bakke

Er det greit å selge snekka?
Den blir jo bare mindre verdt av å bli stående.
Ole tom

-----Opprinnelig melding-----
Fra: ADV. Jon A. Larsen
Sendt: 19. august 2008 16:05
Til: stoten torill; HOLTER RUNAR; BRUN MAGNE; røed ole tom
Emne: Leif Erik Olsens dødsbo -

Har idag fått beskjed fra Runar Holte om at fylkesmannens svar i klagesaken
først kommer om ca. 2 mnd. Undertegnede har forstått det slik at
overformynderiene i Våler og Askim og barnas hjelpeverge Magne Brun har
besluttet at salg av resten av innbo og løsøre, samt båt(snekken) og boligen
utstår inntill avgjørelsen fra fylkesmannen foreligger. Da jeg er noe
ukonfortabel med at båten/snekken fortsatt skal ligge på land i Viker
båthavn, ber jeg om en revurdering av ovennevnte i forhold til snekken og at
jeg får en snarlig tilbakemelding på dette. Deres snarlige svar imøteses.
Hilsen


......................................
Advokat Jon A. Larsen


Quote:
RE: Leif Erik Olsens dødsbo -
Fra: Liv Marit Bakke
Sendt:10. september 2008 19:17:03
Til: Ole Tom Røed


Endelig kommer jeg meg litt på nett igjen. Gikk til innkjøp av et mobilt bredbånd. Det skal vist holde med en utgift på drøye 100 lappen pr mnd om man kun er koblet på fra 17.00 til 07.00. Men det gjenstår å se...

Det er helt i orden å selge snekka. Men jentene har joller, så flytevester og leker og slike ting, som nå ligger i snekka, kan jo legges oppi huset til fylkesmannen er ferdig med sin avgjørelse. Kan forøvrig ikke fatte at fylkesmannen trenger så lang utredning i denne enkle saken men men. Trenering vet du...

Huset var godt nok hvis far var frisk nok til å bli fosterhjem for sine egne døttre, slik planen hans var i fylkesnemnda... men nå er det vist livsfarlig å bo der... dette skurrer! Foresten... hvorfor har barnevernet ført opp Magne Brun som ev vittne i Jens Ivans anke til Lagmannsretten? Jens Ivan har jo ingenting med det huset å gjøre.

Mvh Liv


21 september kommer en bekymringsmelding inn til barnevernet

Quote:
FW: Leif Erik Olsens dødsbo
Fra: Ole Tom Røed

Sendt:2. oktober 2008 09:49:15
Til: Liv Marit Bakke

Jeg har mottatt denne meldingen fra bostyrer, som jeg videresender til deg til orientering

Mvh Ole Tom Røed

-----Opprinnelig melding-----
Fra: ADV. Jon A. Larsen
Sendt: 26. september 2008 13:46
Til: stoten torill; HOLTER RUNAR; BRUN MAGNE; røed ole tom
Emne: Leif Erik Olsens dødsbo

Til hjelpeverge Adv.Magne Brun og Vaaler og Askim Overformynderi.

Nedenfor fremkommer jeg med en kort orientering;

1)Båten - Til orientering kan opplyses at båten nå ligger til salgs på Finn med salgsbistand fra Gustavsens Autosalg på Kråkerøy i hht. tilbud godtatt av hjelpeverge.

2)Innbo - fordeling utstår i påvente av resultat av klagesak hosFylkesmannen i Østfold.Noe søppel vil bli kastet - bortkjøring rekv. avhjelpeverge.

3)Solveien 25- fortløpende tilsyn blir foretatt ca. hver 14 dag og naboermelder i tillegg ifra til undertegnede ifall uregelmesssigheter.

4)Hussalg - salgsarbeidet er stilt i bero i påvente av resultat av klagesakhos Fylkesmannen.

5)Eiendommen forfaller og det hadde nå vært fint å fått resultatet fraFylkesmannen, slik at den ikke sto ubebudd gjennom høst/vinter. DersomHjepeverge/Overformynderiene kan purre Fylkesmannen på svar, ville dettevært formålstjenelig.

6)Inn till videre står den videre skiftebehandling i "stampe" og boet blirfortløpende påført utgifter ved huset, administrasjonsutgifter mv.

7)Vennligst sendt meg en bekreftelse på mottagelsen av denne epost ogeventuelle bemerkninger.Ha ellers en god helg!

Vennlig hilsen
......................................
Advokat Jon A. Larsen


Quote:
RE: Leif Erik Olsens dødsbo
Fra: Liv Marit Bakke
Sendt:5. oktober 2008 13:19:40
Til: Ole Tom Røed

Hei.

Jeg ser at båten, Viksund 770 Cruiser 1982 som er verd 150 000,- kun skal selges for 99 000,-. Den prisen er vi ikke enig i. Det er barnas arv og den skal ikke selges til underpris. Di får sette opp prisantydningen. Det fremgår av brevet at prisantydningen er godtatt av hjelpeverge. Dette er nok et bevis på at hjelpeverge ikke ivaretar barnas arv.

http://www.finn.no/finn/boat/object?fin ... l&tot=null

http://www.google.no/search?sourceid=na ... 70+Cruiser


Ser av brevet at det fortsatt snakkes om Solveien 25. Far til barna bodde i Solveien 24. Jeg håper virkelig ikke di har planlagt å kjøre bort søppel for naboen på arvingenes bekostning?

Ellers lar di alle utgifter påløpe boet. En slik trenering vil kun føre til at hele arven til arvingene spises opp av administrasjonsutgifter mm. Grådigheten har altså ingen grense. Her er det om å gjøre at 2 uskyldige barn, som har mistet sin far, ikke skal få noe å arve fra ham.

Med tanke på at fylkesmannen har makten til å irettesette andre kontorer hvis disse ikke overholder svarfrister, må man utgå fra at også fylkesmannen har svarfrister i sine saker. (Gå føre med et godt eksempel)

Fylkesmannen må da ha en svarfrist på slike saker? Hvor lang er den?

Det står uttrykkelig i loven at jeg er den rette vergen. Dette kan det da ikke være så vanskelig for fylkesmannen å forstå. Jeg ser det slik at fylkesmannen her er med på å trenere en sak som er helt åpenbar. Huset forfaller og arven forringes ved at fylkesmannen trenerer.

Nå er det virkelig på tide at fylkesmannen blir purret på.

Mvh Liv Marit Bakke


Så kom svaret fra fylkesmannen, som ga overformynderiene medhold. Skal legge inn dette i egen tråd så fort jeg finner det i bunken med papirer, da det er ganske så omfattende.

Men! Vi skulle klage videre.

Å 13.10.2008 mottok jeg et brev fra Våler overformynderi om at di overfører saken til Fredrikstad overformynderi.
(skal skrive inn dette så fort jeg får tid)

Quote:
RE: Meddommers inhabilitet
Fra: Ole Tom Røed
Sendt:13. oktober 2008 11:44:49
Til: 'Liv Marit Bakke'

Når det gjelder klagen til sivilombudsmannen og justisdepartementet vil jeg sende deg utkast til dette senere i dag eller i morgen.

Med hilsen

Ole tom røed


Jeg har ennå ikke sett noe slikt utkast, så jeg håper det er skrevet og sendt....


I hele denne tiden har jeg hatt katten jentene arvet. Jeg har ikke kunnet slippe den ut, fordi den da straks går opp til huset. Vi bor for nærme. Men om fredag så den sitt snitt til å stikke av.

Så i kveld gikk vi opp til huset for å se etter katten. Men hva var det som møtte oss?

Hus til salgs. Og et hus helt ribbet for innbo og løsøre.

Barnas personlige gjenstander, arvegodset og antikviteter, bla en gammel svart elektrisk husquarna symaskin med bord, fortsatt i full funksjon, borte vekk!

Jeg ringte på hos naboen, som skulle føre tilsyn med huset... å spurte pent om hva som hadde skjedd her og om ikke det var di som skulle føre tilsyn med huset?

å fikk huden full av kjeft.

Innbo var tømt av FASVO i forrige uke. Du får ta kontakt med advokaten din. Dette er ikke mitt problem.

Hele innboet er altså gitt bort til en bruktbutikk!!! :evil:

Å mens jeg legger inn dette, følger jeg linken inn til snekka. Prisen er nå satt ned til 95 000.

Dette kan ikke kalles annet enn selvtekt og tyveri! :evil: [/b]

Det hører også med til historien at jentenes onkel, fars bror, måtte til Jon A Larsen å underskrive på en gjeld som plutselig var dukket opp. En gjeld på huset, hvor mor til Leif var skyldig far til Leif penger. Dette skulle vært foreldet for lenge siden!

En orientering for verger

Orientering til hjelpeverger

Håndbok for overformynderiene – 2006

Forskrift om plassering av umyndiges midler.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:14 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Quote:
Bakke
Fra: Ole Tom Røed
Sendt:27. oktober 2008 11:31:58
Til: Magne Brun

Kopi: 'Liv Marit Bakke'

Jeg informerer om at Liv Marit Bakke ikke vil gå til retten med fylkesmannens vedtak.

Jeg har i dag mottatt telefonbeskjed fra Liv Marit Bakke vedr det forhold at barnas personlige gjenstander skal være sendt til et bruktmarked. Jeg antar at dette beror på en misforståelse, og villøe sette pris på en kort forklaring på dette.

Mvh

Ole tom røed

advokatQuote:
FW: VS: Bakke
Fra: Ole Tom Røed
Sendt:27. oktober 2008 14:04:04
Til: 'Liv Marit Bakke'

Her er svaret jeg fikk

hilsen Advokat Røed

Fra: Magne Brun
Sendt: 27. oktober 2008 13:47

Til: Magne Brun
Kopi: røed ole tom
Emne: Re: VS: Bakke

Hei,

Jeg tror en kort gjennomgang av sakens hendelser kan være oppklarende.

Da vi først fikk tilgang til boligen 14.5.2008 ble det foretatt en befaring med adv Magne Brun (hjelpeverge) og adv Larsen i huset. Det ble da konstatert at huset var "fullt" av gjenstander med relativt beskjeden verdi. I etterkant av dette foretok namsmannen en registreringsforettning. Det ble også utarbeidet en takst. Det foreligger et brev fra adv. Øyvind Abrahamsen advokat for barnas far, arvelater, som tydelig gir utrykk for at arvelater ikke ønsket at Liv Marit Bakke skulle ha innflytelse over bobehandlingen.

Det ble så avholdt et møte mellom meg og barna og deres fosterforeldre hvor temaet var om huset skulle selges og hva barna ønsket å beholde av personlige eiendeler. Etter dette ble det foretatt to befaringer hvor barna og deres fosterforeldre hentet ut eiendeler. Det er forligger lister over disse uttakene. Det var da klart at det ikke var andre eiendeler som barna ønsket å ta ut. Jeg var tilstede ved alle disse befaringene og vurderte også selv at det ikke var gjenstander av praktisk, økonomisk eller affaksjonsverdi som burde vært tatt ut.

Pr juni var denne delen av prosessen ferdigstilt. I lys av huset beskaffenhet anså jeg det ikke som en farbar vei å beholde huset. Dette ble diskutert med overformynderiene som var innvolvert. De deler mitt syn.

Etter dette ble boebehandlingen stilt i bero. Det fordi Liv Marit Bakke påklaget overformynderienes vedtak. Klagen ble ikke tatt til følge og bobehandlingen startet på ny.

I dag ble jeg kontaktet av Liv Marit Bakke som ønsket å politianmelde meg for salg av tyvegods. Bakgrunnen var at boet, etter min oppfordring, hadde tømt huset og klargjort det for salg.

Jeg ønsket da å gå til FASVO (brukthandleren som fikk i oppgave av boet å tømme det resterende) for å få tilbake eventuelle eiendeler som barna likevel ønsket. Det hadde ikke mor interesse av da hun allerede var på vei til politiet.

Boet vil ikke i noe tilfelle kunne tilbakeføres da 4,5 kontainere allerede er kastet.

Det er ikke personlige eiendeler som ligger til salg hos brukthandleren. Det er kun hvitevarer og verktøy samt noe elektronikk, servise og bestikk ol. Personlige papirer er makulert. Personlige eiendeler barna ikke ønsket å ta vare på er kastet.

Etter min vurdering er den prosessen som er gjennomført gjort på en måte som har hatt som hensikt å ivareta personlige eiendeler og annet barna måtte trenge fra boet, samtidig som det er lagt vekt på å prøve å bevare mest mulig av boets verdi for barna.

Jeg ber derfor bostyrer om å gå videre med salgsprosessene nå slik at boets verdi ikke forringes ytterligere. De pågående prosessene er ikke i barnas interesse. De øker konfliktnivået og forringer boet.

Bestikket ("Sølvtøyet") er i behold hos FASVO, en plastjolle ligger i hagen. Om dette ønskes beholdt må jeg ha en snarlig tilbakemelding. Jeg ber også om en begrunnelse for hvorfor det er i barnas interesse å beholde dette.

Med vennlig hilsen

Advokat Magne BrunQuote:
RE: VS: Bakke
Fra: Liv Marit Bakke
Sendt:28. oktober 2008 19:07:26
Til: Ole Tom Røed

Jeg har bare et ord å si å som jeg ikke gidder å sensurere engang. Fy faen!

Jeg har i hele dag utferdiget en anmeldelse. Fordi når jeg kom ned til kammeret fikk jeg beskjed om å ha med en skriftlig anmeldelse. Denne skal jeg levere inn på politikammeret i morgen. I anmeldelsen framgår det et krav om erstattning og at saken stilles for retten, da det her er gjort mange stygge og ulovlige handlinger mot to helt uskyldige barn.

Det var veldig mye i det huset, som barna hadde intresse i. Å som disse ikke hadde hentet ut. Mange ting med affeksjonsverdi.

Det var også mye av mine ting i det huset. Ting som jeg ikke fikk med meg den dagen jeg gikk fra Leif og som han nektet meg senere, selv om jeg gikk til advokat.

Denne handlemåten fra Magne Brun & Co viser at disse ikke ivaretar barnas intresser. Tvert imot! Her er det om å gjøre at barna skal sitte igjen med ingenting tydligvis.

Å selge huset nå, mens tvisten fortsatt pågår og i disse finanskrisetider viser Magne Brun & Co's meget dårlige bedømmelse.

Jeg vil gå rettens vei med dette.

Mvh Liv Marit Bakke

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Oct 28, 2008 10:18 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Så hva syns dere om dette her folkens?

Min anmeldelse blir ikke lagt ut ennå, da di innvolverte parter ikke skal kunne forberede seg før di blir den forelagt. Derfor har heller ikke min advokat fått den.

Men kan opplyse om at den er 7 sider lang og desto mer utfyllende og opplysende enn Magne Bruns svar til Ole Tom Røed.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 3:03 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Quote:
RE: VS: Bakke
Fra: Liv Marit Bakke
Sendt:29. oktober 2008 02:22:43
Til: Ole Tom Røed

Mine komentarer i rød skrift

Mvh Liv


--------------------------------------------------------------------------------
From: Ole Tom Røed
To: Liv Marit Bakke
Subject: FW: VS: Bakke
Date: Mon, 27 Oct 2008 14:04:11 +0100


Her er svaret jeg fikk

hilsen Advokat RøedFra: Magne Brun
Sendt: 27. oktober 2008 13:47
Til: Magne Brun
Kopi: røed ole tom
Emne: Re: VS: Bakke

Hei,

Jeg tror en kort gjennomgang av sakens hendelser kan være oppklarende.

Ja det var den.

Da vi først fikk tilgang til boligen 14.5.2008 ble det foretatt en befaring med adv Magne Brun (hjelpeverge) og adv Larsen i huset. Det ble da konstatert at huset var "fullt" av gjenstander med relativt beskjeden verdi.

Beskjeden verdi utfra hans vurdering. For en med min inntekt, er dette møbler og innbo med stor verdi. Affeksjonsverdien kan heller ikke verdsettes.

I etterkant av dette foretok namsmannen en registreringsforettning.

Da finnes det altså en komplett liste på allt som er fjernet fra huset. Godt at det finnes en slik liste, slik at vi får verdsatt allt som er fjernet.

Det ble også utarbeidet en takst.

Det er ikke uvanlig at den som setter taksten setter den ut fra bestillerens ønske. På samme måte som barnevernet bestiller en sakkyndigrapport i sin favør.

Det foreligger et brev fra adv. Øyvind Abrahamsen advokat for barnas far, arvelater, som tydelig gir utrykk for at arvelater ikke ønsket at Liv Marit Bakke skulle ha innflytelse over bobehandlingen.

Jeg har aldri sett dette papiret, så jeg forholder meg til hva far alltid sa, at huset ikke skulle ut av slekten. Det er altså ikke et testament som skal foreligge her, men en uttalelse fra Abrahamsen. Slike 3 håndsopplysninger stiller jeg meg mistenksom til. Jeg vil også anta at far ikke var helt seg selv den siste tiden, grunnet langvarig sykdom. I tillegg hadde far lese og skrivevansker og ville dermed være lett å overtale til å underskrive papirer han ikke kjente faktisk innhold i.

Det ble så avholdt et møte mellom meg og barna og deres fosterforeldre hvor temaet var om huset skulle selges og hva barna ønsket å beholde av personlige eiendeler.

Her tok altså Hjelpevergen og Fosterforeldrene en avgjørelse over hodet på barna. Barna var da bare 15 og 11 år gamle og for små til å vurdere hva som er ting med affeksjonsverdi og ting av verdi.

Etter dette ble det foretatt to befaringer hvor barna og deres fosterforeldre hentet ut eiendeler. Det er forligger lister over disse uttakene.

Jeg vil gjerne se disse listene, slik at jeg får se hva barna har valgt å ta med seg fra huset. Jeg antar at di for det meste har konsentrert seg om sine leker og personlige gjenstander. Jeg vet også at di har fått med seg litt fra kjøkkenet, såsom kaffetrakter til Jorunn og Symaskin til Else Marit. Men det fantes fortsatt masse igjen der, som barna hadde intresse i. Å barnas personlige gjenstander.

Det var da klart at det ikke var andre eiendeler som barna ønsket å ta ut.

Man må huske på at begge disse barna nettopp hadde vært igjennom en omsorgsovertakelse, å mistet sin mors omsorg, som i seg selv er meget traumatisk og skadelig. At di i tillegg hadde mistet sin far ved død. Å at fosterforeldre og hjelpeverge her antagelig påvirket dem, da fosterforeldrene jo veldig gjerne ville ha ut minst mulig av dette som disse kaller "av beskjeden verdi".

Jeg var tilstede ved alle disse befaringene og vurderte også selv at det ikke var gjenstander av praktisk, økonomisk eller affaksjonsverdi som burde vært tatt ut.

Da vil jeg påstå med ettertrykk at Magne Bruns vurderingsevne er meget dårlig. Leif har vært sjømann i mange år og hadde med seg ting med seg hjem fra sine turer i utlandet. Han hadde også med seg ting fra riggen han var ansatt på frem til han ble sykepensjonert. Han fikk også meget flotte julegaver derfra hvert år. Han hadde også ting arvet fra sin far og sin mor, altså jentenes besteforeldre. Blandt annet en hvaltann fra Svalbar og en Singer symaskin, en av di første elektriske symaskinene, med bord. Den kunne bare sy rettsøm, men fungerer faktisk ennå.

Magne Brun opplyste også til meg tidligere i sommer at allt verktøyet til far var anslått til en verdi av 26 000 kr. Kan man virkelig kalle dette liten verdi? Ja for dere med store inntekter er dette kansje småpenger. Men for meg er dette faktisk 1/4 årslønn satt til sammenligningsgrunnlag. Jeg vil også anta at denne verdien er for lav. Far var en håndverker og kjøpte inn masse nytt verktøy hele tiden. Han hadde også en tredreiebenk med allt utstyr i kjelleren. Å det sto en moped, en snøfreser og en gressklipper i garasjen. For å nevne noe. For Magne Brun vil heller ikke en hardangerduk være av verdi, men for mine barn og meg, som har peiling på ekte håndverk, vil det ha stor verdi.

Pr juni var denne delen av prosessen ferdigstilt.

Nei det var den ikke. Magne Brun fortalte meg tidligere i sommer at jentene skulle få gå igjennom sakene på nytt etter ferien.

I lys av huset beskaffenhet anså jeg det ikke som en farbar vei å beholde huset. Dette ble diskutert med overformynderiene som var innvolvert. De deler mitt syn.

Huset er ikke i dårligere stand enn at salgsverdien ved en ev auksjon på innbo hadde dekket utgiftene for å pusse opp huset.

Etter dette ble boebehandlingen stilt i bero. Det fordi Liv Marit Bakke påklaget overformynderienes vedtak. Klagen ble ikke tatt til følge og bobehandlingen startet på ny.

Her vedgår han jo at det er begått en straffbar handling. Tvisten var ikke over. Klagen skulle klages inn for Justisdepartementet og Sivilombudsmannen. Han viste heller ikke om at jeg ikke ville gå til sak, før du skrev dette til ham idag.

I dag ble jeg kontaktet av Liv Marit Bakke som ønsket å politianmelde meg for salg av tyvegods. Bakgrunnen var at boet, etter min oppfordring, hadde tømt huset og klargjort det for salg.

Som sakt. Tvisten var ikke over. Brun har tatt seg til rette og begått en straffbar handling overfor 2 uskyldige barn. Jeg kan ikke se at han imøtekommet barnas og avdøde fars ønske og ivaretatt barnas arv.

Jeg ønsket da å gå til FASVO (brukthandleren som fikk i oppgave av boet å tømme det resterende) for å få tilbake eventuelle eiendeler som barna likevel ønsket. Det hadde ikke mor interesse av da hun allerede var på vei til politiet.

Jeg var nesten i byen når han ringte. Jeg har ikke vært med under tømming av huset. Jeg har dermed ikke full oversikt over allt som far og barna hadde. Jeg sa derfor til Brun at jeg syns barna burde være med, da disse er di som best kjenner igjen alle di tingene far eide. Jeg sa også til ham at han jo hadde en liste han kunne gå etter. Han har selv vært der å vurdert verdien på alle tingene. Han bør derfor også være i stand til å kjenne igjen gjenstandene han har verdsatt. Ellers har han ikke gjort en god nok jobb. Det er heller ikke min oppgave å redde hans skinn. Det får han prøve å gjøre selv. Jeg antar at også Fasvo har en oversikt over hva di har hentet ut av huset.

Boet vil ikke i noe tilfelle kunne tilbakeføres da 4,5 kontainere allerede er kastet.

Magne Brun hadde tilatelse til å kjøre bort litt søppel. Ikke å tømme innboet i et helt hus, for så å kalle allt for søppel. Fasvo opplyste til meg at di har hentet 3 lastebiler fulle med ting og at mye av dette var omsatt allerede.

Jeg vil også påminne om at når hjelpevergen har gjort en feil, er kommunen v overformynderiet ansvarlig for å erstatte det tapte.

Det er ikke personlige eiendeler som ligger til salg hos brukthandleren.

Else Marits første tanke var fotoapparatet jeg nektet henne å ta med seg da vi var inni huset i sommer. Som var fullt av bilder hun har tatt, på. Hvor er dette? Det samme gjelder leker, som jeg også nektet barna å ta med seg. Jorunn var innom huset en gang i sommer da hun var på besøk hos en nabo, Malin. Hun hadde lyst å ta med seg lekene sine, men som jeg sa, det må du vente med til ev Magne Brun og Bobestyrer Larsen skal gå igjennom dette sammen med dere, slik at det blir skikkelig gjort. Eller jeg overtar arveoppgjøret.

Det er kun hvitevarer og verktøy samt noe elektronikk, servise og bestikk ol.

Hvitevarene var defekte untagen fars flunkende nye komfyr med keramikkplate. Verktøy, som Magne Brun sa til meg i sommer var verd 26 000 kr. Noe jeg i realiteten vill anta er verd mye mer. Bestemors middagserviser og middagsbestikk. Bestefars hvaltann. Fars designer tallerkner han har fått i gave fra riggen. For å nevne noe.

Fasvo opplyste til meg at den gamle elektriske symaskinen fortsatt sto der nede. Og delene til symaskinen Else Marit fikk med seg. Jeg ba ham om å sette allt vekk fra butikken, da dette er tyvegods, men han nektet å etterkomme mitt ønske.

Personlige papirer er makulert.

Sletting av bevis altså. Hvordan skal vi nå få undersøkt hvor far hadde livsforsikring?

Personlige eiendeler barna ikke ønsket å ta vare på er kastet.

Han har altså kastet lekene til barna. Ting som far snekret til dem. Dukkehus og dukkeseng. Jeg gruer meg for å fortelle det til Jorunn. Else Marit har tatt dette meget tungt.

Etter min vurdering er den prosessen som er gjennomført gjort på en måte som har hatt som hensikt å ivareta personlige eiendeler og annet barna måtte trenge fra boet, samtidig som det er lagt vekt på å prøve å bevare mest mulig av boets verdi for barna.

Denne påstanden er meget drøy og vanskelig å svelge. Hvordan kan man ivareta og å bevare mest mulig av boets verdi, ved å kaste og å gi bort tingene?

Jeg ber derfor bostyrer om å gå videre med salgsprosessene nå slik at boets verdi ikke forringes ytterligere. De pågående prosessene er ikke i barnas interesse. De øker konfliktnivået og forringer boet.

Det eneste han tenker på er å fullføre tyveriet. Huset skal ikke selges! Tvisten pågår fortsatt. I min anmeldelse ber jeg om at saken blir stillt for retten. Jeg har også i min anmeldelse tatt med bobestyrer, overformynderiene og Fasvo.

Etter loven, må hjelpeverge ha fullmakt fra overformynderiet for å selge eller forpakte bort et hus. Å dette må han spøre spesiellt om. Jeg kan ikke se at Magne Brun har nevnt at han har denne fullmakten noen sted. Han skulle ivareta barnas arv. Ikke gi den bort.

Jeg ber om at du også skriver en lignende anmeldelse, slik at vi får med di riktige lover, regler og § som er brutt.

Avdøde fars intresse var at huset gikk videre i slekten. Barnas intresse er å beholde huset. Barnas intresse er å selge ting di ikke har bruk for selv, slik at disse pengene kan brukes til å sette huset i stand.

Jeg kan ikke se at Magne Brun er opptatt av barnas intresse. Snarere tvert imot.

Bestikket ("Sølvtøyet") er i behold hos FASVO, en plastjolle ligger i hagen. Om dette ønskes beholdt må jeg ha en snarlig tilbakemelding. Jeg ber også om en begrunnelse for hvorfor det er i barnas interesse å beholde dette.

Å han har ennå ikke forstått det? Sølvtøyet som han kaller bestikk er arvet av Bestemor. Det har altså affeksjonsverdi. Plastjollen er Else Marits personlige eiendel. Det er tydelig at han ikke har komunisert med barna før han bestemte seg for hva som var skrot.

Med vennlig hilsen

Advokat Magne Brun


Den 27. okt.. 2008 kl. 12.22 skrev ADV. Jon A. Larsen:

Hei Magne Brun, her kommer en epost som jeg ber deg om å besvare.

Vi snakkes.

Hilsen

Advokat Jon A. Larsen


-----Opprinnelig melding-----
Fra: ADV. Jon A. Larsen
Sendt: 27. oktober 2008 12:21
Til: Ole Tom Røed
Emne: SV: Bakke

Din epost er videresendt til barnas verge, Advokat Magne Brun, som jeg hele tiden har forholdt meg til.

Hilsen

Advokat Jon A. Larsen


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ole Tom Røed
Sendt: 27. oktober 2008 11:32
Til: Magne Brun
Kopi: 'Liv Marit Bakke'
Emne: Bakke

Jeg informerer om at Liv Marit Bakke ikke vil gå til retten med fylkesmannens vedtak.

Jeg har i dag mottatt telefonbeskjed fra Liv Marit Bakke vedr det forhold at barnas personlige gjenstander skal være sendt til et bruktmarked. Jeg antar at dette beror på en misforståelse, og villøe sette pris på en kort forklaring på dette.

Mvh

Ole tom røed

advokat

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: aktverdige banditter
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 12:52 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen

De folkene du nevner her, er sånne som jeg kaller for "aktverdige banditter".

Loven om verge, burde vært avskaffet for hundrede år siden, for den er kun ment for at noen andre skal kunne berike seg selv på annen manns ulykke.

Når en arver noe, barn eller voksen, er ikke loven lik for alle eller?, skal den som arver sjøl få gjøre som en vil med den. Ferdig arbeid. Alt annet er ikke rettferdig.

-Og som om ikke sorgen er stor nok fra før av?

Jeg syns disse folkene er umenneskelige. Jeg skulle godt likt å si at de skulle fått "godt i baken" - med mine egne ord...

Men, her er det regelverket som er helt hull i hodet. På grunn av det ikke er så veldig vanlig at foreldre dør mens barna er små, så fins det ikke mange nok folk til å være med på å kreve at loven SKAL forandres på.

Pappaen min døde da jeg var 18 år, og vi, hans tre døtre fikk 20.000,- kr., men vi fikk selvfølgelig ingenting av pappa sine personlige eiendeler av den kjerringen som han var gift med. Ikke en tøddel. For hun hatet oss. Jeg visste at hun hadde mange fine bilder av pappa, og filmer, og også oss barna sammen med dem, men, niks og null, og da hun døde for ca. 15 år, fikk vi ikke vite noe om det, så, alt er borte vekke, og jeg har bare 3 små bilder av pappaen min.

Folk er så slemme, så slemme, Liv Marit, og ufølsomme, at det går nesten ikkje ann, og jeg føler sånn med deg!


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 5:55 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Jeg har idag levert anmeldelse på hjelpeverge Magne Brun, Bobestyrer Jon A Larsen, Våler overformynderi, Askim overformynderi og FASVO.

Jeg var heldig å møtte den samme forståelsefulle politimannen som jeg traff på mandag. Han som fikk hakaslepp av det jeg fortalte. Å han fikk enda mer hakaslepp når han så hvor omfattende anmeldelsen var. :lol:

Synn han ikke la merke til hva jeg krever i erstattning. :lol:

At boet gjennopprettes, ev erstattes i penger.
5 millioner for hver av jentene for tort og svie.
5 millioner til meg for tap av nattesøvn og følelsen av overgrep.

Når jeg gjør noe, så gjør jeg det skikkelig. Å en ting har jeg lært meg gjennom barnevernsaken. Få sannheten på bordet aller først. :lol:

Han informerte meg om at anmeldelsen nå først skal vurderes av en jurist, for å få klarhet i hvilke lover som er brutt og om di er brutt. Slik at vi får klarhet i om dette er en straffesak eller en sivilrettslig sak.

Så gikk jeg videre til Fredrikstad blad. Som virket veldig intressert, men som må vente med ev trykking til politiet er ferdig med sin vurdering. Jeg fikk hans tlf.nr så jeg kan ta kontakt så fort dette foreligger.

Håpet var jo at di skulle trykke dette med en gang, slik at folk blir klar over at di har kjøpt tyvgods. Så jeg var litt skuffet når jeg gikk derfra. Men som Else Marit sa når hun kom hjem. Bare vent du mamma. Dette blir nok en stor sak i media. Får virkelig håpe hun har rett.

Jeg velger å drøye med å legge ut anmeldelsen her. Har ikke lyst å spille ut viktige kort. Håper dere alle har forståelse for dette. Men jeg kan love dere. Den kommer ut her med tid og stunder.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Oct 29, 2008 9:47 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Kunne ikke Fredrikstad Blad ta saken nå, så anbefaler jeg at de heller ikke får den dersom det skulle vise seg at det foreligger lovbrudd sett med politiets øyne.
Media er uetiske og amoralske og ville aldri finne på å hjelpe noen.

Da bør du i alle fall forlange 300000 for historien da det er du som hjelper dem.

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject: krysser fingrene
PostPosted: Thu Oct 30, 2008 10:26 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen


Og jeg krysser fingrene mine for deg, Liv Marit!

Stor klem!


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Thu Oct 30, 2008 10:52 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
En god ide Bjørn Erik :D

Takk Mona :D

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 31, 2008 8:32 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Jeg oppsøkte idag FASVO, for å prøve å megle meg fram til å få ut ting med affeksjonsverdi. 0 respons. FASVO står på sitt. Så lenge bobestyrer Jon A Larsen hadde gitt klarsignal. FASVO hadde også et papir, som jeg ikke fikk kopi av, men hvor jeg så hvilken dommer som har underskrevet tillatelse til tømming av huset.

Inge B Tonholm

Den samme dommeren som har forsket på min datter og som dømte den andre til å bli værende i fosterhjem. Dommen.

Derfor var det altså så viktig at jeg ikke fikk innsyn i papirene. Ellers hadde jeg avslørt dette for lenge siden.

Forarget over hva jeg fikk høre, tok jeg med meg kopi av anmeldelsen og tingrettsdommen, å troppet opp hos Demokraten, Fredrikstad blads argeste fiende.

En helt annen holdning til folk i den redaksjonen. Det første jeg traff på var en gammel nabo fra 20 år tilbake. Utrolig at han kjente meg igjen. Jeg fikk tilogmed servert en kopp kaffe.

Han kunne ikke ta en avgjørelse på stående fot. Noe jeg sa jeg forsto veldig godt. Men han lovte meg å lese igjennom alle papirene nøye, for så å ta kontakt med meg.

Nok en stor forskjell mellom dem og F.b. Der må jeg ev. selv ta kontakt med dem igjen, når jeg får svar på anmeldelsen.

Samtidig passer jeg alltid på når jeg er ute blandt folk, å snakke om det. Høyt og tydelig, mens jeg f.eks. venter i busskø. Lett å komme i kontakt med andre folk som røyker. Å har bare fått en type tilbakemelding til nå. Alle syns det er en meget stygg sak og ønsker meg lykke til. 8)

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 31, 2008 10:39 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen


Liv Marit Bakke wrote:

Samtidig passer jeg alltid på når jeg er ute blandt folk, å snakke om det. Høyt og tydelig, mens jeg f.eks. venter i busskø. Lett å komme i kontakt med andre folk som røyker. Å har bare fått en type tilbakemelding til nå. Alle syns det er en meget stygg sak og ønsker meg lykke til. 8)Ja, snakk HØYT og TYDELIG om urettferdige handlinger som andre, og spesielt det offentlige, utsetter oss for!

-For, det er ikke ofrene som skal gå rundt og gjømme seg, men overgriperne!

:twisted: .. det er så frekt atte .. :twisted:


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 31, 2008 11:13 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Oct 04, 2006 1:08 pm
Posts: 549
Location: Eidskog/magnor
SELVSAGT skal du prate høyt og tydelig om hva du er blitt utsatt for!!! Jeg gjør det så ofte som mulig og jeg mener ærlig og oppriktig at det skal vi alle gjøre, for vi har da visseligen INGEN ting å skamme oss over. Det er ikke du som har gjort noe galt her og da skal ikke du gjemme deg og tie. Nei, de som skal gjemme seg og skamme seg er disse menneskene som har gjort dette mot deg og dine barn. Jeg støtter deg fullt ut.

_________________
"Sjefen" på eidskogen


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Fri Oct 31, 2008 11:23 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Jepp! Er en herlig følelse å starte jungeltelegrafen. For den er det ingen som kan stoppe. :lol:

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Nov 02, 2008 3:44 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Her ligger det bilder av huset med innbo, slik det så ut før hjelpeverge tømte det. Bedøm selv.

Jentenes arv, som ikke er verd noen ting.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sun Nov 02, 2008 3:55 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Helt forferderlig hva du er blitt utsatt for og dine døtre.Det er til å gråte over.Så slemt ,så veldig slemt.Det er helt forferderlig med slike overgripere av alle slag.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 29 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]