It is currently Fri Oct 19, 2018 2:55 pmPost new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Vår hjemmeundervisning- saksdokumenter
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 11:50 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Legger her ut min korrespondanse med kommunen ift. hjemmeundervisning.

Brev av 8.10.07:

VEDR. MINE BARNS SKOLEGANG

Jeg meddeler herved overfor kommunen at barna mine vil undervises hjemme fra og med i dag, 8.10.07. Det vises til opplæringslovens § 2.1, § 2.13 og § 14.2.
Samtidig ber jeg skolekontoret om å informere H. skole om vårt valg.

8.10.07
-------


Last edited by SINT on Mon Nov 12, 2007 12:13 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:01 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Brev fra kommunen- svar på beskjed om hjemmeundervisning:

SVAR- VEDRØRENDE HJEMMEUNDERVISNING 11.10.07

Bekrefter herved mottatt melding, av 08.10.07, om oppstart av hjemmeundervisning.

Kommunen har plikt til å føre tilsyn ned hjemmeundervisning, Opplæringslovens § 14.2.

Hjemmeundervisningen skal ivareta barnas rett til opplæring på lik linje med andre barn. Dvs. at hjemmeundervisningen må følge de lovregler og forskrifter som gjelder i den offentlige skolen.

For å sikre dette kan det bli aktuelt for tilsynsansvarlig å innkallae barna til særskilte prøver.Det kan også være aktuelt å be hjemmet om opplysninger om hjemmeundervisningen, f.eks. hjemmeundervisningens mål, pedagogiske prinsipper som benyttes, struktur, progresjon, hvor mye tid som brukes og hvilke læremidler som brukes. Det kan også være aktuelt å kreve opplysninger om aktuell undervisningsplan.

det gjøres, for ordens skyld. oppmerksom på at kostnadene ved å drive hjemmeundervisning må dekkes av hjemmet. Det vil si at man ikke har krav på tilskudd, eller at kommunen har plikttil å låne ut hjelpemidler eller annet utstyr.
Vil i den sammenheng gjøre oppmerksom på at det som er forventet innhold på det forskjellige alderstrinn er å finne på utdanningsdirektoratet.no under GREP.

For å sikre kommunens plikt til å føre tilsyn, vil H. Skole , ved rektor, bli bedt oom å oppnevne èn- 1 - person som skal føre tilsyb med undervisningen, slik at hjemmet kan forholde seg til denne ene personen.

Med hilsen

........
skolepolitisk rådgiver

Kopi sendt til kommunalsjef
Rektor v. H. skole
PPT


Last edited by SINT on Mon Nov 12, 2007 12:12 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:05 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Jeg skrev følgende brev til skolepolitisk rådgiver, 29.10.07Skolefaglig rådgiver


Mitt navn


SPØRSMÅL VEDR. HJEMMEUNDERVISNING


Jeg viser til ditt brev av 11.10.07, med ref.nr. 07/723-8, og ønsker i den forbindelse noen svar fra kommunen.Brevet gjelder hjemmeundervisning, og er relatert til Opplæringsloven.

Sitat fra brev av 11.10.07, J. R.:
1.
a. "Tilsynsansvarlig kan innkalle barna til særskilte prøver...."b."Det kan også være aktuelt å be hjemmet om opplysninger om hjemmeundervisningen, f.eks.

- hjemmeundervisningens mål
-pedagogiske prinsipper som benyttes
-struktur
-progresjon
-hvor mye tid som brukes
-hvilke læremidler som brukes
-det kan bli aktuelt å å kreve opplysninger om aktuell undervisningsplan."

* Opplæringsloven sier ingen ting om hvordan tilsynet ellers skal være,jfr. lovtekst sitert nedenfor. Det er kun pkt. 1a som er riktig ihht. Opplæringsloven. Hvor finnes lover som gir kommunen adgang til å kreve opplysninger beskrevet i pkt.1b? Jeg ønsker skriftlig kopi av disse.


2.
Kostnadene ved hjemmeundervisning å dekkes av hjemmet, dvs.

-man har ikke krav på tilskudd
-kommunen har ikke plikt tl å låne ut læremidler eller annet utstyr.

* Det finnes ingen lovhjemmel som sier hva foreldre har krav på/ikke krav på når det gjelder økonomiske tilskudd til undervisning og læremidler/annet utstyr.

Kan kommunen nekte hjemmeundervisere økonomisk støtte når den mottar midler fra staten berammet den enkelte elev?

Barn som undervises hjemme skal ikke stilles under barn i ordinær skolesituasjon.Kommunen må her gi økonomisk støtte, og ikke undergrave den enkeltes rett til å foreta andre valg.3.
Jeg har registrert av kommunens brev av 11.10.07 er sendt til PPT . Hvorfor det? Har PPT noe å bidra med i denne sammenheng?Om tilsyn

Opplæringsloven har ingen spesifikke retningslinjer ift. hvordan tilsyn skal foregå.Det eneste Opplæringslovens § 14.2 sier om hjemmeundervisning er at det skal være tilsyn.:

§ 14-2. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa ikkje er oppfylte.

Det enkelte hjem bør ha en individuelt basert tilsynsavtale med kommunen.Hva mener kommunen om dette?
Skal det kommunale tilsynet lage egne tilsynsavtaler i samarbeid med det enkelte hjem?


Hvilke krav og forskrifter er det her snakk om(se siste avsnitt av § 14.2)? Hvilke kriterier ligger til grunn for å kunne påvise at en hjemmeopplæring ikke er tilfredsstillende/oppfylt?

En kort oppsummering av mine ønsker ift. kommunen:

Jeg ønsker en fullstendig redegjørelse , med henvisning til norsk lov, fra kommunen, på hvilke grunnlag brev av 11.10.07 er basert på.1..Jeg ønsker å vite hvor det finnes lovhjemlede opplysninger som i klartekst sier at kommunen kan kreve redegjørelser ift. pkt. 1b i dette brevet.

2. Jeg ønsker å vite hvilken lovhjemmel som eventuelt nekter hjemmeundervisere økonomiske tilskudd,jfr. pkt.2 i dette brevet.

3. Jeg ønsker kopier av samtlige lovhjemler og forskrifter som kommunen baserer sine utsagn på (i brev av 11.10.07). Andre enn de jeg har bedt om over, dersom disse er adekvate ift. denne saken.

4. Jeg ønsker lovhjemlede retningslinjer for kommunalt tilsyn ft. Opplæringslovens § 14.2 og/eller synspunkter på slike avtaler.Jeg ønsker også redegjørelse av siste del av § 14.2.

29.10.07
navn


Last edited by SINT on Sun Dec 16, 2007 2:15 am, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:08 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
SAmtidig sendte jeg brev til fylket og la ved kopi av brev over(til kommunen).


Her er brevet til Fylket:

Fylkesskolekontoret i Oppland
v/ utd.direktør Trond Johnsen
Serviceboks
2626 LILLEHAMMER


mitt navnVEDRØRENDE HJEMMEUNDERVISNING, HOVEDSAKLIG RELATERT TIL §14.2 I OPPLÆRINGSLOVEN


Jeg viser til vedlagte dokumenter fra Lunner kommune v/skolepolitisk rådgiver, J.R. og undertegnede, og ber om Fylkesskolekontorets vurdering av innholdet i disse.

Det som er av spesiell interesse, er tolkningen av § 14.2 i Opplæringsloven, noe jeg er inne på i mitt brev til skolepolitisk rådgiver i Lunner Kommune.

§ 14-2. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa ikkje er oppfylte.Spørsmål til fylkesskolekontoret

* Er den enkelte kommune fri i forhold til tolkning av § 14.2?

* Er den enkelte kommune fri til å lage egne retningslinjer i forhold til denne?

* Hva kan i så fall dras ut av § 14.2?

* Hvordan kan kommune/foreldre forholde seg til paragrafen for å ivareta barnet/barna?

* I hvor stor utstrekning kan kommunen velge den personen som står ansvarlig for tilsynet, jfr. §14.2 ?

* Kan foreldre selv velge hvem som skal ha tilsyn?
Hvis ikke, hvilke kriterier legges til grunn her?

* Hva er tilsynets primære oppgaver?

* Hva kan tilsynet inneholde?

* Hva skal/må ligge til grunn dersom tilsynet kan fremme påstander om at hjemmeopplæringen ikke er oppfylt?

* Hvordan kan kommunen kreve at et barn skal tilbake i offentlig skole?

* Hvordan stiller fylkesskolekontoret seg til å lage egne tilsynsavtaler mellom hjem og kommune? Kan et slikt samarbeid være en forutsetning for å ivareta alle parter?

* Kan det være særskilt viktig med egne tilsynsavtaler for det enkelte hjem, basert på tillit?

* Hva kan en eventuell tilsynsavtale inneholde?
Eksisterer det noen retningslinjer her, kommunalt eller fylkeskommunalt? Eller lovhjemlet?

* Jfr. pkt. 1b i mitt brev til Lunner Kommune. Kan kommunen kreve opplysninger som nevnt her?


Årsakene til at jeg har valgt hjemmeundervisning ihht. § 2.1,2.13 og 14.2. i Opplæringsloven er flere.
Dersom fylkesskolekontoret ønsker ytterligere dokumentasjon, om dette kan anses som adekvat bakgrunnsmateriale for en vurdering av innholdet i dette brevet, ber jeg om å kontaktes skriftlig.

Slik som i mitt brev til kommunen, ber jeg også fylket om å vise til lovhjemlene for skrivet fra Lunner kommune, datert 11.10.07. Jeg ber altså om at fylkesskolekontoret svarer på vegne av kommunen, samt ytterligere spørsmål stilt i dette brevet.

Jeg ber også om fylkesskolekontorets vurdering ift. pkt. 2 i mitt brev til Lunner Kommune, som omhandler kostnader ved hjemmeundervisning.
30.10.2007

mitt navn


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:17 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Svar fra skolepolitisk rådgiver 5.11.07SVAR - SPØRSMÅL VEDRØRENDE HJEMMEUNDERVISNING +(barnas navn)

Viser til brev av 29.10.07.

I arbeidet med innholdet i mitt brev av 11.10,07 har jeg støttet meg til 2 utgivelser.
1. Universitetsforlaget Geir Helgeland: Opplæringslova, Kommentarutgave
2. 3 store permer fra Info Consensus AS. De driver ajourhold i forhold til lovene knyttet til skole, både for elevene og ansatte.

Materialet i den første publikasjonen er underlagt åndsverkslovens bestemmelser, slik at jeg ikke kan kopiere fra den.
Info Consensus har en e-postadresse som det går an å henvende seg til: firmapost@infoconsensus.no

Svar på pkt. 1,3 og 4 i En kort oppsummering av mine ønsker ift. kommunen.
Etter Opplæringslovens §2.1 har barn plikt til grunnskoleopplæring. Det er også hjemlet i § 2.13 at § 1.2, § 1.3, §2.3 og § 2.4 i lova med forskrifter gjelder for innholdet i privat grunnskoleopplæring. Det betyr at man også må forholde seg til gjeldende læreplan.
Kommunen må, for å sikre seg i forhold til kommunens plikt til å føre tilsyn, legge opp til et tilsyn som ivaretar barnets opplæringsplikt, og barnets rett til til det innholdet som kreves i Opplæringslova.
Retten til å kalle inn barn til særskilte prøver er hjemlet i § 14.2.
Når det gjelder det øvrige innholdet, knyttet til hvordan et tilsyn skal gjøres, har jeg støttet meg til Helgelands kommentarer til §14.2, hvor han henviser til OT.prp nr. 46 (1997-98), og en Høyesterettskjennelse fra 5.11.1999.
Det øvrige innholdet er hentet fra Info Consensus - Elev, Del 1, Kap. 7
Alternativ til opplæring i offentlig grunnskole.

Svar på pkt. 2

Når det gjelder økonomi så har jeg støttet meg til § 2.15 hvor det slås fast at barna har rett til gratis offentlig
grunnskoleopplæring. Det hjemles ikke tilsvarende rett for opplæring som skjer i stedet for den offentlige opplæringen.

Når det gjelder hvorfor det er sendt kopi til PPT, så er det fordi PPT er sakkyndig instans for alle barn som er under opplæringsplikten i kommunen.

Med hilsen

Skolefaglig rådgiver

Kopi sendt: Kommunalsjef
REktor ved H. Skole
PPT


Last edited by SINT on Sun Dec 16, 2007 2:17 am, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:23 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
7.11.07 sendte jeg brev til skolen og etterlyste valg av/beskjed om tilsyn.


H.skole
v.rektor

mitt navn

VEDRØRENDE KOMMUNALTTILSYN AV HJEMMEUNDERVISNING

Jeg er via brev fra J.R, datert 11.10.07, blitt informert om at H. Skole velger tilsynslærer ift. vår hjemmeundervisning.
Når kan jeg forvente informasjon om hvem som skal ha tilsynet hos oss?
Jeg ønsker at dette avklares snarest.

mitt navn


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:30 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
SAmme dag ble jeg passet opp av rektor i matbutikken, noe jeg mislikte svært. Det er en uskikk å storme på folk på den måten.
Han lurte på om epostadressen min ikke fungerte. Han hadde sendt en mail. Jeg bekreftet at så var tilfelle.
Så sa han at han at han hadde sendt mailen i brev.

Så sa han også at :"Det er ikke mitt ansvar med tilsyn, mitt ansvar er kun å finne èn som kan ta det."

Det som kommer frem i mailen er jo ganske motstridende ift. det han sa om hans ansvarsområde f.eks.

Så kom mailen i posten. Den inneholdt følgende:

Tema: Arbeidsplaner for M. og R. (barna)

Hei!
Du har valgt å undervise dine barn hjemme, og som du er kjent med, er det H. Skole som har ansvar for å føre tilsyn og veiledning.(min kommentar: veiledning?)
Jeg regner med at du har kommet igang, og ønskèr at vi kommer igang med et samarbeid.

Det er ikke helt avgjort hvem som skal være tilsynsfører, men det vil bli avklart i løpet av kort tid.

En av oppgavene til tilsynsfører er å påse at det er progressjon i arbeidet og at målene i Kunnskapsløftet er overordnet.

Et forslag er at du sender meg en plan for arbeidet både for M. og R., en ukeplan eller planer for en lenger periode.
Synes du det er en god ide?

Er du klar for et besøk i nær framtid?

Mvh
A S
rektor

SÅ, tilføyd med penn: Hei e-mail-adressen din er ikke aktiv-eller kanskje den ikke er riktig.
Har du en adresse jeg kan bruke?
Reagerer på dette, jeg. Jeg har ikke til hensikt å oppgi mailadressen min til skolen!!!! Jeg ønsker ikke terrormail fra skolen i min innboks. De får sende brev.

...jeg kunne ikke la være å smile over skrivefeilene...... ehm.Brevet er kopiert slik det kom...


Last edited by SINT on Sun Dec 16, 2007 2:17 am, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 12:45 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
I går tok jeg så mot til meg og ringte en dame(tidl. lærer for ett av mine barn) for å spørre henne om hun kunne tenke seg å være tilsyn.Det kunne hun.

I løpet av samtalen kom det frem mange ting som jeg setter spørsmålstegn ved:

Hun sa det hadde vært et slags møte med PPT- og at de hadde snakket om (tlf. mellom denne læreren og PPT) hennes rolle i vår familie.
Rektor hadde også nevnt tilsyn overfor henne- i forbifarten.

Så sier hun at det kanskje er lurt med et møte med PPT, rektor og skolepol. rådgiver. Og meg. For å lage en PLAN.
Så sier hun også at tilsynet hennes kan være et par timer i uka. Altså at vi har tilsyn HVER uke... :roll:
Jeg ønsker ikke dette, og sa fra om det. Saken er vel at de kan hevde at jeg saboterer. Og da blir det bråk. Jeg nekter imidlertid å la meg behandle på denne måten .
Derfor er det interessant å finne hvilke spesifikke retningslinjer som er gitt ift. § 14.2 i Opplæringsloven.

Hjelpen de ønsker å yte synes forkledd. Og er egentlig en fortsettelse av overgrep i statlig regi.
Denne damen kunne også fortelle at det var snakk om TO tilsynspersoner?
Hun er så glad i å snakke denne damen..... Greit for meg, for denne gangen fikk jeg jo høre ting jeg ikke ante noe om....

Min konklusjon er at det hele fortsetter, men nå i en annen variant........

Valget er mitt: Jeg kan velge å SE på dette som rèell hjelp...Eller jeg kan la være. Spørsmålet er vel hva som gagner vår familie best. Og hva jeg finner i min overbevisning.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 1:00 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri Aug 31, 2007 8:53 am
Posts: 304
Hei,

Om jeg får komme med et råd - Få fatt i alle halvårsplanene for begge barna fra skolen og si at du kommer til å legge opp undervisningen slik at dere følger disse halvårsplanene. Det er enkelt som fot i hose og tilfredstiller alle krav...... Om da ikke skolen og alle andre instanser bare er ute på å lage jævelskap..! :evil:


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 1:12 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Da har jeg fått mail fra infoconsensus.no.

Jeg tror ikke jeg kan legge ut denne informasjonen her, men for spesielt interesserte er det bare å sende mail til : firmapost@infoconsensus.no

Jeg gjorde det, og jeg skrev flg.:

Vedr. lover knyttet til skole/undervisning(grunnskoleopplæring)


Jeg ønsker å få tilsendt kopier av lovverket som gjelder tilsyn, jfr, § 14.2 i Opplæringsloven. Materialet jeg ønsker å lese heter : Elev, Del 1, Kap. - Alternativ til opplæring i offentlig grunnskole.


Dersom det finnes annen relevant informasjon som går på det med hjemmeundervisning relatert til Opplæringslovens § 2.1, 2.13 og 14.2 , er det ønskelig med denne også.

Jeg er godt kjent med Opplæringsloven, men ønsker altså tileggsinformasjon, f.eks. hva kommuner kan støtte seg til i slike spørsmål.


Svaret jeg fikk:

HeiI oppslagsverket ”Elev” gis det en relativt grundig fremstilling av foreldrebasert hjemmeundervisning. I pkt. 7.8 (se vedlegg) går vi nærmere inn på kommunenes rett og plikt til å føre tilsyn med slik opplæring. Vedlagt følger hele kapittel 7.Håper er til hjelp. Skulle det være spørsmål eller uklarheter knyttet til den fremstilling som er gitt, så er det bare å ta kontakt.Med vennlig hilsen

Info Consensus


Kapitelet var da vedlegg til mail.


Last edited by SINT on Mon Nov 12, 2007 1:16 pm, edited 1 time in total.

Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 1:15 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Bestemamma wrote:
Hei,

Om jeg får komme med et råd - Få fatt i alle halvårsplanene for begge barna fra skolen og si at du kommer til å legge opp undervisningen slik at dere følger disse halvårsplanene. Det er enkelt som fot i hose og tilfredstiller alle krav...... Om da ikke skolen og alle andre instanser bare er ute på å lage jævelskap..! :evil:


Takk for tipset, bestemamma! :D

Jævelskapen deres ...man kan jo lure...Men, den får være deres eiendom.


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 1:22 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
OTH – Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
http://folk.uio.no/cbeck/OTHhjemmeside.htm

Forskeren Christian W. Beck sin hjemmeside:
http://folk.uio.no/cbeck/

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 2:05 pm 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Flere opplysninger:

Det viser seg at man som enslig forsørger ikke kan drive hjemmeundervisning dersom man har delt foreldreansvar, og den andre forelderen motsetter seg dette.. :roll:

Samme som at man ikke kan flytte utenlands uten den andres samtykke.

Det står også noe i kap. 7 fra consensus at skolen/tilsyn/kommune kan kreve ENESAMTALER med barnet/barna.
:evil:


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Mon Nov 12, 2007 2:12 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6814
Location: Oslo
  
Ja, det er nok mye slaveri i Norge, kamuflert. Har man barn, egner de seg som gisler hvis myndighetene får lyst.

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Nov 17, 2007 11:44 am 
Offline
Rang: Ivrig bruker
User avatar

Joined: Thu May 10, 2007 8:41 am
Posts: 131
Da har jeg fulgt Bestemammas råd om halvårsplaner. Dette er hva jeg skrev:VEDR. HJEMMEUNDERVISNING M.M.


Det vises til mailutskrift fra rektor av 07.11.07(mottatt i brev) og til min etterlysning av samme dato vedr. hvem som skal ha tilsyn med vår hjemmeundervisning. Når dette er avklart, ønsker jeg å lage en tilsynsavtale med kommunen.
Det er ønskelig at denne avtalen sier noe om når og hvor ofte vi skal ha tilsynsbesøk.Det vil blant annet si at det skal være faste avtaler forbundet med tilsyn. Eventuelle forslag til gjennomføring fra kommunens/skolens side ønskes mottatt pr. brev.


Forøvrig ønsker jeg at skolen sender meg samtlige halvårsplaner e.l. tilsvarende for flg. klassetrinn: 6., 7., 8. og 9.trinn.
Dersom det foreligger planer for kortere perioder, tar jeg gjerne mot disse også. Jeg ønsker fremover å legge undervisningen så nært opp til skolens opplegg som mulig. Dette bl.a. for å sikre at barna får den nødvendige kompetanse på ulike fagområder, jfr. Opplæringslovens § 2.1 og de overordnede mål i kunnskapsløftet.
Om skolen/kommunen er villig til å låne ut bøker til samme formål, er det veldig fint.13.11.07

RF


Kopi: kommunen v/skolepolitisk rådgiver


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 16 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]