It is currently Tue Nov 20, 2018 5:02 pmPost new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
Author Message
 Post subject: LB-2007-189900: 16-åring straffet - forsvar mot bv
PostPosted: Tue May 06, 2008 6:55 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Quote:
SAMMENDRAG:
En jente, som på gjerningstidspunktet var 16 år gammel, ble under dissens funnet skyldig i to tilfeller av straffbare trusler overfor en ansatt ved barnevernsvakten, jf. straffeloven § 227. Det ble ikke funnet bevist at truslene ble fremsatt for å søke å få den ansatte til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling, og tiltalte ble frifunnet for overtredelse av straffeloven § 128. Straffen, som var en fellestraff med en betinget del av en tidligere idømt straff ble satt til betinget fengsel i førti dager samt en bot på 2 000 kroner.


Quote:
Lagmannsrettens bemerkninger:

Tiltalte ble våren 2006 tvangsplassert på Ballangrud barnevernsinstitusjon. Under sitt opphold på institusjonen var det en rekke tilfeller hvor hun unnlot å komme tilbake til avtalt tid. Om kvelden 5. februar 2007 ble tiltalte hentet av politiet hjemme hos sin mor. Det ble besluttet at hun skulle akuttplasseres på Barnevernets akutt- og utredningsinstitusjon (BUS). Før hun kunne overføres til BUS ble tiltalte, som var sterkt ruset, brakt til Legevakten for medisinsk kontroll. I forbindelse med kontrollen på legevakten og den etterfølgende transporten til BUS deltok B, som er barnevernskonsulent ved barnevernsvakten i Oslo.

Ved ankomsten til BUS, 6. februar ca. kl. 02.00 - 03.00, fremsatte tiltalte trusler overfor B. Lagmannsretten finner det ut fra bevisførselen usikkert hva truslene gikk ut på. B har forklart at tiltalte skal ha sagt noe slikt som « Deg skal jeg ta » eller « Deg skal jeg drepe », men husker ikke sikkert nøyaktig hva som ble sagt. For øvrig forklarte B at hun ikke ble spesielt redd da hun hørte truslene. Tiltalte husker selv ikke hva som ble sagt ved denne anledningen. Heller ikke politibetjent Robert Furuberg, som deltok under transporten, husker dette.

På bakgrunn av Bs forklaring om at det er mulig at tiltalte kun sa at hun skulle « ta » henne og Bs opplysning om at hun ikke ble spesielt redd, finner lagmannsretten det ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte ved denne anledningen truet med noe mer alvorlig enn en legemsfornærmelse, dvs. en handling som rammes av straffeloven § 228. Denne bestemmelsen har en strafferamme på inntil seks måneders fengsel. Fordi det etter straffeloven § 227 første straffalternativ er et vilkår at det trues med en handling som kan medføre høyere straff enn seks måneders fengsel kan tiltalte ikke dømmes for overtredelse av denne bestemmelsen for så vidt gjelder de trusler som ble fremsatt ved ankomsten til BUS.

6. februar 2007, dvs. samme dag som tiltalte ankom BUS, snakket hun med en venninne på telefon. Samtalen ble i samsvar med vanlige rutiner ved BUS overhørt av en av de ansatte, hvilket tiltalte var oppmerksom på. Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte ved denne anledningen ga uttrykk for at hun skulle « knivstikke » B. Dette har også tiltalte erkjent at hun har sagt. Trusselen ble for øvrig oppfattet som så vidt alvorlig at vedkommende som overhørte telefonsamtalen videreformidlet innholdet til styreren ved BUS, som senere orienterte B om hva tiltalte hadde sagt.

Om ettermiddagen 7. februar ble tiltalte kjørt fra BUS til Ballangrud. Under transporten fremsatte hun igjen nye trusler mot B. Personen som overhørte truslene er ikke ført som vitne for lagmannsretten. C, som arbeidet som miljøterapeut ved Ballangrud, og som ble orientert om truslene og som skrev et notat om hendelsen, har forklart seg om forholdet. Det samme har B, som ikke var til stede da truslene ble fremsatt, men som senere ble varslet om disse. På grunnlag av vitneforklaringene fra C og B, finner lagmannsretten det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte under transporten sa hun at hun skulle « drepe » og/eller « knivstikke » B.

Truslene som tiltalte fremsatte i telefonsamtalen på BUS og under transporten fra BUS til Ballangrud innebar at tiltalte truet med knivstikking, dvs. legemsbeskadigelse, eventuelt også drap. Dette er handlinger som har en strafferamme på mer enn seks måneders fengsel, jf. straffeloven § 229 og § 233, og som således omfattes av straffeloven § 227 første straffalternativ. Lagmannsretten legger videre til grunn at truslene objektivt sett er skikket til å fremkalle alvorlig frykt hos den som truslene var rettet mot. Det er ikke noe krav at vedkommende rent faktisk blir redd. I dette tilfellet er det imidlertid ikke tvilsomt at B opplevde truslene som skremmende, og at hun ble svært redd.

For så vidt gjelder spørsmålet om tiltalte har utvist nødvendig forsett har lagmannsretten delt seg i et flertall og et mindretall.

Lagmannsrettens flertall, lagdommer Nyhus, kst. lagdommer Herse, ekstraordinær lagdommer Halvorsen, meddommer Rolstad og meddommer Blomberg, finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har utvist forsett med hensyn til de objektive straffbarhetsvilkårene i straffeloven § 227. Flertallet legger herunder til grunn at tiltalte må ha vært klar over hva hun sa, og at truslene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Det har fra tiltaltes side vært anført at hun ikke kan straffes for overtredelse av straffeloven § 227 fordi truslene ikke ble fremsatt overfor B, som ikke var tilstede da tiltalte kom med sine utsagn. Lagmannsrettens flertall er ikke enig i dette. Truslene ble fremsatt under slike omstendigheter at tiltalte må ha vært innforstått med at truslene kunne bli videreformidlet til B. Dette er tilstrekkelig til at truslene rammes av straffeloven § 227.

Lagmannsrettens mindretall, meddommerne Smedal og Drake, anser det ikke tilstrekkelig bevist at tiltalte forstod - eller anså det overveiende sannsynlig - at hennes uttalelser var skikket til å fremkalle alvorlig frykt. Mindretallet legger avgjørende vekt på at tiltalte har en språkbruk som innebærer at hun ved ulike anledninger kommer med trusler som ikke er alvorlig ment, og at hun da hun kom med sine trusler mot B var så frustrert at hun ikke forstod at hennes uttalelser kunne bli oppfattet alvorlig.

I samsvar med flertallets syn blir tiltalte å dømme for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ, jf. straffeprosessloven § 35 første ledd.

Tiltalte er også tiltalt for ved trusler å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling, jf. tiltalebeslutningen post II. Lagmannsretten finner ut fra bevisførselen ingen holdepunkter for å anta at de truslene som tiltalte kom med ble fremsatt for å påvirke B til urettmessig å foreta eller unnlate en tjenestehandling, jf. straffeloven § 128. Tvert i mot fremstår truslene som et utslag av den frustrasjonen som tiltalte hadde opplevd før truslene ble fremsatt, blant annet i forbindelse med kontrollen på legevakten, hvor det synes som om hun ble irritert på B. Lagmannsretten er på denne bakgrunn enstemmig kommet til at tiltalte må frifinnes for det forhold som omfattes av tiltalebeslutningen post II.

Tiltalte skal etter dette idømmes straff for to tilfeller av trusler. Ved straffutmålingen legges det i formildende retning vekt på at tiltalte var i en vanskelig livssituasjon med betydelig rusmisbruk da truslene ble fremsatt, og at hun i begrenset utstrekning fikk den oppfølgning på Ballangrud som hun hadde behov for, blant annet som en følge av sin ADHD lidelse. Hennes livssituasjon synes i dag vesentlig bedre. Hun skal ha sluttet med sitt rusmisbruk, bor i egen leilighet, arbeider som assistent ved SFO og får tett personlig oppfølgning.

I skjerpende retning legges vekt på at tiltalte kort tid før hun begikk de straffbare forholdene ble dømt til 21 dagers betinget fengsel for vold mot en politibetjent, jf. Oslo tingretts dom av 29. januar 2007, samt at truslene som ble fremsatt har påført B en betydelig psykisk belastning.

Etter en samlet vurdering fastsettes straffen til 40 dagers betinget fengsel, som en fellesstraff med den betingede delen av Oslo tingretts dom av 29. januar 2007. Prøvetiden settes til to år. Videre idømmes tiltalte en ubetinget bot på 2 000 kroner, subsidiært 4 dager fengsel dersom boten ikke betales.


Quote:
Domsslutning:

1.
A, født *.*.1990, dømmes for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ til en straff av fengsel i 40 - førti - dager. Straffen er en fellesstraff med den betingede delen av Oslo tingretts dom av 29. januar 2007. Fullbyrdelse av straffen utsettes i medhold av straffeloven §§ 52 - 54 med en prøvetid på 2 - to - år. I tillegg idømmes hun i medhold av straffeloven § 52 nr. 3 en ubetinget bot på 2.000 - totusen - kroner, subsidiært 4 - fire - dager fengsel.
2.
A, født *.*.1990, frifinnes for tiltalebeslutningens post II.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue May 06, 2008 7:11 pm 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
Du kan finne mer av denne dommen, og med lovanvisninger her:
http://www.lovdata.no/lr/lrb/lb-2007-189900.html

Det er altså en 16-åring som blir behandlet som slave - som maktens eiendom, og tvangsplassert i institusjon.

Dette får jenten til å "koke over", og hun truer overgriperne med å skade dem.

For dette hevner bv seg med å ødelegge hennes vandel ved hjelp av vårt korrupte - eller i det minste amoralske - politi og rettsvesen.

Det er selvsagt ikke moralsk galt for en slave å gjøre fysisk opprør. At menneskeeieren heter "barnevernet", staten eller "what ever", endrer ikke slike etiske almengyldige prinsipp.

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Nov 08, 2008 8:41 pm 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Sun Jul 06, 2008 6:28 pm
Posts: 1530
Hersking og slavedrift på sekstenåringer av det sinnsyke makt pakket vi har,


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]