It is currently Wed Nov 21, 2018 7:42 pmPost new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Author Message
 Post subject: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Thu Aug 26, 2010 12:13 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
(Jeg fant ikke helt ut av beste plassering for dette innlegget.)

Høring på gang:

Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
Høringsfrist: 15.09.2010

Høringsbrev

Høringsnotat


Quote:
4. Departementets forslag

Departementet mener at de forskrifter som i dag gjelder for institusjoner ikke er direkte anvendbare for sentrene for foreldre og barn. Departementet er derfor opptatt av å fastsette forskrifter som gir et godt regelverk for blant annet godkjenning og drift av sentrene, samtidig som en unngår en for omfattende regulering som kan hindre sentrenes mangfold og den fleksibilitet tiltakene representerer. Høringsrunden til lovforslaget om å regulere sentrene for foreldre og barn i barnevernloven kapittel 5 viste at mange høringsinstanser er svært opptatt av å beholde dagens bredde i tilbudet, samtidig som kvaliteten sikres. Formålet med dette forslaget til forskrifter er således å ivareta begge deler – både kvalitet og mangfold. Departementet mener det er viktig å sikre samtlige beboere et likeverdig tilbud. Et likeverdig tilbud innebærer ikke at de ulike tilbudene er like, men at beboerne er sikret et faglig godt tilbud av lik verdi uansett hvilket senter de får tilbud om opphold ved.


4.1 Krav til kvalitet og interkontroll

For å sikre brukerne et tilbud av god kvalitet, mener departementet at det er nødvendig å stille krav til sentrene. Formålet med å gi slike regler vil være å sikre at sentre for foreldre og barn har tilstrekkelige faglige, fysiske, personalmessige og ressursmessige forutsetninger for utøvelse av ansvaret etter loven. Dette skal bidra til at barn og foreldre får et faglig forsvarlig tilbud, veiledning og oppfølging under og etter oppholdet.

Slike krav til kvalitet bør omfatte både krav til fagplaner, metode og formål. Departementet ser det videre som viktig at sentrene har en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet, herunder utredningsvirksomhet.

Sentrene ivaretar viktige omsorgs- og utredningsoppgaver og det er derfor nødvendig å stille krav om en faglig forsvarlig bemanning og nødvendig kompetanse. De ansatte bør ha kunnskap om nyere sped- og småbarnsforskning og ellers være oppdatert på ny kunnskap som kommer på området. Det bør videre stilles materielle krav til sentrene, herunder krav til barnevennlig beliggenhet og fysisk utforming.

Departementet vil ikke gi noe generelt krav om døgnbemanning, siden sentrene er utformet så vidt forskjellig. Departementet antar at behovet for døgnbemanning – herunder kvelds- og nattvakt og helgebemanning – må vurderes konkret for hvert enkelt senter. Ved vurderingen må det blant annet tas hensyn til senterets målgruppe og størrelse.

Departementet ser det som svært viktig å sikre en høy faglig standard på driften av sentrene. Departementet finner derfor grunn til å stille de samme krav til utdanning til leder/stedfortreder for leder ved senteret som det stilles til leder ved en barneverninstitusjon.

Når det gjelder kravene til de øvrige ansattes kompetanse, er det både et spørsmål om hvor stor andel av de ansatte som bør ha barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse, og hva som faller inn under barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse. Departementet vil ikke i forskriftsform fastsette noen minstenormer for antall ansatte ved sentrene eller for de ansattes utdanning eller kompetanse. Dette må ses i sammenheng med at sentrene er svært ulike og at kravene til sentrene må avspeile dette også når det gjelder bemanning og kompetanse. Det vil være opp til godkjenningsmyndigheten å vurdere og ta stilling til om det enkelte senters stillingsplan og de ansattes samlede kompetanse- og utdanningsnivå er tilstrekkelig og forsvarlig sett i forhold til senterets målgruppe og målsetting. Dette innebærer at regionene kan stille ulike og/eller strengere krav til noen sentre enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i brev av 20. februar 2007 til samtlige regioner i Barne-, ungdoms- og familieetaten uttalt at kravet i kvalitetsforskriften § 5 om at det skal være ansatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen, etter direktoratets vurdering innebærer at det kreves at institusjonene skal tilstrebe en bemanning hvor opp mot 50 % av de ansatte har barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse. Selv om dette gjelder barneverninstitusjoner, vil departementet bemerke at en ikke kan se at det er noen grunn til at det i utgangspunktet skal stilles lavere krav til de ansattes kompetanse ved sentre for foreldre og barn enn det som kreves ved en barneverninstitusjon.

På bakgrunn av sentrenes ulike fysiske utforming og fordi beboerne i all hovedsak er voksne som frivillig oppholder seg på senteret, finner departementet ikke grunn til å foreslå noen forskriftsfestet plikt for sentrene vedrørende oppbevaring av beboernes private midler eller plikt til å sørge for rett til medisinsk tilsyn, tilsvarende det kravet barneverninstitusjonene har. Departementet antar imidlertid at de fleste sentrene, som en del av sin oppgaveutførelse, vil ha ordninger som ivaretar disse hensynene.

Departementet mener videre det er nødvendig med krav om internkontroll for sentrene. Internkontroll innebærer systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester. Internkontroll er altså en kontinuerlig prosess. Målet er å sikre at senterets aktiviteter følger krav fastsatt i lov og forskrift. Internkontroll kan også omhandle krav til kvalitet som senteret selv pålegger og som går utover lovens krav. Dette kan for eksempel være krav til service eller rutiner for saksbehandling som går lenger enn det som kreves i lov eller forskrift og som kan være et resultat av ønsker fra brukere eller samarbeidspartnere. Internkontroll er et ledelsesverktøy for kontroll og styring av den daglige driften. Internkontroll skal bidra til kvalitetsforbedring og å forebygge svikt og uheldige hendelser. Senteret skal lære av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. Dette vil bidra til å fremme kvaliteten på tjenestene og derigjennom gi beboerne økt kvalitet på tilbudet og de ansatte en tryggere og bedre arbeidsplass.


4.2 Krav om godkjenning

Sentrene omfattes etter lovendringen av barnevernloven § 5-8 hvor det framgår at det stilles krav om godkjenning av private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn. Fra 1. januar omfattes således private og kommunale sentre for foreldre og barn av kravet om godkjenning. Sentrene vil da også bli omfattet av en forskriftshjemmel hvor det kan gis nærmere regler for slik godkjenning. Departementet mener at det i forskrift bør gis nærmere regler om vilkår for godkjenning, regnskapsplikt og revisjon, godkjenningsmyndighet, klage og etterfølgende kontroll. Departementet tar utgangspunkt i forskriften som gjelder for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner.

Statlige sentre for foreldre og barn skal kvalitetssikres, men ikke godkjennes. Dette er i samsvar med systemet for statlige barneverninstitusjoner som jo skal kvalitetssikres, men ikke godkjennes.

Etter barnevernloven § 5-8 med tilhørende godkjenningsforskrift, er statlig regional barnevernmyndighet godkjenningsinstans med statlig sentral barnevernmyndighet som klageinstans. Lovens bestemmelse om statlig regional barnevernmyndighets oppgaver og myndighet kommer ikke til anvendelse i Oslo kommune. I Oslo kommune skal tilsvarende oppgaver og myndighet ivaretas av kommunen, jf. barnevernloven § 2-3a. I Oslo kommune vil det således være kommunen som er godkjenningsinstans med Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet som klageinstans.


4.3 Beboernes rettigheter

Beboerne på sentre for foreldre og barn er der frivillig og foreldrene forventes å ivareta den daglige omsorgen både for seg selv og for barnet. Det vil derfor ikke være aktuelt å utøve noen form for tvang eller annen innskrenkning av beboernes livsutfoldelse. Forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon passer således ikke på sentrene for foreldre og barn, og det er behov for nye, tilpassede forskriftsbestemmelser.

Beboernes rettigheter ved sentre for foreldre og barn er etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2010 nedfelt i § 5-9 a. Bestemmelsen fastsetter at sentre for foreldre og barn skal drives slik at foreldrenes og barnets rett til privatliv og familieliv og foreldrenes rett til å ta beslutninger i kraft av den daglige omsorg for barnet respekteres, så langt dette er i samsvar med formålet med oppholdet og med senterets ansvar for driften, herunder trygghet og trivsel. Bestemmelsen inneholder også en hjemmel for at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om barns og foreldres rettigheter og plikter.

Forskriftsbestemmelsene må utfylle § 5- 9 a og det sentrale må være å sikre beboernes rett til familie- og privatliv og å sikre brukermedvirkning. Departementet vil derfor foreslå at retten til privat- og familieliv og retten til brukermedvirkning nedfelles i forskriften. Disse rettighetene må virke i tråd med formålet med oppholdet på senteret og senterets ansvar for forsvarlig drift og sikkerhet og trivsel for samtlige beboere. Når flere personer skal leve sammen er det viktig at hver enkelt av beboerne tar hensyn til andre beboere og bidrar til at fellesskapet er trygt og trivelig for alle beboere ved senteret. Dette innebærer blant annet at beboeren må følge senterets husregler og daglige rutiner mv. Departementet vil derfor foreslå en egen bestemmelse om beboernes plikter som synliggjør disse forpliktelsene til hensyntagen og samarbeid.


4. 4 Krav om tilsyn

Etter 1. januar 2010 plikter fylkesmennene å føre tilsyn med sentrene for foreldre og barn. Fylkesmennene kontrollerer om sentrene etterlever de lov- og forskriftskrav som gjelder og vil kunne gi reaksjoner når det foreligger avvik fra disse reglene. Tilsynet bidrar til at sentrene gir et faglig forsvarlig tilbud i samsvar med intensjonene i regelverket. Departementet foreslår at tilsynsmyndighetens oppgaver nedfelles i § 25 og at det her stilles krav om at det skal føres tilsyn med hvert senter minimum hvert annet år.

På grunn av sentrenes karakter og utforming, vil det ikke være hensiktsmessig å pålegge fylkesmannen å føre individtilsyn etter mønster av tilsynet med barneverninstitusjonene. Foreldrene som har opphold på sentrene befinner seg der frivillig og de forventes å kunne ivareta omsorgen både for seg selv og for sitt barn. Disse vil også i all hovedsak være voksne, dvs. over 18 år. Foreldre og gravide som bor på senteret må derfor i stor grad kunne forventes selv å kontakte fylkesmannen ved behov. Fylkesmannen vil imidlertid kunne samtale med barn og foreldrene der det er nødvendig som ledd i tilsynet.

En særlig problemstilling har vært reist i forhold til mindreårige gravide eller småbarnsforeldre som selv er under omsorg fra barneverntjenesten. Barn som er under omsorg fra barneverntjenesten, er i behov av omsorg fra andre for sin egen del. Et opphold i senter for foreldre og barn må derfor innebære at både foreldrenes og barnets behov for omsorg ivaretas. Departementet har på denne bakgrunn blant annet uttalt at dersom et slikt tiltak skal anses hensiktsmessig for en mindreårig som er under omsorg fra barneverntjenesten, bør det vurderes om vedtaket om omsorgsovertakelse overfor den mindreårige forelderen kan oppheves og avløses ved et hjelpetiltak (opphold i mødrehjem eller lignende) etter § 4-4 femte ledd. Departementet har lagt til grunn at det bare unntaksvis vil være aktuelt med opphold i mødrehjem for en mor som selv er under omsorg av barneverntjenesten.

Når det gjelder gravide under 18 år som er under omsorg fra barneverntjenesten, uttalte departementet i 2006 at man ikke kan se noe prinsipielt i veien for at gravide under 18 år plasseres i senter for foreldre og barn forutsatt at vedkommende har en godkjent omsorgsbase i tillegg (brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet av 29. juni 2006.)

Senteret treffer ikke enkeltvedtak i form av tvang, men kan ha innretninger eller treffe beslutninger som beboerne kan være misfornøyd med. Departementet mener derfor at beboerne bør ha mulighet til å ta opp forhold med fylkesmannen. Dersom en beboer for eksempel mener at vedkommendes rett til privatliv ikke blir respektert i tilstrekkelig grad, bør dette være et forhold som kan tas opp med fylkesmannen.

Tilsynsmyndigheten må ha adgang til å iverksette tiltak ved mangler ved sentrene. Departementet foreslår at tilsynsmyndigheten skal sende begrunnet melding til senteret dersom tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold den mener bør endres. Fylkesmannen må videre kunne gi pålegg om retting og også om nødvendig pålegg om stenging av driften. Et pålegg skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.

Departementet foreslår videre at det ved utgangen av hvert år skal utarbeides en årsrapport om tilsynsvirksomheten. Rapporten skal inneholde en oversikt over det tilsynet som eventuelt er utført det aktuelle året, jf kravet om tilsyn ved hvert senter minimum hvert annet år. Rapporten bør videre inneholde en generell vurdering av forholdene innen tilsynsområdet, eventuelt også med forslag til tiltak av mer generell karakter.Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Thu Aug 26, 2010 3:52 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Endret litt på navnet til dette forumet, slik at det passet.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Fri Aug 27, 2010 12:20 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sun Mar 11, 2007 12:06 am
Posts: 478
Mens en er i gang, bør dept kanskje endre navnet fra Foreldre og barn institusjoner, til

OVERVÅKINGSANSTALTER?

"Frivillig", bør kanskje endres til TVANG UTEN LOVHJEMMEL?

Når det gjelder retninglinjer og lovverk syns jeg det skal lovfestes at mødre som er tvangssendt dit (frivillig) informeres i forkant om hvilke antall foreldre i prosent, som fratas ungene sine under opphold der, eller etter.

Ovenstående gode råd, vil no AP og SV følge :mrgreen:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Fri Sep 03, 2010 10:14 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 9:13 am
Posts: 1063
Jeg minner om denne, i tilfelle noen ønsker å skrive høringsuttalelse.

Nina wrote:
Høring på gang:

Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
Høringsfrist: 15.09.2010

Høringsbrev

Høringsnotat


Quote:
4. Departementets forslag

Departementet mener at de forskrifter som i dag gjelder for institusjoner ikke er direkte anvendbare for sentrene for foreldre og barn. Departementet er derfor opptatt av å fastsette forskrifter som gir et godt regelverk for blant annet godkjenning og drift av sentrene, samtidig som en unngår en for omfattende regulering som kan hindre sentrenes mangfold og den fleksibilitet tiltakene representerer. Høringsrunden til lovforslaget om å regulere sentrene for foreldre og barn i barnevernloven kapittel 5 viste at mange høringsinstanser er svært opptatt av å beholde dagens bredde i tilbudet, samtidig som kvaliteten sikres. Formålet med dette forslaget til forskrifter er således å ivareta begge deler – både kvalitet og mangfold. Departementet mener det er viktig å sikre samtlige beboere et likeverdig tilbud. Et likeverdig tilbud innebærer ikke at de ulike tilbudene er like, men at beboerne er sikret et faglig godt tilbud av lik verdi uansett hvilket senter de får tilbud om opphold ved.


4.1 Krav til kvalitet og interkontroll

For å sikre brukerne et tilbud av god kvalitet, mener departementet at det er nødvendig å stille krav til sentrene. Formålet med å gi slike regler vil være å sikre at sentre for foreldre og barn har tilstrekkelige faglige, fysiske, personalmessige og ressursmessige forutsetninger for utøvelse av ansvaret etter loven. Dette skal bidra til at barn og foreldre får et faglig forsvarlig tilbud, veiledning og oppfølging under og etter oppholdet.

Slike krav til kvalitet bør omfatte både krav til fagplaner, metode og formål. Departementet ser det videre som viktig at sentrene har en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet, herunder utredningsvirksomhet.

Sentrene ivaretar viktige omsorgs- og utredningsoppgaver og det er derfor nødvendig å stille krav om en faglig forsvarlig bemanning og nødvendig kompetanse. De ansatte bør ha kunnskap om nyere sped- og småbarnsforskning og ellers være oppdatert på ny kunnskap som kommer på området. Det bør videre stilles materielle krav til sentrene, herunder krav til barnevennlig beliggenhet og fysisk utforming.

Departementet vil ikke gi noe generelt krav om døgnbemanning, siden sentrene er utformet så vidt forskjellig. Departementet antar at behovet for døgnbemanning – herunder kvelds- og nattvakt og helgebemanning – må vurderes konkret for hvert enkelt senter. Ved vurderingen må det blant annet tas hensyn til senterets målgruppe og størrelse.

Departementet ser det som svært viktig å sikre en høy faglig standard på driften av sentrene. Departementet finner derfor grunn til å stille de samme krav til utdanning til leder/stedfortreder for leder ved senteret som det stilles til leder ved en barneverninstitusjon.

Når det gjelder kravene til de øvrige ansattes kompetanse, er det både et spørsmål om hvor stor andel av de ansatte som bør ha barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse, og hva som faller inn under barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse. Departementet vil ikke i forskriftsform fastsette noen minstenormer for antall ansatte ved sentrene eller for de ansattes utdanning eller kompetanse. Dette må ses i sammenheng med at sentrene er svært ulike og at kravene til sentrene må avspeile dette også når det gjelder bemanning og kompetanse. Det vil være opp til godkjenningsmyndigheten å vurdere og ta stilling til om det enkelte senters stillingsplan og de ansattes samlede kompetanse- og utdanningsnivå er tilstrekkelig og forsvarlig sett i forhold til senterets målgruppe og målsetting. Dette innebærer at regionene kan stille ulike og/eller strengere krav til noen sentre enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i brev av 20. februar 2007 til samtlige regioner i Barne-, ungdoms- og familieetaten uttalt at kravet i kvalitetsforskriften § 5 om at det skal være ansatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen, etter direktoratets vurdering innebærer at det kreves at institusjonene skal tilstrebe en bemanning hvor opp mot 50 % av de ansatte har barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse. Selv om dette gjelder barneverninstitusjoner, vil departementet bemerke at en ikke kan se at det er noen grunn til at det i utgangspunktet skal stilles lavere krav til de ansattes kompetanse ved sentre for foreldre og barn enn det som kreves ved en barneverninstitusjon.

På bakgrunn av sentrenes ulike fysiske utforming og fordi beboerne i all hovedsak er voksne som frivillig oppholder seg på senteret, finner departementet ikke grunn til å foreslå noen forskriftsfestet plikt for sentrene vedrørende oppbevaring av beboernes private midler eller plikt til å sørge for rett til medisinsk tilsyn, tilsvarende det kravet barneverninstitusjonene har. Departementet antar imidlertid at de fleste sentrene, som en del av sin oppgaveutførelse, vil ha ordninger som ivaretar disse hensynene.

Departementet mener videre det er nødvendig med krav om internkontroll for sentrene. Internkontroll innebærer systematiske tiltak som skal sikre at senterets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov om barneverntjenester. Internkontroll er altså en kontinuerlig prosess. Målet er å sikre at senterets aktiviteter følger krav fastsatt i lov og forskrift. Internkontroll kan også omhandle krav til kvalitet som senteret selv pålegger og som går utover lovens krav. Dette kan for eksempel være krav til service eller rutiner for saksbehandling som går lenger enn det som kreves i lov eller forskrift og som kan være et resultat av ønsker fra brukere eller samarbeidspartnere. Internkontroll er et ledelsesverktøy for kontroll og styring av den daglige driften. Internkontroll skal bidra til kvalitetsforbedring og å forebygge svikt og uheldige hendelser. Senteret skal lære av de feil som skjer slik at de ikke gjentas. Dette vil bidra til å fremme kvaliteten på tjenestene og derigjennom gi beboerne økt kvalitet på tilbudet og de ansatte en tryggere og bedre arbeidsplass.


4.2 Krav om godkjenning

Sentrene omfattes etter lovendringen av barnevernloven § 5-8 hvor det framgår at det stilles krav om godkjenning av private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn. Fra 1. januar omfattes således private og kommunale sentre for foreldre og barn av kravet om godkjenning. Sentrene vil da også bli omfattet av en forskriftshjemmel hvor det kan gis nærmere regler for slik godkjenning. Departementet mener at det i forskrift bør gis nærmere regler om vilkår for godkjenning, regnskapsplikt og revisjon, godkjenningsmyndighet, klage og etterfølgende kontroll. Departementet tar utgangspunkt i forskriften som gjelder for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner.

Statlige sentre for foreldre og barn skal kvalitetssikres, men ikke godkjennes. Dette er i samsvar med systemet for statlige barneverninstitusjoner som jo skal kvalitetssikres, men ikke godkjennes.

Etter barnevernloven § 5-8 med tilhørende godkjenningsforskrift, er statlig regional barnevernmyndighet godkjenningsinstans med statlig sentral barnevernmyndighet som klageinstans. Lovens bestemmelse om statlig regional barnevernmyndighets oppgaver og myndighet kommer ikke til anvendelse i Oslo kommune. I Oslo kommune skal tilsvarende oppgaver og myndighet ivaretas av kommunen, jf. barnevernloven § 2-3a. I Oslo kommune vil det således være kommunen som er godkjenningsinstans med Barne- ungdoms-, og familiedirektoratet som klageinstans.


4.3 Beboernes rettigheter

Beboerne på sentre for foreldre og barn er der frivillig og foreldrene forventes å ivareta den daglige omsorgen både for seg selv og for barnet. Det vil derfor ikke være aktuelt å utøve noen form for tvang eller annen innskrenkning av beboernes livsutfoldelse. Forskriften om rettigheter og bruk av tvang under opphold på barneverninstitusjon passer således ikke på sentrene for foreldre og barn, og det er behov for nye, tilpassede forskriftsbestemmelser.

Beboernes rettigheter ved sentre for foreldre og barn er etter lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2010 nedfelt i § 5-9 a. Bestemmelsen fastsetter at sentre for foreldre og barn skal drives slik at foreldrenes og barnets rett til privatliv og familieliv og foreldrenes rett til å ta beslutninger i kraft av den daglige omsorg for barnet respekteres, så langt dette er i samsvar med formålet med oppholdet og med senterets ansvar for driften, herunder trygghet og trivsel. Bestemmelsen inneholder også en hjemmel for at departementet i forskrift kan gi nærmere bestemmelser om barns og foreldres rettigheter og plikter.

Forskriftsbestemmelsene må utfylle § 5- 9 a og det sentrale må være å sikre beboernes rett til familie- og privatliv og å sikre brukermedvirkning. Departementet vil derfor foreslå at retten til privat- og familieliv og retten til brukermedvirkning nedfelles i forskriften. Disse rettighetene må virke i tråd med formålet med oppholdet på senteret og senterets ansvar for forsvarlig drift og sikkerhet og trivsel for samtlige beboere. Når flere personer skal leve sammen er det viktig at hver enkelt av beboerne tar hensyn til andre beboere og bidrar til at fellesskapet er trygt og trivelig for alle beboere ved senteret. Dette innebærer blant annet at beboeren må følge senterets husregler og daglige rutiner mv. Departementet vil derfor foreslå en egen bestemmelse om beboernes plikter som synliggjør disse forpliktelsene til hensyntagen og samarbeid.


4. 4 Krav om tilsyn

Etter 1. januar 2010 plikter fylkesmennene å føre tilsyn med sentrene for foreldre og barn. Fylkesmennene kontrollerer om sentrene etterlever de lov- og forskriftskrav som gjelder og vil kunne gi reaksjoner når det foreligger avvik fra disse reglene. Tilsynet bidrar til at sentrene gir et faglig forsvarlig tilbud i samsvar med intensjonene i regelverket. Departementet foreslår at tilsynsmyndighetens oppgaver nedfelles i § 25 og at det her stilles krav om at det skal føres tilsyn med hvert senter minimum hvert annet år.

På grunn av sentrenes karakter og utforming, vil det ikke være hensiktsmessig å pålegge fylkesmannen å føre individtilsyn etter mønster av tilsynet med barneverninstitusjonene. Foreldrene som har opphold på sentrene befinner seg der frivillig og de forventes å kunne ivareta omsorgen både for seg selv og for sitt barn. Disse vil også i all hovedsak være voksne, dvs. over 18 år. Foreldre og gravide som bor på senteret må derfor i stor grad kunne forventes selv å kontakte fylkesmannen ved behov. Fylkesmannen vil imidlertid kunne samtale med barn og foreldrene der det er nødvendig som ledd i tilsynet.

En særlig problemstilling har vært reist i forhold til mindreårige gravide eller småbarnsforeldre som selv er under omsorg fra barneverntjenesten. Barn som er under omsorg fra barneverntjenesten, er i behov av omsorg fra andre for sin egen del. Et opphold i senter for foreldre og barn må derfor innebære at både foreldrenes og barnets behov for omsorg ivaretas. Departementet har på denne bakgrunn blant annet uttalt at dersom et slikt tiltak skal anses hensiktsmessig for en mindreårig som er under omsorg fra barneverntjenesten, bør det vurderes om vedtaket om omsorgsovertakelse overfor den mindreårige forelderen kan oppheves og avløses ved et hjelpetiltak (opphold i mødrehjem eller lignende) etter § 4-4 femte ledd. Departementet har lagt til grunn at det bare unntaksvis vil være aktuelt med opphold i mødrehjem for en mor som selv er under omsorg av barneverntjenesten.

Når det gjelder gravide under 18 år som er under omsorg fra barneverntjenesten, uttalte departementet i 2006 at man ikke kan se noe prinsipielt i veien for at gravide under 18 år plasseres i senter for foreldre og barn forutsatt at vedkommende har en godkjent omsorgsbase i tillegg (brev til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet av 29. juni 2006.)

Senteret treffer ikke enkeltvedtak i form av tvang, men kan ha innretninger eller treffe beslutninger som beboerne kan være misfornøyd med. Departementet mener derfor at beboerne bør ha mulighet til å ta opp forhold med fylkesmannen. Dersom en beboer for eksempel mener at vedkommendes rett til privatliv ikke blir respektert i tilstrekkelig grad, bør dette være et forhold som kan tas opp med fylkesmannen.

Tilsynsmyndigheten må ha adgang til å iverksette tiltak ved mangler ved sentrene. Departementet foreslår at tilsynsmyndigheten skal sende begrunnet melding til senteret dersom tilsynsmyndigheten blir oppmerksom på forhold den mener bør endres. Fylkesmannen må videre kunne gi pålegg om retting og også om nødvendig pålegg om stenging av driften. Et pålegg skal være skriftlig og inneholde en frist for når det skal være utført.

Departementet foreslår videre at det ved utgangen av hvert år skal utarbeides en årsrapport om tilsynsvirksomheten. Rapporten skal inneholde en oversikt over det tilsynet som eventuelt er utført det aktuelle året, jf kravet om tilsyn ved hvert senter minimum hvert annet år. Rapporten bør videre inneholde en generell vurdering av forholdene innen tilsynsområdet, eventuelt også med forslag til tiltak av mer generell karakter.Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Sun Sep 12, 2010 12:15 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
EDIT:
:!:
:arrow: Ny revidert kladd lengre ned. Omfattende tillegg. Trykk på denne lenken.
Her er et utkast til høringsuttalelse

Jeg legger det ut også på Facebook. Muligens gjør jeg det hele også i kraft av å være admin i causen Fjern overgriperen, ikke barnet! Altså på vegne av også den gruppen. Jeg har skrevet inkluderende overfor barnasrett.no og GFSR, uten å prakke på dem meninger, eller skrive på vegne av dem. Vil noen av dem (eller andre) skrive under dette sammen med meg, så er det greit.

Har man tillegg eller kommentarer, så må man komme med det. (Hvem som helst).

Her er forslaget som vi alle kan endre litt på:

Quote:
KOMMENTARER til
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt
HØRINGSNOTAT angående Forskrifter om sentre for foreldre og barn

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/do ... ?id=607619

Regjeringen lytter ikke til foreldre og barn som er ofre for barnevernets- og tilgrensede institusjoners handlinger. Derfor bygger departementet på totalt feil premisser. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kan ikke forholde seg til virkeligheten når den viktigste motparten - familien, inkludert barna som lider under barnevernet - ignoreres eller er for knust og undertrykket til å ytre seg.

Vi konsentrerer oss om kap 4 som klarest viser departementets tenkning framover, og som er grunnlag for foreslåtte forskrifter.


Kommentarer til
4. Departementets forslag

Allerede i innledning av kap 4 skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om faglighet. GFSR, BarnasRett.no og Redd Våre Barn (r-b-v.net / r-v-b.net) og andre man ikke lytter til, har for lengst ytret seg sterkt kritisk til en liksomfaglighet mer eller mindre løsrevet fra empirisk vitenskap, biologi, evolusjonsbasert psykologi, objektiv historisk og objektiv antropologisk forståelse for familien. Dette gjelder den barnevernfaglige og/eller sosialfaglige kompetanse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet betoner. Det gjelder også mye av den kliniske psykologien som miljøene relatert til barnevern støtter seg til.

Kort sagt er fagligheten langt på vei kun mindre sammenhengende skoler/retninger man kan sette inn i et idéhistorisk perspektiv. Det skal imidlertid ikke betviles at et slikt idégrunnlag passer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Å kalle det "faglig" er imidlertid misvisende i en større historisk sammenhang eller relatert til et objektivt forhold til kvalitetsforskning eller relatert til empiri. Fagligheten handler gjerne om ideologisk betinget forskningsutvalg eller ideologisk tolkning av utvalgt forskning.


Kommentarer til
4.1 Krav til kvalitet og internkontroll

Som det følger av kommentarene til "4. Departementets forslag", så kan ikke grupper som GFSR, BarnasRett og forum.r-b-v.net m.fl. forventes å akseptere dette som et "tilbud", som departementet kaller det. Det vil gjelde både krav til fagplaner, metode og utredningsvirksomhet.

Betoningen på "barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse" vil erfaringsmessig antas ha som formål å adskille barn og foreldre. Dette grunnet den manglende respekt disse ideologiske utdanningene har for familien.

Ideen om at voksne mennesker flytter frivillig til sentre som skal teste dem og overvåke deres gjøren og laden, og gjerne anbefale å ta barnet fra foreldrene, vil man ikke finne forståelse for i miljø som GFSR, BarnasRett.no og forum.r-b-v.net. Jeg tror det gjelder fornuftige mennesker generelt som får innsyn i fagets manglende forankring i virkeligheten.

Vi kjenner til at mange får trusselen om at barnet skal fratas dem, om de ikke aksepterer dette som tidligere kaltes mødrehjem. Når man bruker utpresning for å manipulere mennesker, så handler det ikke om frivillighet, men om skjult tvang uten hjemmel i lov.

Angående medisinsk tilsyn. Når mennesker settes i en krisesituasjon hvor de risikerer å få fjernet sitt barn, så vil alle "alarmklokker" ringe, og instinktene vil fokusere voldsomt på å opprettholde familien, primært forholdet mor/barn. Dette er menneskets parallell til de instinkter man finner i naturen mellom dyr og deres avkom. Mange vil ikke kunne fokusere på egen helse under et slikt press. Jeg vil her påpeke den voldsomme ulykkes-, selvmord- og sykdomsfrekvens man generelt kan påvise ETTER AT BARNEVERNET KOMMER INN I BILDET.

Man kan bruke som eksempel en ung følsom person med sosial angst som plasseres på senteret. Hvordan man kan tro at et slikt menneske skal klare seg i et så kunstig miljø, som gjerne lyser av overherredømme og bedrevitende holdninger. Mens vedkommende er påprakket et nytt sosialt press, hvor vedkommende enn går. Jeg kan ikke tenke meg at mange slike kommer igjennom et slikt opplegg uten helsemessige men og barn i behold. Forstå-seg-påerne vil finne argument for det de ønsker.

Når det gjelder internkontrollen så bygger den nødvendigvis på idéen om at institusjoner har selvkritikk og at de med makt skal sette seg selv på plass og ikke misbruke sin overlegenhet. Begge deler er jo helt urealistisk. Istedenfor at det vil "forebygge svikt og uheldige hendelser", så vil det undergrave respektive, etter "bukken og havresekk-prinsippet".


Kommentarer til
4.2 Krav om godkjenning

Uten reell vilje til å gå slik virksomhet grundigere i sømmene, og det samme med opplæringen bak, blir en diskusjon rundt godkjenning og kvalitetssikring meningsløs.


Kommentarer til
4.3 Beboernes rettigheter

Her bygger departementet igjen på et helt feil premiss. Nemlig at alle er der frivillig, når det i virkeligheten ofte handler om frihetsberøvelse ved hjelp av å true med å ta barnet fra familier og mødre.

Kulturen mange møter i barnevernet og tilgrensede institusjoner er en overherrementalitet. Dette i seg selv er nok til å psyke ut mange mennesker, eller til å skape underdanighet. Når disse i tillegg agerer som om de kan ting mye bedre enn den/de det heter man skal hjelpe, så vil det oppleves som undertrykkelse for mange.

At mange i tillegg opplever direkte trusler om å ta barnet, om foreldrene ikke underkaster seg barnevernspedagogens vilje, gjør dette så ille at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nødvendigvis er nødt til å med vitende og vilje ignorere de alvorlige problemstillingene. Det er ikke mulig å ikke forstå litt av dette.

At barn fratas foreldre må nødvendigvis være en villet prosess av makten, som også har helt andre motiver enn hva floskelen "barnas beste" tilsier.


Kommentarer til
4.4 Krav om tilsyn

Fylkesmennenes tilsyn går i hovedprinsipp på formelle saker som ER KLART BEVIST. F.eks tidsfrister. Det er ikke kultur for å gå grundigere inn i tvangssituasjonen og det psykiske presset mange opplever i forbindelse med at familien angripes av et ikke-fungerende barnevern, inkludert sentrene for foreldre og barn. Det er ikke kultur for å "grave" frem ulovligheten i dette, enda mindre for å få til påtale og dom mot de som driver med slik virksomhet. Kulturen viser seg hos fylkesmenn, politi, datatilsynet, dommere etc. Det er innarbeidet i de offentlige akademisk kontrollerte system.

Angående "å føre individtilsyn etter mønster av tilsynet med barneverninstitusjonene". Når dette overhodet ikke fungerer i barneverninstitusjonene, så velger man altså noe mye dårligere i sentrene for foreldre og barn.

I dette punktet nevnes mindreårige gravide og mindreårige småbarnsforeldre. Kan ikke Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet leve seg inn i fremmedgjøringen et ungt menneske vil oppleve når det fjernes fra vante omgivelser og plasseres i en fremmed institusjon? Jeg finner den hemningsløse troen på fremmedgjørende institusjoner underlig.

Når Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at de under 18 år må ha noe som kalles "omsorgsbase", så er dette en bruk av begreper man må ta stor avstand fra. "Omsorgsbase" er oppdiktet i maktmiljøene, eller i vert fall spredt derfra. Det er nytale (newspeak) som har en forførende effekt, da de som hører ordet ikke har kulturelle eller andre assosiasjoner, følelser og slikt man skal ha overfor kjente begrep. Ved å knytte to positivt ladede begreper sammen, så forfører man leseren/lytteren. Det er en velkjent metode for propaganda.

At fremmedgjorde mennesker som er den svakeste parten i et makt- og ideologisk (det som skulle være et fag) hierarki - den nærmest kasteløse part - skal takle å forklare fylkesmannen alt som er galt med dette den er kastet inn i, vil ofte være utenkelig. De som blir overkjørt av systemet bruker ofte år for å analysere problemstillingene. De møter noe de aldri har opplevet tidligere, og kommer ut fra sentrene, gjerne uten barn, og med knust familie, og med all forakt fra miljøet rundt. Sjansen er vel større for at de havner i psykiatrien eller gjør selvmord, enn for at de får tilsynsmyndigheten til å forstå problemstillingene. Som kjent er selvmordene skyhøye for folk i denne gruppen.

Kort sagt er ikke sentre for foreldre og barn på noen måte, verken nå eller med tenkte endringer, noe man kan anbefale. Tvert imot må man anbefale mennesker i slike situasjoner, å dra fra landet med familie og barn, så sant det er juridisk mulig eller kan forsvares ut fra nødverge for å redde familien. Resultatene i barnevernet er nemlig helt forferdelige målt i prognoser for barna. Dette må man redde barn og familie fra. Prognosene for foreldrene er det nærmest ingen i vårt kyniske maktsystem som gidder å tenke på.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Sun Sep 12, 2010 12:34 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Kjempebra skrevet Arild! :D :D


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Sun Sep 12, 2010 1:38 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Det finnes nok ting å legge til dette jeg har skrevet, om folk har tid og anledning.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Sun Sep 12, 2010 8:44 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Sat Jan 31, 2009 9:41 am
Posts: 223
Location: Hillerød Danmark
Samme omgang vrøvl, også tilknyttet skole og utannelse er presentert her i Danmark hvor mit svar var i stil med at en ikke kan forvente mødre og familier ha overskud til både å forholde sig til barnet, overvåkningen, eget helbred OG utannelse.

Forslag til endringer (bytte om) Legge ut med Empirisk forskning og så flytte resten nedover..

Dessuten skal diagnosen "social angst" fjernes til fordel for sjenert..- diagnoser er det alt for mange av i forvejen, ingen grunn til å sykeliggøre et helt naturlig fenomen.
Det skal også en passage ind med fjernelse fra eksisterende naturlig netværk/storfamilie og de negative konsekvenser det har, dessuten den kraftig forhøjede risiko det er for især små barn å hele tiden utsettes for alt for mange menneskers smitte, dette er et godt kjent fenomen for småbarn som starter i barnehage og er syke halvdelen av tiden med forkølelser og problemer med ørene.
Hvad med forældres igangværende arbejde eller utdannelse, skal de også flyttes væk fra denne ?

Min egen erfaring er dessuten at familierne mer eller mindre bevidst fører krig mot hverandre denne slags steder, dette istedefor å stå sammen mot overgriperen..

Mine forslag til ombytteri i teksten..- håper det er forståelig.

_________________
Mormor Anna Balsgaard
(Eksil i Danmark. Spør dersom du har problem me språket )


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Sun Sep 12, 2010 11:29 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Helt enig Anna sjenerthet er helt naturlig, og det ved å være litt tilbaketrukket i nye situasjoner er helt naturlig. Det beskytter og mennesket særlig barn. At det er bra at de ikke er så oversosial overfor fremmede. Da kan de fort bli offer for missbruk.
Sjenanse som er helt naturlig, har de sannelig prøvd hos mange og dytte bra mange rare diagnoser på. Det er for mye diagnoser som det er.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 7:05 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Under er en revidert kladd som må pyntes med overskrifter, kursiv, skikkelige lenker etc. Må sikkert rette ord, dårlige setninger etc.

Den blir skrevet i odt-format og eksportert til pdf, og lagt ut i pdf-format på internett.

Vil man nå ha endringer i innholdet, så må det være av mindre art, for tiden løper fra oss. Man kan også kommentere innhold og formuleringer etter at den er lagt ut i pdf-format. Så får vi se hva tiden gir mulighet til å rette opp.

Vi har to dager på oss. Den 15. må det være levert.

Quote:
Høringsuttalelse angående
Forskrifter om sentre for foreldre og barn
basert på
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
sitt høringsnotat


Fra BarnasRett.no, GFSR, Redd Våre Barn
og på vegne av "Fjern overgriperen, ikke barnet!" med over 31000 medlemmer, som er en del av arbeidet på Facebook (http://apps.facebook.com/causes/posts?c ... e=Cause&m=) mot barnevernsovergrep.I NIBR-rapport 2006:7 http://www.nibr.no/uploads/publications ... 0c7562.pdf finner vi følgende
Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”). (s. 194)


Fra mødrehjem til Sentre for foreldre og barn
En av disse tiltakene har vert mødrehjem som ble etablert i Norge i siste halvdel av 1800-tallet. (snl.no/mødrehjem). Disse har vert delaktig i alt mulig fra kvinneundertrykkelse til salg av barn, forfølgelse av tatere osv. Under krigen hadde vi den tyske varianten: Lebensborns fødehjem.

Mødrehjem har altså vert drevet etter forskjellige ideologier og med forskjellige hensikter. Men felles for dem er: De har aldri lyktes i å gi flertallet av brukerne trygghet og lykke, selv om intensjonene man la til grunn var ment å skulle være edle - i det minste utad.

Nå har man gitt de norske mødrehjemmene nytt navn, i overensstemmelse med tidens kjønns- og familieideologier: Sentre for foreldre og barn

Det man imidlertid har "glemt", er å gi det et forsknings- og faktabasert innhold. Det er fremdeles ideologisk basert.


Forskning
Vi tar med litt lett tilgjengelig forskning eller artikler om forskning, relatert til det sentrene og ideologien bak sentrene mangler.

Sentre for foreldre og barn bygger grunnleggende på to feil:
Feil 1: Barn er primært et miljøprodukt.
Altså miljødeterminisme og overdreven betoning på sosial arv.
Feil 2: Foreldre må lære å være foreldre.
Forståelsen for at det å være foreldre er sterkt biologisk forankret mangler.


I høringsuttalelsen (2008) fra GFSR, BarnasRett.no og Redd Våre Barn (dokument.r-b-v.net/uttalelse-endring-barnevernlov.pdf) ble det skrevet om arvelighet og hjerneforskning som hadde hatt en revolusjon fra ca 1990. Siden den høringsuttalelsen har vi hatt NRK-programmet Hjernevask, og stadig flere oppdager at makten drar i en annen retning enn kvalitetsforskningen.


Omfattende forskning: Gener har skylden, ikke foreldre og miljø
Forskning.no skriver (2007) http://www.forskning.no/Artikler/2007/f ... 1281578.72
"En ny studie finner at det kanskje ikke er foreldrenes krangling i seg selv som har skylda."
"Studien omfatter over 1 000 tvillinger og deres rundt 2 000 barn."
" Studiens konklusjon er at foreldrenes krangling ikke er den mest sannsynlige forklaringen på vedvarende og alvorlige adferdsproblemer hos barn.

På den andre siden viser studien at foreldrenes gener påvirker hvor ofte de krangler med sine partnere, og de samme genene forårsaker mer adferdsproblemer når de blir gitt videre til barna."

80% av lykkefølelsen skyldes arv
Lykken er medfødt (2007) http://www.forskning.no/Artikler/2007/d ... 8052663.08
Genene styrer den grunnleggende følelsen av lykke og tilfredshet. Noen er nærmest født med et smil om munnen, viser en ny norsk studie.
"- Gener styrer 80 prosent av stabiliteten i både psykisk helse og uhelse, konkluderer
forsker Ragnhild Bang Nes (37) ved Statens Folkehelseinstitutt."
"Til grunn for studien er flere omfattende undersøkelser av norske tvillinger. I én av studiene ble 4 400 tvillinger fulgt gjennom en seksårsperiode. Tvillingene var mellom 18 og 31 år gamle. I to andre undersøkelser deltok en annen gruppe med over 8000 norske tvillinger."


70% av leseferdighet skyldes arv
Siden lesing er den mest grunnleggende ferdighet for skolegang, har den stor interesse i vår kultur.
Lesevanskar er oftast arveleg (2006) http://www.forskning.no/Artikler/2006/d ... 6620513.01
"I forskingsprosjektet "The International Longitudinal Twin Study" har forskarar frå Australia, USA og Sverige studert leseferdigheiter hjå 900 tvillingpar, totalt 1800 barn."
"- Variasjonen mellom dei som les bra og dei som les dårleg etter eit år i skulen, er framleis stor. Det er ikkje fordi lærarane i skulen gjer ein dårleg jobb, men fordi arv spelar ei dominerande rolle. 70 prosent av denne variasjonen kan forklarast genetisk og 20 prosent ut frå miljø, forklarer han."


Under er et par gode artikler om biologisk betingede følelser og moral.
Freud tok feil - biologisk betinget frykt
Darwin forklarer Draculas fascinationskraft (2008) http://www.videnskab.dk/content/dk/kult ... tionskraft


Moralens biologiske opphav
Erik Tunstad, tidl. fagredaktør. Forskning.no
http://www.forskning.no/Artikler/2005/a ... 2962190.47


Man kan altså konkludere med at biologien (gener) spiller en svært stor rolle i å gjøre et menneske til hva det er. Det er ikke slik man har trodd at miljøet var den store altoverskyggende faktor for å gjøre barn til harmoniske voksne. Vi er i hovedsak genetisk "programmert" til å bli sunne voksne.


Skaden på barna ved adskillelse foreldre og barn

Sitat fra Prof Marianne H Skånland om forskningsartikkelen fra 1999: viewtopic.php?p=8047#p8047
Agid, Shapira & al – meget viktig forskning
Dette er en undersøkelse Sverre Kvilhaug gjennomgår i boken sin (Atskillelse barn og foreldre). Det viser seg nå at hele forsknings-artikkelen ligger på nettet. Fra denne html-filen:
Nature – Molecular Psychiatry, March 1999, Volume 4, Number 2, Pages 163-172

kan man laste den ned; det består i å klikke der hvor det står PDF; da kommer man til

Original research article:
Environment and vulnerability to major psychiatric illness: a case control study of early parental loss in major depression, bipolar disorder and schizophrenia
By O Agid, B Shapira, J Zislin & al (Sitat slutt)

Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.
"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk sykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"

For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade. (Foreldrene var ikke med i det jeg har lest om undersøkelsen.)

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille! Til sammenligning så er det akseptabel god forskning når slikt kan måles under 5%.


En interessant artikkel om overtroen på den sosiale arv, kontra biologi, finner vi i Aftenposten.
Barna klarer seg bedre enn mødrene http://www.aftenposten.no/helse/article777654.ece


Askepotteffekten
Askepotteffekten begynner å bli kjent. Man finner den i norsk Wikipedia https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... t-effekten , engelsk (Cinderella effect) https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ ... lla_effect og den kinesiske http://zh.wikipedia.org/zh/%E7%81%B0%E5 ... 8%E6%87%89 hvor familiepolitikken har gjort denne aktuell grunnet manglende respekt for familienes valg (antall barn). I Norge angripes familienes særegenheter i større grad. I begge land kan konsekvensen bli adskillelse barn og foreldre.

Prof Marianne H Skånland har skrevet en lengre artikkel (2005) om forskningen bak askepotteffekten og forskerne Martin Daly og Margo Wilson. http://www.mhskanland.net/page64/page65 ... e5.html#01
"I D&W's undersøkelse fra Canada for perioden 1974-1990 er det for eksempel slik: 91% av barn under 5 år beregnes å ha bodd i husholdninger med sine biologiske fedre. I dette tidsrommet ble 178 barn under 5 år drept av sine biologiske fedre, som gir 6.3 drepte per million. I samme periode beregnes 0.6% av barn under 5 år å ha bodd i husholdninger med stefedre. 67 slike barn ble drept av sine stefedre, hvilket betyr 392 drepte per million. ("Some Differential" s 210.) Det var altså ca 60 ganger større risiko for at et barn i stefamilie ville bli drept av sin stefar enn for at et barn som bodde sammen med sin biologiske far ville bli drept av faren."


Makt minsker dømmekraft
Hvem har ikke hørt uttrykket "makt korrumperer"? Dette er almenkunnskap, som regjeringen underlig nok ser bort fra. siden det er almenkunnskap, så går ikke denne høringsuttalelse grundigere inn på dette. Viser kun til en litt enkel, men moderne forskning som ble presentert i Forskning.no (2007).
Bossen gir blanke
"Det skjer noe med folk som får makt over andre, mener Adam Galinsky og teamet hans fra Northwestern University. De har undersøkt om makt påvirker evnen til å forstå andres synspunkter, melder LiveScience.

Tidligere studier har vist at det å tenke på situasjoner hvor du enten har opplevd å ha makt eller være maktesløs, faktisk har den samme effekten på deg som om du skulle ha vært i en reell situasjon.

Dette brukte Galinsky (...)" (Sitat slutt.)

Barnevernspedagoger og de som arbeider i sentrene for foreldre og barn, kommer i en maktposisjon overfor beboerne, med de konsekvenser slikt har.


Med dette skal man kunne forstå at det finnes mye forskning som slår beina under tenkningen i- og bak sentrene for foreldre og barn.KOMMENTARER til
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt
HØRINGSNOTAT angående Forskrifter om sentre for foreldre og barn

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/do ... ?id=607619

Regjeringen lytter ikke til foreldre og barn som er ofre for barnevernets- og tilgrensede institusjoners handlinger. Derfor bygger departementet på totalt feil premisser. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet kan ikke forholde seg til virkeligheten når den viktigste motparten - familien, inkludert barna som lider under barnevernet - ignoreres, eller er for knust og undertrykket til å ytre seg.

Vi konsentrerer oss om kap 4 som klarest viser departementets tenkning framover, og som er grunnlag for foreslåtte forskrifter.


Kommentarer til
4. Departementets forslag

Allerede i innledning av kap 4 skriver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om faglighet. GFSR, BarnasRett.no og Redd Våre Barn (r-b-v.net / r-v-b.net) og andre man ikke lytter til, har for lengst ytret seg sterkt kritisk til en liksomfaglighet mer eller mindre løsrevet fra empirisk vitenskap, biologi, evolusjonsbasert psykologi, objektiv historisk og objektiv antropologisk forståelse for familien. Dette gjelder den barnevernfaglige og/eller sosialfaglige kompetanse Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet betoner. Det gjelder også mye av den kliniske psykologien som miljøene relatert til barnevern støtter seg til.

Kort sagt er fagligheten langt på vei kun mindre sammenhengende skoler/retninger man kan sette inn i et idéhistorisk perspektiv. Det skal imidlertid ikke betviles at et slikt idégrunnlag passer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Å kalle det "faglig" er imidlertid misvisende i en større historisk sammenhang eller relatert til et objektivt forhold til kvalitetsforskning eller relatert til empiri. Fagligheten handler visst om ideologisk betinget forskningsutvalg eller ideologisk tolkning av utvalgt forskning.


Kommentarer til
4.1 Krav til kvalitet og internkontroll

Som det følger av kommentarene til "4. Departementets forslag", så kan ikke grupper som f.eks GFSR, BarnasRett og forum.r-b-v.net m.fl. forventes å akseptere sentre for foreldre og barn som et "tilbud", som departementet kaller det. Det vil gjelde både krav til fagplaner, metode og utredningsvirksomhet.

Betoningen på "barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse" vil erfaringsmessig antas ha som formål å adskille barn og foreldre. Dette grunnet den manglende respekt disse ideologiske utdanningene har for familien.

Ideen om at voksne mennesker flytter frivillig til sentre som skal teste dem og overvåke deres gjøren og laden, og gjerne anbefale å ta barnet fra dem, vil man ikke finne forståelse for i miljø som GFSR, BarnasRett.no og forum.r-b-v.net. Jeg tror det gjelder fornuftige mennesker generelt som får innsyn i fagets manglende forankring i virkeligheten.

Vi kjenner til at mange får trusselen om at barnet skal fratas dem, om de ikke aksepterer dette som tidligere kaltes mødrehjem. Når man bruker utpresning for å manipulere mennesker, så handler det ikke om frivillighet, men om skjult tvang uten hjemmel i lov.

Angående medisinsk tilsyn. Når mennesker settes i en krisesituasjon hvor de risikerer å få fjernet sitt barn, så vil alle "alarmklokker" ringe, og instinktene vil fokusere voldsomt på å opprettholde familien, primært forholdet mor/barn. Dette er menneskets parallell til de instinkter man finner i naturen mellom dyr og deres avkom. Mange vil ikke kunne fokusere på egen helse under et slikt press. Jeg vil her påpeke den voldsomme ulykkes-, selvmord- og sykdomsfrekvens man generelt kan påvise ETTER AT BARNEVERNET KOMMER INN I BILDET.

Man kan bruke som eksempel en ung følsom og sjenert person som plasseres på senteret. Hvordan man kan tro at et slikt menneske skal klare seg i et så kunstig miljø, som gjerne lyser av overherredømme og bedrevitende holdninger. Mens vedkommende er påprakket et nytt sosialt press, hvor vedkommende enn går. Jeg kan ikke tenke meg at mange slike kommer igjennom et slikt opplegg uten helsemessige men og barn i behold. Forstå-seg-påerne vil finne argument for det de ønsker.

Mange av dem som plasseres slike steder har arbeid eller skole som barnevernet lager kaos i. I tillegg til at man lager kaos i personens sosiale liv, ved å fjerne personen fra sin vante omgivelse, venner, foreldre, kjæreste etc. Hvordan skal man ordne skolegang? Hvordan skal en 16-åring på ungdomskolen takle skolegang kombinert med utfordringene i senteret, samtidig som vedkommende skal ta seg av barnet. Da trenger man skjerming fra alt annet enn barnet. Ikke eksponering og prestasjonspress mht å ta seg av barnet.

Svært unge mennesker med barn vil gjerne ha stor nytte av sine mødres, og andre støtte, i det som naturlig hadde vert storfamilien. Venner er jo også en naturlig ressurs. Også på dette området er det så underlig at departementet glemmer antropologien og tusenvis av år med historie.

Det å plassere nyfødte i et "åpent" sosialt miljø i vårt mobile og flerkulturelle samfunn, vil påføre et spedbarn smitte fra "hele verden". Det er f.eks velkjent med små barn som går mye forkjølet og småsyk etter de kommer barnehager. Vi som har mange barn i skole merker jo også at når folk kommer hjem fra ferie og skolen begynner, så er det årets største smittetid. Siden dette ikke er et problem naturmennesker har, så må man kunne spørre om departementet har empirisk grunnlag som sier at den unaturlige smittemengden er sunn for spedbarn. Bør de ikke skjermes naturlig til man vet mer?

Når det gjelder internkontrollen så bygger den nødvendigvis på idéen om at institusjoner har selvkritikk og at de med makt skal sette seg selv på plass og ikke misbruke sin overlegenhet. Begge deler er jo helt urealistisk. Istedenfor at det vil "forebygge svikt og uheldige hendelser", så vil det undergrave respektive, etter "bukken og havresekk-prinsippet".


Kommentarer til
4.2 Krav om godkjenning

Uten reell vilje til å gå slik virksomhet grundigere i sømmene, og det samme med opplæringen bak, blir en diskusjon rundt godkjenning og kvalitetssikring meningsløs.


Kommentarer til
4.3 Beboernes rettigheter

Her bygger departementet igjen på et helt feil premiss. Nemlig at alle er der frivillig, når det i virkeligheten ofte handler om frihetsberøvelse ved hjelp av å true med å ta barnet fra familier og mødre.

Kulturen mange møter i barnevernet og tilgrensede institusjoner er en overherrementalitet. Dette i seg selv er nok til å psyke ut mange mennesker, eller til å skape underdanighet. Når disse i tillegg agerer som om de kan ting mye bedre enn den/de det heter man skal hjelpe, så vil det oppleves som undertrykkelse for mange.

At mange i tillegg opplever direkte trusler om å ta barnet, om foreldrene ikke underkaster seg barnevernspedagogens vilje, gjør dette så ille at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nødvendigvis er nødt til å med vitende og vilje ignorere de alvorlige problemstillingene. Det er ikke mulig å ikke forstå litt av dette.

At barn fratas foreldre må nødvendigvis være en villet prosess av makten, som også har helt andre motiver enn hva floskelen "barnas beste" tilsier.


Kommentarer til
4.4 Krav om tilsyn

Fylkesmennenes tilsyn går i hovedprinsipp på formelle saker som ER KLART BEVIST. F.eks tidsfrister. Det er ikke kultur for å gå grundigere inn i tvangssituasjonen og det psykiske presset mange opplever i forbindelse med at familien angripes av et ikke-fungerende barnevern, inkludert sentrene for foreldre og barn. Det er ikke kultur for å "grave" frem ulovligheten i dette, enda mindre for å få til påtale og dom mot de som driver med slik virksomhet. Kulturen viser seg hos fylkesmenn, politi, datatilsynet, dommere etc. Det er innarbeidet i de offentlige akademisk kontrollerte system.

Angående "å føre individtilsyn etter mønster av tilsynet med barneverninstitusjonene". Når dette overhodet ikke fungerer i barneverninstitusjonene, så velger man altså noe mye dårligere i sentrene for foreldre og barn.

I dette punktet nevnes mindreårige gravide og mindreårige småbarnsforeldre. Kan ikke Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet leve seg inn i fremmedgjøringen et ungt menneske vil oppleve når det fjernes fra vante omgivelser og plasseres i en fremmed institusjon? Jeg finner den hemningsløse troen på fremmedgjørende institusjoner underlig.

Når Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at de under 18 år må ha noe som kalles "omsorgsbase", så er dette en bruk av begreper man må ta stor avstand fra. "Omsorgsbase" er oppdiktet i maktmiljøene, eller i vert fall spredt derfra. Det er nytale (newspeak) som har en forførende effekt, da de som hører ordet ikke har kulturelle eller andre assosiasjoner, følelser og slikt man skal ha overfor kjente begrep. Ved å knytte to positivt ladede begreper sammen, så forfører man leseren/lytteren. Det er en velkjent metode for propaganda.

At fremmedgjorde mennesker som er den svakeste parten i et makt- og ideologisk (det som skulle være et fag) hierarki - den nærmest kasteløse part - skal takle å forklare fylkesmannen alt som er galt med dette den er kastet inn i, vil ofte være utenkelig. De som blir overkjørt av systemet bruker ofte år for å analysere problemstillingene. De møter noe de aldri har opplevet tidligere, og kommer ut fra sentrene, gjerne uten barn, og med knust familie, og med all forakt fra miljøet rundt. Sjansen er vel større for at de havner i psykiatrien eller gjør selvmord, enn for at de får tilsynsmyndigheten til å forstå problemstillingene. Som kjent er selvmordene skyhøye for folk i denne gruppen.

Problemstillingen med å plassere fremmede mennesker tett innpå hverandre i en psykisk press-situasjon, virker det heller ikke være noen tanker rundt. Hvordan vil disse menneskene fungere overfor hverandre? Hvordan vil det være å være den svake parten? Gjør det beboerne lykkelige eller deprimerte? Øker det prestasjonene, eller ødelegger? Gjør det det enkelt å være mor og barn, eller ødelegger det? Erfaring fra de som har vert gjennom slike sentre er ikke akkurat om en lykkelig tid full av gode sosiale minner.

Kort sagt er ikke sentre for foreldre og barn på noen måte, verken nå eller med tenkte endringer, noe man kan anbefale. Tvert imot må man anbefale mennesker i slike situasjoner, å dra fra landet med familie og barn, så sant det er juridisk mulig eller kan forsvares ut fra nødverge for å redde familien. Resultatene i barnevernet er nemlig helt forferdelige målt i prognoser for barna. Dette må man redde barn og familie fra. Prognosene for foreldrene er det nærmest ingen i vårt kyniske maktsystem som gidder å tenke på.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 8:15 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Mon Jul 28, 2008 11:16 pm
Posts: 476
På den andre siden viser studien at foreldrenes gener påvirker hvor ofte de krangler med sine partnere, og de samme genene forårsaker mer adferdsproblemer når de blir gitt videre til barna."

Jeg lurer på om dette kunne omformuleres? Helst fjernes.
Det blir å anerkjenne "adferdsproblemer" på en sånn måte at "forholdet" (adferdsproblemer)dobler seg i barnet via "genetisk" arv. Barnet av påståtte "kranglevorne" foreldre vil da være i faresonen. Igjen en utvelgelse av potensielle "ofre" for adferdsindustrien; ergo nye overgrep.

Jeg ville gått for å fjerne det helt fra skrivet, fordi det til enhver tid er opp til makten å definere HVEM som har disse påståtte genene. Så vil det påberopes "omsorgssviktgener"? Med tid kan svært mye knyttes til gener. Da vil det komme "genforskning" ytterligere samt at de som "får" påvist det som enkelte maktmyndigheter vil påstå som "genfeil"..vil utsettes for ytterligere forskning. Forskning på genmateriale..
"Mengden" barn og voksne som "bør omorganiseres" vil øke.
Makten er ikke akkurat kjent for redelighet, er den vel?

_________________
- Kjemp for de du har kjær. Kjemp for alt hva du har kjært. -


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 8:20 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Mon Jul 28, 2008 11:16 pm
Posts: 476
Arild Holta wrote:

Forskning
Vi tar med litt lett tilgjengelig forskning eller artikler om forskning, relatert til det sentrene og ideologien bak sentrene mangler.

S


Omfattende forskning: Gener har skylden, ikke foreldre og miljø
Forskning.no skriver (2007) http://www.forskning.no/Artikler/2007/f ... 1281578.72
"En ny studie finner at det kanskje ikke er foreldrenes krangling i seg selv som har skylda."
"Studien omfatter over 1 000 tvillinger og deres rundt 2 000 barn."
" Studiens konklusjon er at foreldrenes krangling ikke er den mest sannsynlige forklaringen på vedvarende og alvorlige adferdsproblemer hos barn.

På den andre siden viser studien at foreldrenes gener påvirker hvor ofte de krangler med sine partnere, og de samme genene forårsaker mer adferdsproblemer når de blir gitt videre til barna."


[/quote]

Var dette jeg mente.

_________________
- Kjemp for de du har kjær. Kjemp for alt hva du har kjært. -


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 10:12 am 
Offline
Rang: Storbruker
User avatar

Joined: Mon Jul 28, 2008 11:16 pm
Posts: 476
Følgende er klippet fra regjeringens høring om forskrifter:

Sentrene ivaretar viktige omsorgs- og utredningsoppgaver og det er derfor nødvendig å stille krav om en faglig forsvarlig bemanning og nødvendig kompetanse. De ansatte bør ha kunnskap om nyere sped- og småbarnsforskning og ellers være oppdatert på ny kunnskap som kommer på området. "


Forskning er ikke kunnskap , iallfall ikke i den forstand at det er "evig materiale"

Aksjeeier i Pfizer Pharmaceuticals uttalte (CCHR.org): "Science is not a fact, it's a way of looking at things."

Det står flere steder i høringen: "Departementet mener"... departementet vaier i "forskeres vind"..fyker bortover som høstløv i vind...med ethvert utsagn som måtte komme fra "akseptable miljø".

Høringen burde vært sendt til mennesker som har vært påtvunget disse institusjonsoppholdene. Først da ville det blitt en riktig høring.
Da ville det ikke være snakk om meninger lenger (ei heller synsing,, tro og antakelser), men om ERFARING.

Høringen er basert på påstander og vilje til å holde på slike steder, ikke for å bidra til barnet og foreldrene.

"Personalet må oppdatere seg på nyere forskning- nyere kunnskap". [b]Det vil da altså si at det ikke finnes faste holdepunkter - verken i regjering eller innen såkalt forskning
.


Det eneste faste i dette er : Det er en mor som har sitt barn, evt. venter på sitt barn. Det er denne morens oppgave å ta i mot og vokse med SITT barn. Stridens kjerne er?

Om det går an å stride med en makt som likevel gjør som den vil:

1. Slike sentre må legges ned
2. Regjeringen holder seg til forskning, men underkjenner at den såkalte forskning ikke kan forutse fremtid - fordi den er unøyaktig- ikke basert på erfaring.
3. "Hjelp" skal være frivillig- og andre kontaktmuligheter skal opprettes.
4. "Hjelp" er ikke frivillig i disse sentrene. Det synes som om det er frivillig med fordreiende ordbruk. Mennesker forføres og bedras.
Den eneste kompetansen og fagligheten som finnes er bedrag og forføringI neste instans er det altså en avstandstagen fra selve BARNET.

Demokrati er det ikke, det regjeringen bedriver. Demokrati er visstnok folkets styre. Folket styrer ikke, høringene sendes ikke til folket.

_________________
- Kjemp for de du har kjær. Kjemp for alt hva du har kjært. -


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 6:09 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Svane wrote:
(...)Så vil det påberopes "omsorgssviktgener"? Med tid kan svært mye knyttes til gener.


Det er vel ikke noe de ikke vil forsøke å misbruke. Men all den tid det var gener som formet mennesket slik, så kan man ikke logisk skylde skaden på foreldre. Barna tok IKKE nevneverdig skade av foreldrenes krangling. Det man hittil har påstått var foreldreskyldt skade, var gener.

Men at dette kan misforstås og forvrenges tviler jeg ikke på, selv om det logisk sett sier at BARN TAR IKKE SKADE AV KRANGLINGEN, MEN DE ARVER DEN GENETISK.

Barnefjernerne vil jo si at barna krangler fordi de lærte det av foreldrene, og fordi de tok skade grunnet foreldrenes krangling. Denne forskningen motbeviser dette. Jeg kan fortydlige det litt.

La til et avsnitt:
Quote:
En ny studie finner at det kanskje ikke er foreldrenes krangling i seg selv som har skylda. (...)

    Studien omfatter over 1 000 tvillinger og deres rundt 2 000 barn. (...)

    Studiens konklusjon er at foreldrenes krangling ikke er den mest sannsynlige forklaringen på vedvarende og alvorlige adferdsproblemer hos barn.

    På den andre siden viser studien at foreldrenes gener påvirker hvor ofte de krangler med sine partnere, og de samme genene forårsaker mer adferdsproblemer når de blir gitt videre til barna.

For å gjøre det tydelig: Foreldrenes krangling var ikke nevneverdig skadelig for barna. Det var ikke foreldrenes krangling som skadet barne og lærte de opp til å krangle. Det var gener. Altså frikjenner dette i hovedsak foreldrene, og viser at barn tåler en del krangling mellom foreldre. Det strider altså mot forskningen og redeligheten å bruke krangling som begrunnelse for omsorgsovertakelser.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Høring om forskrifter til sentre for foreldre og barn
PostPosted: Mon Sep 13, 2010 7:20 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Her er det lagt ut på internett i pdf-format.
http://dokument.r-b-v.net/horingsuttale ... g-barn.pdf

Som sagt kan man enda kommentere og be om endringer.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 23 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]