It is currently Fri Oct 19, 2018 2:24 pmPost new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 
Author Message
 Post subject: Fredrikstad tingrett dom ang Else Marit og Jorunn
PostPosted: Tue Jul 15, 2008 8:00 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Avsagt: 10.06.2008

Saksnr: 07-168524TVI-FRED

Rettens leder:
Tingrettsdommer Inge B Tonholm

Meddommere:
Psykolog Leo Michael Reiff
Kristine Ulfeng

Saken gjelder: Overprøving av vedtak om omsorgsovertakelse

Saksøker:

Else Marit Bakke
Advokat Harald Otterstad
Liv Marit Bakke
Advokat Ole Tom Røed

Saksøkte:

Fredrikstad kommune
Advokat Ingvild Merete Rosnes

Bisitter:
Psykolog Maj Finstad

Det ble avsagt slik dom:

Saken gjelder overprøving av Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfolds vedtak om omsorgsovertakelse.

Sakens bakgrunn:

Saksøker Liv Marit Bakke er født den 6. september 1966. Hun har tre barn, Else Marit Bakke født 28. juni 1992, Jorunn Bakke født 27. juli 1996 og Jens Ivan Bakke født 8. januar 2006. Nærværende sak gjelder Else Marit og Jorunn. Det pågår en parallell sak for så vidt gjelder Jens Ivan. Dette ble fremmet som to saker fordi Jens Ivan har en annen far enn Else Marit og Jorunn. Else Marit og Jorunns far, *far til jentene* var også part i saken. *far til jentene* døde under saksforberedelsen.

Else Marit Bakke er født 28. juni 1992 og er således over 15 år. Hun har da fulle partsrettigheter i saken jf. barnevernloven § 6-3 annet ledd.

Samboerforholdet mellom Liv Marit Bakke og *far til jentene* synes å ha vært vanskelig. Allerede i 1995 innkom en bekymringsmelding til barneverntjenesten fra barnevernvakta i forbindelse med en politiutrykning. Våren 1996 var Liv Marit Bakke 3 måneder på krisesenter. Saken ble avsluttet den 28. mars 1996 i det barnevernet konkluderte med at omsorgssituasjonen for Else Marit var tilfredsstillende.

Jorunn Bakke ble født den 27. juli 1996. Samlivet mellom partene ble brutt våren 2000 og i den forbindelse bodde Liv Marit Bakke med barna 4 måneder på krisesenter. Det var etter hva retten har forstått, ikke noen kontakt med barnevernet i forbindelse med dette.

Den 10. oktober 2000 innkom en anonym bekymringsmelding til barnevernet. Det blir på bakgrunn av denne igangsatt undersøkelse og barnevernet tilbød hjemmekonsulent og avlastning/besøkshjem. Liv Marit Bakke avslo imidlertid disse tilbudene og etter et møte den 17. oktober 2001 blir saken avsluttet.

Våren 2005 kommer en ny anonym bekymringsmelding til barnevernet. Bekymringen blir henlagt med en gang pga mistanke om at far *far til jentene* bruker barneverntjenesten som maktmiddel mot mor. Dette ble senere bekreftet av *far til jentene* selv, under ed i Fylkesnemnda for sosiale saker.

Den 16 september 2005 kom en ny bekymringsmelding. Denne gang fra Gressvik ungdomskole hvor Else Marit Bakke er elev. Det var Else Marit som hadde henvendt seg til kontaktlærer fordi hun fant samværet med faren vanskelig. Det ble på bakgrunn av denne bekymringsmeldingen igangsatt undersøkelser. Den 18. november 2005 ble det fattet vedtak om å engasjere hjemmekonsulent. Den 3. april 2006 ble det fattet vedtak om å opprettholde ordningen med hjemmekonsulent og i tillegg iverksette råd og veiledning for Liv Marit Bakke som mor for Else Marit Bakke samt engasjere støttekontakt for Else Marit med 20 timer i måneden. Den 6. april 2006 ble det fattet tilsvarende vedtak om råd, veiledning og støttekontakt for Jorunn.

Etter diverse hjemmebesøk og samtaler ble psykolog Knut Rønbeck engasjert til å foreta en sakkyndig vurdering av saken den 5. oktober 2006. 18 oktober 2006 mottok barnevernet et brev fra min daværende advokat Nickolay Bjønness om at han var engasjert i saken og at utredningen skulle stoppes. Dette brevet ble hendig nok lagt i en posthylle til en langtidssykemeldt saksbehandler og alle henvendelser ble behendig overhørt. I mellomtiden fortsatte Rønbeck sin utredning. Hans rapport forelå den 16. mars 2007.

Under oppsummering side 11 følgende skriver han: "- Slik jeg vurderer situasjonen klarer ikke moren å dekke de to eldste barnas omsorgsbehov, og den omsorgsssituasjonen de i dag har, gir ikke den omsorgstøtten de trenger for en god utvikling. Det er heller ikke vist seg mulig gjennom påpekning av mangler og gjennom opplæring, å skape vesentlige positiv endring i morens selvstendige omsorgsutøvelse, for eksempel han mange måneders bruk av hjemmekonsulent ikke avstedkommet noen vesentlige endringer hva gjelder morens egen evne til å ta tak i de praktiske problemene. En vesentlig grunn til at det ikke har skjedd noen endringer er, slik jeg ser det, at moren gjennomgående fraskriver seg ansvar for situasjonen slik den er, og i stedet illegger ytre forhold årsaken til de problemene hun erkjenner å ha. Følgelig forholder hun seg ikke reflekterende til hva hun selv bør kunne gjøre annerledes, hvilket er en forutsetning for læring og endring. Jeg har ikke lykkes i å få til en dialog med henne om hennes og eget ansvar for barnas situasjon, og slik jeg forstår hjemmekonsulenten har heller ikke hun fått til det. På denne bakgrunn mener jeg det er rimelig å konkludere med at morens utviklingspotensialet som omsorgsiver er lite."

Knut Rønbecks utredning/avhørsmetoder kan best sammenlignes med di politiet bruker av forbrytere i sine avhørsmetoder. Knut Rønbeck tok aldri hensyn til Jens Ivan, som var baby på det tidspunktet, å som jeg alltid måtte ha på armen, for å roe ham, da han alltid var utrygg under Knut Rønbecks besøk. Ved et tilfelle var også hjemmekonsulenten til stede under hele avhøret og deltok i hans metoder mot meg. Ingen av dem tok hensyn til den lille babyen jeg hadde på armen, Jens Ivan.

Barneverntjenesten fremmet etter dette sak for Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfold den 11. juni 2007. Fylkesnemnda fattet den 1. oktober 2007 følgende vedtak:

1. Fredrikstad kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Else Marit Bakke f. 28.06.92 etter lov om barneverntjenester § 4-12 1.ledd, bokstav a.
2. Else Marit plasseres i fosterhjem etter lov om barneverntjenester § 4-14, bokstav a. Om nødvendig kan Else Marit plasseres midlertidig utenfor morens hjem frem til egnet fosterhjem er funnet.
3. Else Marit har rett til samvær med mor minimum en gang i måneden med 6 timer hver gang.
4. Else Marit har rett til samvær med far minimum, en gang i måneden med 6 timer hver gang. Barneverntjenesten har anledning til å føre tilsyn i forbindelse med samvær med far.

5. Fredrikstad kommune v/barneverntjenesten overtar omsorgen for Jorunn Bakke f. 27.07.96 etter lov om barneverntjenester§ 4-12 1.ledd, bokstav a.
6. Jorunn plasseres i fosterhjem etter lov om barneverntjenester § 4-14, bokstav a. Om nøvendig kan Jorunn plasseres midlertidig utenfor morens hjem til egnet fosterhjem er funnet.
7. Jorunn har rett til samvær med mor minimum, en gang i måneden med 6 timer hver gang.
8. Jorunn har rett til samvær med far minimum, en gang i måneden med 6 timer hver gang. Barneverntjenesten har anledning til å føre tilsyn i forbindelse med samvær med far.

Saken ble brakt inn for Fredrikstad tingrett ved stevning og begjæring om utsatt iverksettelse av 8. november 2007 fra advokat Harald Otterstad på vegne av Else Marit Bakke, innkommet retten den 9. november 2007. Tilsvarende stevning med begjæring om utsatt iverksettelse kom fra Liv Marit Bakke ved advokat Ole Tom Røed datert 20. november 2007. Fredrikstad kommune hadde da ved tilsvar av 19. november 2007 tatt til gjenmæle mot Else Marit Bakke.

Den 3. desember 2007 avsa Fredrikstad tingrett kjennelse med slik sluttning:

Begjæring om utsatt iverksettelse av Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfold sak 07/127 for så vidt gjelder Else Marit Bakke tas ikke til følge.

Kjennelsen ble påkjært til Borgarting lagmannsrett som i kjennelse av 15. februar 2008 avviste kjæremålet.

Den 11. desember 2007 trådte *far til jentene* inn i saken. *far til jentene* er senere død under saken.

Liv Marit Bakke og Else Marit Bakke begjærte oppnevnt ny sakkyndig for tingretten og ved brev av 14. desember 2007 ble psykolog Maj Finstad oppnevnt som sakkyndig.

Hennes sakkyndigrapport forelå den 17. mars 2008 og hovedforhandling var den 29. februar 2008 berammet til 26. og 28. mai 2008.

Hovedforhandling ble holdt som berammet. Retten ble i medhold av sosialtjenesteloven satt med en fagkyndig meddommer og en lekdomer fra det alminnelige utvalg. Det ble avhørt 15 vitner foruten sakkyndig.

Saksøker Liv Marit Bakke har i det vesentlige anført:

Det er situasjonen slik den nå er som retten skal legge til grunn, ikke hvordan den var da Fylkesnemnda for osiale saker traff sitt vedtak.

Liv Marit Bakke er enig i at hennes boforhold ikke er tilfredsstillende. Hun har da også gjort hva hun kan for å skaffe ny bolig. Det vises her til den søknaden som er fremmet og anbefalt av barneverntjenesten, men avslått av boligkontoret. Liv Marit Bakke har også undersøkt muligheten for annen bolig, men har ikke hatt økonomi til dette. Hennes nåværende boligsituasjon er årsaken til at hjemmet nå oppfattes som rotete og skittent. Det er umulig å holde orden for en familie på en voksen og tre barn i så liten leilighet.
Leiligheten er videre så nedslitt at den uansett framstår som skitten. Når kommunen nekter henne ny leilighet og barnevernet bruker boligen som argument for å frata henne barna, blir det i realiteten økonomiske grunner for omsorgsovertakelse.

Liv Marit Bakke stiller seg uforstående til at det skulle være mangler ved den omsorgen hun gir barna. Hun mener det ikke noe sted kan påvises at barna ikke har fått den omsorg og oppfølging de har behov for. Hun bestrider således at betingelsene etter barneverntjenesteloven § 4-12a er tilstede.

Uansett er det en forutsetning for omsorgsovertakelse at dette er til barnas beste jf. barneverntjenesteloven § 4-1. Begge barna har gitt uttrykk for at de ønsker å bo hos henne. Jorunn har gitt uttrykk for dette til sin talsperson Odd Eriksen. Når det gjelder Else Marit har hun selv forklart dette i retten. Hun har ikke slått seg til ro i sitt fosterhjem og det har vært gjentatte rømmninger og mye uro. Det vises her til Else Marits egne anførsler som Liv Marit Bakke slutter seg til.

Uansett må det samværet Liv Marit Bakke skal ha med barna utvides. Det vises her til at begge barna ønsker å flytte hjem, altså ha mer kontakt med sin mor. Den naturlige konsekvensen av dette er at de får mer samvær med henne.

Liv Marit Bakke har nedlagt slik påstand:

1. Fylkesnemndas vedtak av 01.10.07 oppheves.
2. Dommen gis foregrepet tvangskraft.
3. Subsidiært: Samvær med Else Marit og Jorunn fastsettes etter rettens skjønn.

Else Marit Bakke har i det vesentlige anført:

Else Marit Bakke vil for så vidt gjelder det formelle slutte seg til Liv Marit Bakkes anførsler.

Hun anfører videre at hun blir 16 år om kort tid. Hun er kommet inn på Glemmen videregående skole på den linjen hun ønsker. Hun ønsker ikke å bli boende i fosterhjemmet og hun ønsker heller ikke å begynne på skole i Moss slik det er planer om dersom hun blir boende i fosterhjemmet.

Else Marit Bakke har nedlagt slik påstand:

Prinsipalt: Fylkesnemndas vedtak av 01.10.07 oppheves.

Subsidiært: Else Marit Bakke skal ha samvær med sin mor Liv Marit Bakke en ettermiddag pr. uke med overnatting til neste morgen - annenhver helg fra fredag ettermiddag til mandag morgen, og i skolens ferier.

Saksøkte har i det vesentlige anført:

Barnevernet i Fredrikstad kommune har vist til Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfolds vedtak av 1. oktober 2007 som de mener er riktig både i sitt resultat og sin begrunnelse. Dette er en avgjørelse som hadde støtte i den sakkyndige psykolog Knut Rønbecks vurdering og uttalelse og også den sakkyndige som ble oppnevnt av tingretten, psykolog Maj Finstad, har avgitt en uttalelse som harmonerer med psykolog Rønbecks. Både psykolog Rønbeck og psykolog Finstad har kommet til at Liv Marit Bakke ikke har den nødvendige omsorgsevne. Slik at betingelsene i barneverntjenesteloven § 4-12 første ledd bokstav a er tilstede.

Barneverntjenesten har forsøkt med andre hjelpetiltak, men dette har ikke vist seg tilstrekkelig. Dette kan ha sammenheng med Liv Marit Bakkes avvisning av de forslag som blant annet hjemmekonsulenten har kommet med.

Jeg har aldri avslått noen forslag hjemmekonsulenten har kommet med. Faktisk ga jeg henne frie tøyler til å vise meg en nytt bedre system i huset, noe hun satte igang med, men som hun etterhvert ga opp selv, fordi oppgaven ble for stor for henne.

Barnevernet er enig i at Liv Marit Bakke bor dårlig og de har også overfor boligkontoret anbefalt at hun tildeles ny bolig. Boligkontoret har imidlertid ikke kunnet prioritere henne i forhold til øvrige søkere. Planene om å flytte inn i den tidligere ektefelles hus er imidlertid urealistisk. Dette er en bolig med stort oppussingsbehov og midlene etter avdøde vil foreløpig bli forvaltet av overformynderiet.

Dette huset trenger en normal oppussing, men er fullt beboelig slik det står. Far til jentene bodde der fram til sin død april 2008. Å det er uansett mye bedre bosted enn den kommunale leiligheten jeg nå har og som det nevnes gjennom hele saken, er ubeboelig.

Barnevernet ser klart problemet rundt det forhold at Else Marit nå snart er 16 år, men mener at hun fratas en sjanse dersom vedtaket oppheves og Else Marit flyttes hjem til sin mor.

Saksøkte har nedlagt slik påstand:

Fylkesnemndas vedtak datert 01.10.07 stadfestes.

Rettens bemerkninger:

Både den sakkyndige for fylkesnemnda, psykolog Knut Rønbeck, og den sakkyndige oppnevnt av retten. psykolog Maj Finstad, har ment at Liv Marit Bakkes omsorgskompetanse er utilstrekkelig i forhold til Else Marit og Jorunn. De har begge påpekt at Liv Marit Bakke i liten grad kan ta imot veiledning og har lite endringspotensiale. Hun fraskriver seg ansvar for det som skjer og følgelig forholder hun seg ikke reflekterende til hva hun burde gjøre annerledes.

Både bevisføringen under hovedforhandling og slik Liv Marit Bakke har framstått i retten, har bestyrket dette.
Bevisføringen viste at jeg er en god mor, som yter den nødvendige omsorgen for mine barn. Det Inge B Tonholm mener her er at jeg benyttet sjansen til å kritisere ham for å ha fattet et vedtak om opphør av utsatt iverksettelse av omsorgsovertakelse, for å forske på min datter Else Marit.

Til tross for at hun er helt avhengig av det sosiale hjelpeapparat for i det hele å kkunne overleve økonomisk, nekter hun å innse at det er ting hun kunne gjøre annerledes for å forbedre sin situasjon. Hun kunne "vunnet krigen mot barnevernet" ved å rette på det som disse og andre har påpekt som mangler ved hennes omsorgsutøvelse. I stedet går hun inn i en argumentasjon om disse forholdene og mener at alle som er uenige med henne tar feil og at det som måtte være av feil er andres skyld. Retten viser her også til det som hennes fastlege forklarte om at hun hadde en reaktiv reaksjon fordi hun følte seg dårlig behandlet av A-etat. Hun fikk da hjelp av sin fastlege til å få skiftet saksbehandler og ble deretter bra igjen. Bakgrunnen var etter hva retten forsto, at meldekort var mangelfullt eller uriktig utfylt og at Liv Marit Bakke følte at saksbehandleren mente hun egentlig ikke ville arbeide. Selv om retten selvfølgelig ikke kan se bort fra at vedkommende saksbehandler oppførte seg dårlig, synes dette å passe inn det som må oppfattes som hennes manglende evne til å ta veiledning.

Jeg sendte meldekort til Aetat, korrekt utfyllt og til riktig tid. Men Aetat påsto gjentatte ganger at di ikke hadde mottat meldekort fra meg i det hele tatt, eller at disse kom inn for seint. Resultat. Hele og delvis trekk av dagpenger, selv om jeg gikk på skole for omskolering.

Jeg kunne altså aldri stole på om jeg fikk utbetaling eller ikke og heller aldri hvor mye jeg ev fikk. Jeg var da nødt til å søke krisehjelp hver 14 dag på sosialkontoret, fordi ikke Aetat utbetalte dagpenger jeg hadde krav på.

Dette foregikk hele høstterminen og jeg ble da sykemeldt i januar 5 uker, til min lege hjalp meg med problemet Aetat. Når inntekten begynte å komme slik den skulle, gjenopptok jeg attføringsopplegget og fullførte skolegangen.


Ved at Liv MArit Bakke avviser alle tilbud om hjelpetiltak og heller søker sabotere enn nyttiggjøre seg disse, blir det umulig å kompensere mangler ved den daglige omsorg ved hjelpetiltak slik barnevernloven § 4-12 annet ledd bestemmer.

På denne bakgrunn finner retten at Fylkesnemnda for sosiale sakers vedtak om Jorunn blir å stadfeste forsåvidt gjelder omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering.

Retten finner heller ikke grunn til å endre hva som er bestemt om samvær. Retten viser her til at Liv Marit Bakke ikke synes å ha noen motforestillinger med å bringe barna inn i konflikten. Retten har full forståelse for at Liv Marit Bakke ikke aksepterer barnevernets besluttning om å overta omsorgen for hennes barn, men ikke at hun ikke innser at barna bør forsøkes skjermet fra denne konflikten. Når hun ikke gjør dette, finner retten at samværet bør begrenses til en gang i måneden slik fylkesnemnda har bestemt.

Når det gjelder Else Marit, har retten kommet til et annet resultat enn fylkesnemnda. Dette har sammenheng med hennes alder. Else Marit Bakke fyller 16 år i inneværende måned. Et barns omsorgsbehov vil blant annet være avhengig av alder. Selv om retten klart finner at Else Marit Bakke vil kunne hatt store fordeler med en annen omsorgsbase, antar retten at med den opposisjon hun har mot barnevern og fosterhjem, vil hun uansett ikke kunne profitere på en fosterhjemsplassering. Retten ser for seg at dersom den beslutter fortsatt omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering, vil Else Marit Bakke påanke denne avgjørelsen og konflikten med barnevernet vil fortsette. Retten finner det bekymringsfullt at Else Marit med stor sannsynlighet vil være morens allierte i dennes kamp mot barnevernet og at dette vil ta for mye av hennes tid og energi, men hun vil da i det minste ikke lenger være part i en tvist. Hun vil også kunne begynne på Glemmen videregående skole slik hun ønsker og man slipper det forstyrrende moment med uønsket skolebytte. Retten finner derfor at vedtaket om omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering av Else Marit Bakke oppheves. Bestemmelsen om samvær vil da også bortfalle.

Liv Marit Bakke har begjært foregrepet tvangskraft. Spørsmålet om foregrepet tvangskraft blir å avgjøre etter tvistemålsloven § 477. Retten viser her til Høyesteretts kjæremåls kjennelse i Rt 2000 side 1530 følgende. Tvistemålsloven § 477 bestemmer at saksanlegget ikke er til hinder for at tvangsinngrepet settes i verk eller opprettholdes med mindre retten fastsetter noe annet. Retten kan med dette på ethvert trinn av saken bestemme at tvangsinngrepet ikke skal opprettholdes. Slik denne saken står, finner retten at vedtaket om tvangsinngrep mot Else Marit Bakke ikke bør opprettholdes. Det bør bringes mest mulig ro rundt Else Marit slik at hun kan konsentrere sine ressurser om skolestart på Glemmen videregående skole til høsten.

Når det gjelder Fylkesnemndas vedtak punktene 4 og 8, så er *far til jentene* død. Dette er personlige rettigheter som ikke kan overdras og disse punktene i vedtaket vil da bortfalle av seg selv. Det vil avsies en egen kjennelse om hevning av saken forsåvidt gjelder *far til jentene* .

Domsslutning:

1. Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfolds vedtak 1. oktober 2007 punktene 1, 2 og 3 om omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering av Else Marit Bakke født 28 juni 1992 oppheves.

2. Fredrikstad kommunes omsorgsovertakelsen av Else Marit Bakke før saken er rettskraftig i medhold av tvistemålsloven § 477, opprettholdes ikke og Else Marit Bakke tilbakeføres Liv Marit Bakke snarest.

3. Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfold vedtak av 1. oktober 2007 punkt 5, 6 og 7 om omsorgsovertakelse , fosterhjemsplassering of samvær av Jorunn Bakke født 27. juli 1996 stadfestes.

Retten hevet

Inge B Tonholm
Leo Michael Reiff
Kristine Ulfeng

Dommen kan påankes til lagmannsretten. Anken må erklæres direkte for tingretten innen 1 - en - måned fra dommen er forkynt.

Anken til lagmannsretten, inkludert klage på samvær er lagt inn til tingretten innen tidsfristen.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Last edited by Liv Marit Bakke on Mon Jul 21, 2008 11:40 am, edited 8 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject: NYYYDELIG!
PostPosted: Tue Jul 15, 2008 9:41 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Mon Aug 21, 2006 4:18 pm
Posts: 1851
Location: Bergen


Nyyydelig, Liv Marit!

Og "slitan" (gratulerer på bergensk) med ny blogg!

Du skriver:

Quote:
Retten har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen jf. Domstolsloven § 130 første ledd.


Med dette menes, mener jeg bestemt, at du har lov til å offentliggjøre hele dommen dommen din, mens de sjøl, det offentlige, ikke har lov til å "offentliggjøre" den.

Så, bare legg ut med god samvittighet du!


_________________
Den som tror at det å være liten ikke gir innflytelse, har aldri lagt i telt med mygg!
Signer OPPROP mot fylkesnemnda her!
Bli med på MASSESØKSMÅL MOT FYLKESNEMNDA!


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Jul 15, 2008 9:51 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Takker takker :mrgreen:

Okey! Da legger jeg ut hele saken med god samvittighet. Ingenting har jeg å skjule. 8)

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 12:01 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Fri Dec 22, 2006 1:40 pm
Posts: 978
Location: Vefsn
Etter en rask gjennomlesning kan jeg bare si at jeg RYSTES over den INKOMPETANSE og det LØGNAKTIGE MAKTMISBRUK som her er utøvd fra det offentlige :evil:

- jeg kunne gjerne spørre "går dette virkelig an i dagens samfunn"?, men det vet jeg jo fra andre saker at det gjør.

_________________
B.E.Bjorbekkmo
[size=75][color=red]
Gjør ALLTID og uten unntak opptak av møter, telefonsamtaler o.l. med BV etc[/color]
Dette har du lovlig og full adgang til iht [url=http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-017.html#145a]straffelovens § 145a[/url], så lenge du selv deltar i samtalen.[/size]

[url=http://barnevernet.origo.no]Barnevern[/url]


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 1:11 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Ja jeg vet godt at denne saken desverre ikke er enestående.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fredrikstad tingrett dom ang Else Marit og Jorunn
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 3:49 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6814
Location: Oslo
  
Jeg ser at barnevernet nok en gang kommer trekkende med at foreldrene ikke skjermer, eller ikke makter å skjerma, barna mot konflikten med barnevernet. I denne saken godtar retten ukritisk dette sludderet:

"... at [Liv Marit Bakke] ikke innser at barna bør forsøkes skjermet fra denne konflikten."

Det er barnevernet som har skapt konflikt. Omsorgsovertagelse er så traumatisk og alvorlig for barna så vel som for foreldrene – kanskje enda mer for barna, vil jeg si – at det utgjør selve konflikten. Det er umulig for foreldre å "skjerme" barna mot den tragedien det er å bli fratatt sine foreldre. Derimot kan barnevernet skjerme barna, ved å unnlate å ta barna, og også ved å unnlate på noe som helst tidspunkt å belaste foreldre og/eller barn med den utryggheten og frykten det er å bli truet med noe sånt.

Hvis foreldre "skjermer" barna, betyr det i barnas øyne at de selger barna, ved å vise seg uberørt eller uttrykke at de er enige med barnevernet, eller unnlate å fortelle barna at de elsker dem og lengter etter dem og vil gjøre alt for at de skal få komme hjem. Å gjøre dette påfører nok barna langt frykteligere konflikter.

Kort sagt: Barnevernet skaper en konflikt, og projiserer, som alltid, ansvaret over på foreldrene.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Jul 16, 2008 6:58 pm 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Wed Jul 18, 2007 12:31 pm
Posts: 462
Location: Fredrikstad
Det har du helt rett i Marianne.

_________________
Jeg fører ingen krig.
Det er det Fredrikstad kommune v barneverntjenesten som gjør.
Jeg forvarer det som er rettmessig mitt.
Det er kun jeg som har båret mine 4 barn under mitt hjerte i 9 mnd, for så å sette dem til verden.
Jeg krever å få tilbake mitt liv, som Fredrikstad kommune v barneverntjenesten urettmessig har fratatt meg.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Fredrikstad tingrett dom ang Else Marit og Jorunn
PostPosted: Thu Aug 14, 2008 9:19 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:48 am
Posts: 3975
Location: Sosialdiktaturet Norge
MH Skånland wrote:
Hvis foreldre "skjermer" barna, betyr det i barnas øyne at de selger barna, ved å vise seg uberørt eller uttrykke at de er enige med barnevernet, eller unnlate å fortelle barna at de elsker dem og lengter etter dem og vil gjøre alt for at de skal få komme hjem. Å gjøre dette påfører nok barna langt frykteligere konflikter.

Kort sagt: Barnevernet skaper en konflikt, og projiserer, som alltid, ansvaret over på foreldrene.


Det såkalte "barnevernet" krever av foreldrene at de skal gi barna inntrykk av at de frivillig har gitt avkall på dem. Man kan jo tenke seg hvilken sorg dette påfører barna.

Foreldrene skal sitte smilende og late som ingenting under "barnevernets" arrangerte og kunstige "samvær". "Barnevernet" liker uansvarlige foreldre som "kaster barna" når de får lyst til det. Slike foreldre foretrekker "barnevernet", for da får det så meget lettere spill.

Barn som tror at foreldrene ikke bryr seg om dem fordi de er pålagt av "barnevernet" å holde gode miner til slett spill, risikerer å bli traumatiserte. Tenk når din elskede mor kun sitter og ler av at du er blitt tvangstatt av skruppelløse og grådige fosterpersoner. Hva må ikke barna tro om sine foreldre?

"Barnevernet" påfører barna store skader, men vil ikke ta ansvaret. Saksbehandlerne i "barnevernet" burde personlig bli tvunget til å betale skadeerstatning til barna de har tatt uten hjemmel.

_________________
“ Whoever may be guilty of abuse of power, be it Government, State,
Employer, Trade Union or whoever, the law must provide a speedy
remedy. Otherwise the victims will find their own remedy. There
will be anarchy.” Lord Denning (1899-1999)


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 8 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]